enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки університету пройшов значний історичний шлях у своєму становленні. Провідним напрямком діяльності науково-педагогічного колективу завжди був навчальний процес. У різні роки його очолювали кандидат педагогічних наук професор Хрущ Василь Дем’янович, кандидат історичних наук доцент Іванцев Ігор Денисович, кандидат педагогічних наук доцент Горішній Зіновій Іларіонович.

  Сьогодні - це створений наказом ректора від 12.12.2012р. №271-к  навчально-науковий підрозділ університету, який очолює доктор політичних наук професор Нагорняк М.М.

  У процесі реорганізації в 2016 році відділ дистанційного навчання та моніторингу якості освіти, який з часу створення інституту був у його складі, реорганізовано в окремий підрозділ – Навчально-науковий центр надання освітніх послуг і дистанційного навчання.

  У 2015 році в складі інституту створено кафедру управління та бізнес-адміністрування як випускову спеціальностей магістратури специфічних категорій «Управління навчальним закладом (за типом)» та «Бізнес-адміністрування». Кафедра управління та бізнес-адміністрування у 2015 році здійснила перший набір студентів. Сьогодні на кафедрі здійснюється підготовка магістрів спеціальності 073 Менеджмент:

  –            за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування» (ліцензійний обсяг 50 осіб денної форми навчання);

  –            за освітньою програмою «Управління навчальним закладом» (ліцензійний обсяг 30 осіб заочної форми навчання).

  З 2017 р. розпочато набір студентів за скороченою бакалаврською програмою спеціальності «Менеджмент».

  У 2017 р. магістерські програми успішно пройшли акредитацію та було здійснено перший випуск двох груп магістрів денної та однієї заочної форм навчання .

  з/п

  Шифр і назва спеціальності

  Навчається

  станом на 20.11.2017р.

  Здійснено випуск спеціалістів з видачею диплома (осіб)

  2017

  1.                 

  073 Менеджмент (8.18010016 Бізнес-адміністрування (денна форма )) 

  55 (311+242)

  252

  2.                 

  073 Менеджмент (8.18010016 Бізнес-адміністрування (заочна форма))

  12

  -

  3.                 

  073 Менеджмент (8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом ) (заочна форма))

  38 (201+162)

  122

  Всього:

  103

  44

  й 26 бакалаврів (10 денна та 16 заочна форми навчання)спеціальності Менеджмент 3 курсу ( на основі ОКР молодшого спеціаліста).

  Динаміка наповнення спеціальностей магістратури кафедри управління та бізнес-адміністрування виглядає так:

  Форма навч./рік

  2015-2016

  2016-2017

  2017-2018

  денна

  24

  24

  55

  заочна

  19

  16

  48

  Всього:

  43

  40

  103

  Виконання ліцензійних обсягів у 2017 році:

  -        073 Менеджмент (8.18010016 Бізнес-адміністрування  -  90%;

  -        073 Менеджмент (8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом )) – 67%;

  -        073 Менеджмент (3 курс бакалаврат) – 65%.

  Академічних груп 9, з них 1 малокомплектна.

  На кафедрі викладання дисциплін забезпечують 9 докторів наук (39%), 12 кандидатів наук (52%) та 2 асистенти (6%).

  Середнє навантаження  по кафедрі складає 252 години, середній вік викладачів – 41 рік, викладачів пенсійного віку немає.

  Викладачі кафедри щороку беруть участь у закордонних конференціях, тренінгах, проходять підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном.

  При кафедрі з 2016 р. працює Школа бізнесу та менеджменту, в межах якої організовуються тренінги, семінари, круглі столи, майстер-класи.

  За підсумками роботи кафедри протягом 2 років отримано такі результати наукової роботи:

  –            проведено 3 всеукраїнські науково-практичні конференції;

  –            організовано 23 тренінги та майстер-класи;

  –            опубліковано 44 наукові статті у фахових виданнях, з яких 3 в журналах з індексом цитування SCOPUS, а також 38 матеріалів тез на конференціях;

  –            захищено 3 кандидатські дисертації:

  Яворська Вікторія

  Вікторівна

  Асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

  кандидат економічних наук,

  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 043865, рішення Атестаційної колегії від 11 жовтня 2017 р.,

  тема кандидатської дисертації: «Розвиток підприємництва у сільськогосподарських підприємствах»

  Горогоцька Наталія Ігорівна

  Асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

  Кандидат економічних наук,

  08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 039168 

  Рішення Атестаційної колегії від 13 грудня 2016 року

  073 Менеджмент, тема кандидатської дисертації:

  “Диверсифікація діяльності сільськогосподарських підприємств”

   

   

   

   

  Якубів Роман Дмитрович

  Асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування

  Кандидат економічних наук,

  08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності), ДК № 039169 

  Рішення Атестаційної колегії від 13 грудня 2016 року

  073 Менеджмент, тема кандидатської дисертації:

   «Організаційно-економічне забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств»

  Викладачами кафедри проводяться наукові дослідження в межах науковоїтеми: "Розробка і обґрунтування соціально-економічного та організаційно-управлінського механізму збалансованого розвитку підприємницьких структур у регіоні Карпат" (номер державної реєстрації 0113U004332) на 2012-2017 рр.

  У 2017 р. кафедрою виграно грантовий проект прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Економіко-правовий механізм державної політики розвитку ринку твердого біопалива України» на 2017-2019 рр. (сума фінансування 900 тис. грн.).

  У 2017 р. завідувачем кафедри проф. Якубів В.М. виграно грант Президента України на тему “Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств” (2017 р.) (сума фінансування 90 тис. грн.).

  Викладачі кафедри беруть участь у реалізації проекту "GameHub: Співробітництво між університетами та підприємствами в сфері ігрової індустрії в Україні" Номер проекту: 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP на 2016-2018 рр.

  У 2017 рр. викладачами кафедри було реалізовано проект «Інновації-бізнес-освіта» за підтримки Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА.

  Для всіх навчальних дисциплін створено навчально-методичні комплекси.Наявне методичне забезпечення магістерських робіт, курсових робіт, проходження виробничої практики та інші методичні матеріали.

  На кафедрі активно використовується дистанційне навчання як для студентів, які перебувають на індивідуальному графіку навчання, так і для студентів денної форми навчання (в межах самостійної роботи). Викладачами кафедри впроваджуються інноваційні методики викладання дисциплін та роботи студентів.

  За 3 останні роки викладачами кафедри підготовлено 23 методичні видання з дисциплін та з виконання різних видів робіт студентами.

  Кафедра активно співпрацює з різними підприємствами, організаціями регіону – базами практики, забезпечуючи 80-85 % студентів базами практик.

  Водночас, необхідно в подальшому продовжити практику залучення до навчального процесу на кафедрі управління та бізнес-адміністрування провідних  працівників підприємств та установ міста й області в сфері менеджменті та бізнесу, потребує збільшення кількість публікацій науково-педагогічних працівників кафедри в журналах з індексом цитування SCOPUS, вирішення питання збільшення аудиторного фонду кафедри, оскільки 5 груп денної форми та 3 групи заочної форми навчаються тільки у трьох аудиторіях.

  В жовтні 2017 року в складі Інституту створено кафедру професійної освіти та інноваційних технологій, як випускову спеціальностей магістратури «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». На кафедрі викладання дисциплін забезпечують 7 докторів наук (19%), 19 кандидатів наук (51%) та 9 асистентів (24%).

  Відділ післядипломної освіти розпочав свою роботу в 1977 році, коли в Івано-Франківському педагогічному інституті імені Василя Стефаника було започатковано роботу факультету підготовки та підвищення кваліфікації директорів шкіл, в 1991 році створено факультет підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. З 1993 року на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснювалась перепідготовка фахівців зі спеціальностей “Облік і аудит” , “Менеджмент організацій” та “Психологія”.

  Основними завданнями відділу є :

  ·             здійснення освітньої діяльності на рівні, що відповідає державним стандартам вищої освіти;

  ·організація ефективного навчального процесу, залучення до нього висококваліфікованих фахівців та спеціалістів у галузях знань, які відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки студентів;

  ·забезпечення повноцінного та якісного надання освітніх послуг, використання новітніх навчальних технологій, засобів, прийомів та методів навчання, що відповідають світовим стандартам;

  ·             оперативна перепідготовка кадрів для задоволення потреб освіти, органів державного управління та місцевого самоврядування.

  Протягом 2013-2015 років перелік спеціальностей перепідготовки було розширено з 3 до 12.

  За період з 2014 по 2017 рік здійснено випуск фахівців ОКР спеціаліста таких спеціальностей післядипломної освіти заочної форми навчання:

  з/п

  Шифр і назва спеціальності

  Навчається

  станом на 20.11.2017р.

  Здійснено випуск спеціалістів з видачею диплома (осіб)

  2014

  2015

  2016

  2017

  1.                 

  7.01010101 Дошкільна освіта  (012)

  75

  118

  113

  74

  95

  2.                 

  7.01010201 Початкова освіта (013)

  12

  14

  20

  27

  32

  3.                 

  7.01010601 Соціальна педагогіка (231 Соціальна робота)

  6

  14

  14

  15

  10

  4.                 

  7.02030201 Історія (014 Середня освіта)

  5

  0

   

  0

  9

  5.                 

  7.02030302 Англійська мова і література

  (014 Середня освіта)

  30

  0

   

  0

  0

  6.                 

  7.03010201 Психологія (053 Психологія)

  18

  30

  20

  26

  20

  7.                 

  7.03040201 Правознавство (081 Право)

  19

  0

  0

  14

  17

  8.                 

  7.03050801 Фінанси і кредит (0305 Економіка та підприємництво)

  0

  0

  8

   

  6

  0

  9.                 

  7.03050901 Облік і аудит (0305 Економіка та підприємництво)

  0

  16

  0

  0

  0

  10.              

  7.04010101 Хімія (014 Середня освіта)

  0

  0

   

  7

  0

  11.              

  7.04010201 Біологія (014 Середня освіта)

  0

  7

   

  4

  0

  12.              

  7.04010401 Географія (014 Середня освіта)

  4

  4

  10

  9

  9

  13.              

  7.04020101 Математика (014 Середня освіта)

  6

  13

  13

  20

  7

  14.              

  7.04030201 Інформатика  (014 Середня освіта)

  9

  24

  23

  23

  18

  15.              

  7.09010301 Лісове господарство (205 Лісове господарство)

  9

  0

  0

  7

  5

  Всього:

  193

  240

  221

  232

  222

  Протягом 2015-2016 навчального року відраховано 4 особи за власним бажанням, 6 осіб за невиконання умов договору, 2 особи за невиконання навчального плану.

  Протягом 2016-2017 навчального року відраховано 4 особи за власним бажанням, 4 осіб за невиконання умов договору, 3 особи за невиконання навчального плану, 1 особу у зв’язку зі смертю.

  В період з вересня по т.ч. 2017 року відраховано 5 особи за власним бажанням, 8 осіб за невиконання умов договору, 3 особи як такі, які не уклали угоди.

  На діаграмі динаміка випуску фахівців за ОКР спеціаліста та
  ОР магістра протягом 2014-2017 років:

  Водночас, слід відзначити, що інститут, з метою уникнення корупційних ризиків, здійснює, починаючи з червня з 2014 року, атестацію випускників з використанням тестових комп’ютерних технологій. Цьому передує проведення комплексних директорських робіт з перевірки залишкових знань, що дозволяє підготувати студентський загал до такої форми атестації.

  Оскільки прийому на ОКР спеціаліста в 2017 році не було, то, з ініціативи інституту було внесено зміни до Правил прийому до університету в 2017 році, відповідно до яких інститут здійснює прийом на другий (третій) курс для здобуття ОР бакалавра на основі вищої освіти й на перший курс для здобуття ОР магістра на основі освітнього рівня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) після основного етапу вступної кампанії.

  Відповідно з 31.07 по 27.08 проходив 1 етап, з 04.09 по 08.10 - 2 етап в межах вакантних місць ліцензованих обсягів за спеціальностями.

  За підсумками вступної кампанії до університету додатково зараховано
  303 особи за 32 спеціальностями. Відповідно до рішення ректорату набрані малокомплектні групи передано на основні навчально-наукові підрозділи університету, а комплектні групи магістратури спеціальностей «Психологія» (37 осіб), «Дошкільна освіта» (26 осіб), «Початкова освіта» (43 особи), та бакалаврату спеціальності «Дошкільна освіта» (2 курс – 28 осіб) й спеціальності «Лісове господарство» (3 курс – 11 осіб) залишено при інституті.

  Відділ доуніверситетської підготовки та сертифікаційної освіти починає відлік свого часу в далекому 1969 році, коли в Івано-Франківському педагогічному інституті імені Василя Стефаника було створено підготовче відділення для робітничої та селянської молоді. Вже з 1992 року Прикарпатський університет імені Василя Стефаника здійснював навчання української молоді, яка проживала за межами незалежної України відповідно до направлень культурно-просвітницьких товариств Білорусі, Росії, Казахстану, Молдови, Придністров’я та Румунії. Висококваліфікований склад науковців університету здійснював підготовку фахівців українознавчих напрямів для українських шкіл та культурних-просвітницьких установ української діаспори зі спеціальностей: “Українська мова і література”, “Історія України”, ”Музичне виховання”, “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, ”Педагогіка та методика початкового навчання “, “Педагогіка та психологія”. Протягом року українська молодь здійснювала навчання на підготовчому відділенні, де слухачі поглиблено вивчали шкільний курс української мови, української літератури, історії України та українського народознавства з метою вступу на денну й заочну форми навчання. Протягом цього періоду успішнозакінчилипідготовчікурси й навчалися на відповідних факультетах 168 представниківукраїнськоїдіаспори. Крім того, на підготовчевідділенняуніверситетуприймалися громадяниУкраїни, якімали повну загальнусереднюосвіту, на умовах оплати.

  З метою забезпечення якісної підготовки абітурієнтів для вступу в університет у 1994 році створено підготовчі вечірні платні курси, які з 2004 року, відповідно до вимог Закону України “Про вищу освіту” й статуту університету, були суттєво реорганізовані. Сьогодні - це ліцензована освітня послуги з підготовки громадян до вступу у вищі навчальні заклади України. Зміст навчання та форми контролю на підготовчих курсах визначаються програмами та навчальними планами, розробленими відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, що забезпечує якісну підготовку слухачів.

  В інституті проводяться різні різні типи підготовчих курсів з термінами навчання 5 місяців, 4 місяці та 3 місяці. Ліцензований обсяг надання освітніх послуг з довузівської підготовки  складає 600 осіб. Термін дії ліцензії закінчився 01 липня 2017 року, проте даний вид освітньої діяльності відповідно до чинних ліцензійних вимог не ліцензується.

  Навчальний процес забезпечується висококваліфікованими викладачами університету, які мають значний досвід роботи з абітурієнтами, а також кращими вчителями гімназій та шкіл м. Івано-Франківська. За останні три роки підготовку до вступу здійснили більше п’ятисот випускників загальноосвітніх шкіл,більшість з якихбулазарахована до університетуна державну й платну форми навчання.

  Так, у 2013-2014 н.р. підготовчі курси відвідав 281 слухач, з них на навчальному предметі «Українська мова і література» навчалося 134 особи; «Історія України» – 46 осіб, Англійська мова» – 28 осіб, Математика» – 71 особа,

  «Фізика» – 20 осіб, «Географія» – 18, «Біологія» – 44, «Рисунок та композиція» – 20 осіб, «Хімія» – 6 осіб.

  Підготовчі курси у 2014-2015 н.р. відвідав 181 слухач, з них на навчальній дисципліні «Українська мова і література» навчалося 139 осіб; «Історія України» – 42 особи, Англійська мова» – 16 осіб, Математика» – 62 особи, «Фізика» – 16 осіб, «Географія» – 14, «Біологія» – 36, «Рисунок та композиція» – 20 осіб,

  Підготовчі курси у 2015-2016 н.р. відвідало 132 слухача, з них на дисципліні «Українська мова і література» навчалося 70 осіб, «Історія України» – 48 осіб, Англійська мова» – 18 осіб, Математика» – 44 особи, «Фізика» –  10 осіб, «Біологія» – 14, «Рисунок та композиція» – 16 осіб.

  Підготовчі курси у 2016-2017 н. р. відвідало 105 слухачів, з них на дисципліні «Українська мова і література» навчалося 60 осіб, «Історія України» – 25 осіб, Англійська мова» – 18 осіб, Математика» – 16 осіб, «Фізика» –  8 осіб, «Біологія» – 16, «Рисунок та композиція» – 7 осіб.

  На даний час підготовчі курси відділу довузівської підготовки та сертифікаційної освіти пропонують такі форми навчання:

  Стаціонарне навчання на підготовчому відділенні

  (заняття проводяться по буднях з 16.00-19.00 2 рази на тиждень)

  Підготовчі курси вихідного дня

  (заняття проводяться по вихідних днях  з 9.00-16.30 2 рази на тиждень)

  ·           7- місячні – терміном навчання з 1 жовтня; (150 год. підготовки)

  ·           5- місячні – терміном навчання з 1 листопада (100 год.)

  ·           4- місячні – терміном навчання з 1 грудня (75 год.)

  ·           3- місячні – терміном навчання з 1 лютого(50 год.)

  ·           2- місячні – терміном навчання з 1 березня (32 год.)

  Дистанційні підготовчі курси (заочна форма навчання, що передбачає навчання вдома з індивідуальними завданнями та он-лайн консультаціями наших фахівців).

  Підготовчі курси для учнів 9-х класів для вступу в Івано-Франківський коледж (заняття проводяться по вихідних днях  з 9.00-16.30 2 рази на тиждень, початок навчання 1 лютого 2018 р.).

  Слід відзначити, що відділ протягом останніх п’яти років успішно організовує роботу курсів англійської, німецької та польської мов для науково-педагогічних працівників університету, працівників та студентів.

  Так, протягом останніх двох навчальних років наповнюваність курсів є такою:

   

  Іноземна мова /рік

  2015-2016

  2016-2017

  Англійська мова

  48

  52

  Польська мова

  30

  49

  Всього:

  78

  101

   

  З жовтня-місяця розпочато роботу курсів англійської мови для науково-педагогічного складу за рівнями А-1 та А-2 в кількості 14 осіб, курсів польської мови для студентів за рівнем А-2 в кількості 9 осіб, та курсів української  мови для внутрішньо-переміщених осіб в кількості 20 осіб.

  Проте, залучення слухачів на курси іноземних мов було б значно кращим, якщо б було створено спеціалізований кабінет. Відсутність належних технічних засобів навчання не сприяє максимальному засвоєнню знань слухачами й призводить до відтоку студентів та школярів на користь приватних курсів. Крім того, актуальність технічного оснащення курсів зумовлена запровадженням обов’язкового складання випускниками загальноосвітніх шкіл ЗНО з іноземної мови і обов’язкового вступного випробування з іноземної мови для вступників на освітній рівень магістра (для окремих спеціальностей як єдиного фахового випробування).

  У січні-квітні 2017 року вперше було організовано роботу курсів підвищення кваліфікації викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста та області. Так, протягом січня-квітня 2017 року було організовано роботу 6 груп підвищення кваліфікації для даної категорії в кількості 219 осіб й дана робота буде продовжена в січні 2018 року.

  В даний час здійснюються заходи щодо започаткування роботи курсів підвищення кваліфікації викладачів Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського в кількості 25 осіб.
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.