enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Програма

  державного екзамену

   

  для проведення державної атестації студентів перепідготовки спеціалістів з присвоєнням кваліфікації за спеціальністю 7.03030101 «Правознавство»

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Івано-Франківськ, 2016

   

   

   

   

  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Адміністративне процесуальне право як галузь права

  Поняття адміністративно-процесуального права та його значення. Сучасні теоретико-правові концепції адміністративно-процесуального права України. Співвідношення з суміжними поняттями: адміністративний процес, адміністративні процедури, адміністративні провадження.

  Предмет, метод та система адміністративного процесуального права.

  Функції адміністративно-процесуального права.

  Принципи адміністративно-процесуального права, їх види та характеристика. Спеціальні принципи адміністративного процесуального права.

  Поняття та види джерел адміністративного процесу.

  Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права.

   

  Адміністративні провадження

  Поняття та ознаки адміністративних проваджень. Класифікація адміністративних проваджень. Провадження у сфері управління, провадження з адміністративного судочинства та адміністративно-деліктні провадження як зміст адміністративного процесу.

  Стадії адміністративних проваджень, їх характеристика.

  Провадження у сфері управління: поняття, види. Провадження за заявою суб’єкта: реєстраційні та дозвільні. Провадження за скаргою суб’єкта: правове регулювання, загальні та спеціальні органи, уповноважені на розгляд скарг. Провадження за ініціативною органа владних повноважень: контрольно-наглядові провадження, провадження із застосування заходів адміністративного примусу.

  Загальна характеристика провадження в справах про адміністративні правопорушення: завдання та принципи провадження. Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення: звичайне, спрощене та особливе. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

  Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення: адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад; районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди; органи внутрішніх справ; органи державних інспекцій, інші органи (посадові особи) уповноважені розглядати і вирішувати справи про адміністративні правопорушення, їх компетенція.

  Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення: відкриття провадження; розгляд справи; винесення постанови; перегляд постанови; виконання постанови.

   

  Адміністративна юстиція, адміністративне судочинство та адміністративна юрисдикція

  Поняття адміністративної юстиції та її ознаки. Матеріальний, процесуальний та організаційний критерії адміністративної юстиції.

  Адміністративне судочинство: поняття, принципи та основні завдання. Співвідношення принципів адміністративного судочинства та принципів адміністративного процесуального права. Принципи змагальності, диспозитивності та офіційного з’ясування всіх обставин у справі: співвідношення та взаємозв’язок в адміністративному судочинстві.

  Загальні засади організації та діяльності адміністративних судів. Система адміністративних судів та їх повноваження.

  Поняття адміністративної юрисдикції та її види. Виключна, альтернативна, імперативна (умовна), за зв’язком справ юрисдикція адміністративних справ. Характеристика категорій адміністративних спорів, віднесених до компетенції адміністративних судів. Загальні правила відмежування адміністративної юрисдикції від інших видів юрисдикції. Розмежування юрисдикції адміністративних судів та юрисдикції Конституційного суду України щодо вирішення публічно-правових спорів. Розмежування адміністративної юрисдикції з іншими видами судових юрисдикцій (цивільної, господарської, кримінальної). Наслідки порушення правил щодо адміністративної юрисдикції.

  Поняття та види підсудності адміністративних справ. Правила визначення предметної підсудності адміністративних справ. Наслідки недотримання предметної підсудності. Територіальна підсудність та її види. Наслідки порушення територіальної підсудності. Підсудність за ухвалою суду та за зв’язком справ.

   

  Суб’єкти адміністративного процесуального права

  Поняття та ознаки суб'єктів адміністративного процесуального права. Класифікація суб'єктів адміністративного процесуального права. Адміністративна процесуальна право- та дієздатність: поняття, умови набуття та порядок припинення.

  Суд як основний суб’єкт адміністративно-процесуальних правовідносин. Склад суду. Відвід судді.

  Особи, які беруть участь у розгляді справи. Поняття, ознаки та процесуальний статус сторін. Поняття неналежної сторони в адміністративному процесі; порядок і умови її заміни. Поняття, види та процесуальний статус третіх осіб в адміністративному процесі. Процесуальне правонаступництво: підстави та умови вступу у розгляд справи правонаступника.

  Процесуальне представництво в адміністративному процесі та його види. Підстави участі законного представника в адміністративному процесі,  його повноваження. Процесуальний статус договірного представника в адміністративному судочинстві.

  Особливості участі у справі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права та інтереси інших осіб.

  Процесуальний статус інших учасників адміністративного процесу (свідка, експерта, спеціаліста, перекладача).

   

  Судові витрати

  Поняття та види судових витрат в адміністративному процесі. Судовий збір: порядок сплати та пільги при оплаті судового збору.

  Витрати, пов’язані з розглядом судової справи. Склад витрат сторін та їх представників, пов’язаних із прибуттям до суду та порядок їх компенсації. Склад витрат, пов'язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз, та компенсація цих витрат. Компенсація витрат на правову допомогу стороні, яка не є суб’єктом владних повноважень.

  Відстрочка, розстрочка та зменшення розміру судових витрат.

  Розподіл судових витрат між сторонами.

   

  Докази та доказування в адміністративному процесі

  Поняття та класифікація доказів. Пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновки експертів.

  Доказова діяльність суду та інших суб’єктів в адміністративному судочинстві. Особливості доказування в адміністративному судочинстві.

  Порядок формування та зміст предмету доказування. Характеристика фактів, що не підлягають доказуванню.

  Правила оцінки доказів судом. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів.

   

  Звернення до адміністративного суду. Відкриття провадження у справі

  Адміністративний позов: поняття, ознаки, елементи. Форма, зміст позовної заяви. Зміна адміністративного позову або відмова від нього. Забезпечення адміністративного позову.

  Повноваження адміністративного суду на етапі відкриття провадження у справі. Підстави залишення позовної заяви без руху. Підстави залишення позовної заяви без розгляду. Підстави та наслідки повернення позовної заяви. Підстави та наслідки відмови у відкритті провадження в адміністративній справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

   

  Розгляд адміністративної справи в суді першої  інстанції

  Поняття і завдання підготовки адміністративної справи до судового розгляду.

  Поняття, мета і порядок проведення попереднього судового засідання. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

  Поняття, завдання та форми судового розгляду в адміністративній справі. Судовий розгляд справи у скороченому провадженні. Судовий розгляд справи у порядку письмового провадження.

  Судовий розгляд справи у судовому засіданні. Етапи судового розгляду у адміністративних справах (підготовча частина; розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення  та оголошення рішення суду першої інстанції).

  Ускладнення в ході судового розгляду: зупинення провадження у справі; відкладення розгляду справи; оголошення перерви.

  Зміни в позовному спорі: відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, примирення сторін.

  Поняття, види судових рішень та їх форма. Порядок ухвалення судових рішень. Вимоги, яким мають відповідати судові рішення та порядок усунення недоліків у судових рішеннях судом, який його ухвалив. Набрання постановою та ухвалою адміністративного суду законної сили.

  Закінчення розгляду справи без винесення рішення по суті (закриття провадження у справі, залишення позовної заяви без розгляду).

  Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ: щодо оскарження нормативно-правових актів; у справах щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом та процесом референдуму; у справах щодо проходження публічної служби; щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби; щодо реалізації права на мирні зібрання.

   

  Апеляційне провадження

  Загальна характеристика апеляційного провадження. Право апеляційного оскарження постанов і ухвал суду першої інстанції та процесуальний порядок його реалізації. Об’єкти та строки апеляційного оскарження.

  Підготовка і розгляд справи апеляційним судом. Порядок апеляційного розгляду в письмовому провадженні. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.

  Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції.

   

  Касаційне провадження

  Касаційне провадження: загальна характеристика. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

  Відкриття касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду справи і порядок її розгляду. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

  Повноваження суду касаційної інстанції.

  Рішення суду касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції.

   

  Перегляд рішень адміністративних судів Верховним судом України

  Суб’єкти та об’єкти оскарження рішення Верховним Судом України. Характеристика підстав для перегляду судових рішень в адміністративних справах Верховним судом України. Строки та порядок звернення до ВСУ.

  Процедура перегляду рішень Верховним судом України. Повноваження Верховного Суду України. Рішення ВСУ за результатами розгляду справи (постанова про повне задоволення заяви, про часткове задоволення заяви або про відмову в її задоволенні).

   

  Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

  Поняття та загальна характеристика нововиявлених обставин.

  Право на оскарження за нововиявленими обставинами та порядок його реалізації.

  Процедура перегляду адміністративними судами у зв’язку з нововиявленими обставинами. Постановлення судових рішень за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

   

  Виконання судових рішень в адміністративних справах

  Поняття, зміст та правова природа виконавчого провадження.

  Процесуальні питання, які вирішуються судом під час примусового виконання рішень в адміністративних справах.

  Судовий контроль за виконанням рішень: оскарження рішення, дії чи бездіяльності органу державної виконавчої служби; зобов’язання суб’єкта владних повноважень звітувати перед судом про виконання судового рішення.

  По­рядок ви­ко­нання су­до­вих рішень в адмініс­трати­вних справах. Рішення, що підлягають негайному виконанню.

  Особливості виконання рішень за окремими категоріями адміністративних справ: виконання судових рішень, боржниками за якими є органи державної влади, підприємства, установи, організації; порядок виконання судового рішення про визнання недійсним нормативно-правового акта.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Конституційне право України - провідна галузь національного права

   Поняття галузі конституційного права. Співвідношення термінів «конституційне право» та «державне право». Ознаки галузі конституційного права України. Предмет та метод правового регулювання галузі конституційного права України. Загальна характеристика основних методів конституційного регулювання.

   Імперативний та диспозитивний методи в конституційному праві. Метод безпосереднього конституційного закріплення. Методи дозволу, заборони, зобов'язання.

   Місце і роль конституційного права в системі національного права України.

   Провідна роль галузі конституційного права.

   Система конституційного права України. Ознаки системи конституційного права України. Принципи конституційного права України. Загальні та спеціальні принципи. Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, види і особливості. Структура конституційно-правової норми. Класифікація конституційно-правових норм. Конституційно-правовий інститут.

   Класифікація конституційно-правових інститутів. Генеральні, основні та субінститути.

   

  Джерела конституційного права України

   Джерела галузі конституційного права України. Ознаки джерел галузі конституційного права України. Критерії класифікації джерел галузі конституційного права України. Види джерел конституційного права України за сутністю, за змістом, за юридичною силою, за формою, за територією дії, за часом дії, за національною приналежністю. Система нормативних джерел галузі конституційного права України.

   Місце Конституції України і конституційних законів в системі джерел галузі конституційного права. Класифікація законів. Види підзаконних джерел галузі конституційного права України. Місце актів Конституційного Суду України в системі джерел галузі конституційного права. Колізії в конституційному праві. Акти всеукраїнського референдуму. Постанови Центральної виборчої комісії.

   Міжнародні та внутрішньодержавні нормативні договори в системі джерел галузі конституційного права України.

   Форма та структура джерел галузі конституційного права України, способи реалізації джерел галузі конституційного права України.

   

  Конституційно-правові відносини

   Конституційно-правові відносини і їх особливості. Види конституційно-правових відносин. Суб'єкти конституційно-правових відносин. Основні види суб'єктів конституційно-правових відносин: спільності, держава, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, депутати, службові та посадові особи, політичні партії, громадські організації, фізичні особи, підприємства, установи, організації, міжнародні органи і організації, органи самоорганізації населення, засоби масової інформації.

   Об'єкти конституційно-правових відносин. Класифікацію об'єктів конституційно -правових відносин.

   Права та обов'язки учасників конституційно-правових відносин.

   Юридичні факти, як підстави виникнення, зміни і припинення конституційно-правових відносин. Види юридичних фактів. Юридичні дії, юридичні події та стани.

   Поняття, характер, підстави та форми конституційно-правової відповідальності. Суб'єкти конституційно-правової відповідальності. Органи державної влади, державні органи, вищі посадові особи, органи і посадові особи органів місцевого самоврядування, фізичні особи.

   

  Конституція - Основний Закон держави

   Поняття і сутність конституції. Поняття та загальна історія світового конституціоналізму. Юридична і фактична конституція. Юридична конституція у формальному і матеріальному сенсі слова. Предмет регулювання конституції.

   Конституція як суспільна цінність. Функції та класифікація конституцій. Поняття і види функцій конституції.

   Юридична функція конституції як нормативно-правового акту.  Політична, економічна та соціальна функції конституції. Ідеологічна (виховна) функція конституції. Правозахисна та обмежувальна функції конституції. Консолідуюча та стабілізуюча функції конституції.

   Юридичні властивості конституції. Найвища юридична сила конституції. Політико-правовий та установчий характер конституції.  Особливий порядок розробки і прийняття конституції. Підвищена стабільність конституції, особливий порядок внесення змін до конституції. Програмність конституції.

   Прийняття конституції України. Місце конституції в системі національного законодавства.

   Історія конституційного розвитку України. Конституція П.Орлика - перша конституція Української незалежної держави. Конституція УНР від 29 квітня 1918 року. Конституції України радянського періоду. Основні етапи і напрямки конституційної реформи в Україні. Особливості розробки, обговорення і прийняття Конституції України 1996 року.

   Політична та конституційна реформи в Україні на сучасному етапі.  Основні чинники, що обумовлюють необхідність реформ. Зміст, спрямованість і взаємозв'язок політичної й конституційної реформ.

   

  Загальні засади конституційного ладу України

   Поняття та основні принципи конституційного ладу і його співвідношення з державним ладом. Конституційний лад - державний лад конституційної держави.

   Закріплення конституційного ладу в Конституції України. Людина, її права і свободи, честь і гідність як найвища соціальна цінність. Народний і державний суверенітет: поняття і взаємозв'язок.  Принцип поділу влади. Республіканська форма правління. Політичний ідеологічний та економічний плюралізм. Принцип визнання та гарантування місцевого самоврядування в Україні.

   Форми здійснення влади народу. Пряма демократія. Здійснення народовладдя через органи державної влади і органи місцевого самоврядування.

   Конституційне закріплення форми Української держави.

   Україна - унітарна держава. Поняття і риси унітарної держави. Україна -республіка. Основні риси республіканської форми правління. Види республік.

   Особливості республіканської форми правління в Україні. Україна - суверенна та незалежна держава. Україна - демократична держава. Україна правова та соціальна держава.

   Конституційна характеристика України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави. Демократична держава та її ознаки. Визнання і гарантування місцевого самоврядування в Україні.  Сучасна концепція соціальної держави. Мета соціальної держави.

   Правова держава. Конституційне закріплення ознак України як правової держави. Здійснення державної влади в Україні на засадах її розподілу на законодавчу, виконавчу і судову. Принцип верховенства права - найважливіша ознака правової держави. Верховенство Конституції України по відношенню до всіх інших нормативно-правових актів. Державні символи України. Державний Герб. Державний Прапор. Державний Гімн.

   Забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильській катастрофи, збереження генофонду Українського народу - конституційний обов'язок держави. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної і інформаційної безпеки - найважливіші функції держави, справа всього Українського народу.

   Економічна система України та її конституційно-правове регулювання.  Україна як держава з ринковою економікою. Економічний плюралізм (багатоманітність) як основа економічної системи України. Форми власності і тенденції їх розвитку в Україні. Державне регулювання економіки і антимонопольне законодавство.

   Основні напрямки соціальної політики України. Конституційно-правові основи духовно-культурних відносин: освіта, наука, культура, релігія.  Конституційно-правові основи міжнаціональних відносин. Мовна політика в Україні та її конституційне закріплення. Ідеологічний плюралізм (багатоманітність) як основа духовно-культурних відносин в Україні.

   Захист конституційного ладу в Україні. Особливий порядок внесення змін в розділ Конституції України, в якому визначаються загальні основи конституційного ладу. Суб'єкти захисту конституційного ладу України.

   

  Загальні засади конституційного статусу людини і  громадянина

   Моделі правового статусу людини і громадянина. Ліберальна, марксистсько-ленінська, мусульманська та модель, яка склалась у звичаєвому праві. Види правового статусу людини і громадянина. Загальний (конституційний), спеціальний (родовий), індивідуальний та галузевий правовий статус.

   Поняття та основні принципи правового статусу людини і громадянина та їх закріплення в Конституції України. Визнання та гарантування в Україні прав і свобод людини, закріплених загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Принцип невідчужуваності природних прав і свобод людини.

   Принцип невичерпності прав ті свобод людини і громадянина. Принцип свободи людини. Принцип рівності людей і громадян в своїй гідності та правах. Принцип вільного розвитку кожною людиною своєї особистості. Єдність прав та обов'язків.

   Міжнародні стандарти прав людини. Міжнародні акти про права людини.

   Класифікація міжнародних документів у галузі прав людини.

   Загальна характеристика міжнародних документів, що закріплюють становлення та розвиток принципів прав та свобод людини, міжнародні документи універсального характеру, документи регіонального характеру.

   Правовий статус закордонних українців. Питання національної комісії з питань закордонних українців. Умови, порядок надання та підстави припинення статусу закордонного українця. Порядок в'їзду та перебування закордонного українця на території України. Гарантії задоволення національно-культурних і мовних потреб закордонного українця.

   

  Громадянство України, правовий статус іноземців, біженців,  осіб без громадянства

   Громадянство України: поняття та принципи (їх закріплення в Конституції України і в законодавстві про громадянство). Громадяни України, апатриди та біпатриди. Правова регламентація питань громадянства України. Закон «Про громадянство України» в редакції Закону від 18 січня 2001 р. (із змінами на 2007 р.). Форми виникнення громадянства України: отримання і визнання громадянства. Категорії осіб, що належать до громадянства України. Документи, які засвідчують належність до громадянства України. Набуття громадянства України. Підстави набуття громадянства України.  Момент, з якого набувається громадянство України. Набуття громадянства України за народженням чи територіальним походженням. Застосування принципу «крові» та принцип «ґрунту» при визначенні належності до громадянства України. Вимоги до осіб, що приймаються до громадянства України.  Категорії осіб, які не можуть бути прийняті до громадянства України. Поновлення у громадянстві України та інші підстави набуття громадянства України. Громадянство дітей при зміні громадянства батьків.

   Припинення громадянства України. Втрата громадянства і вихід з громадянства. Повноваження органів, організацій і посадовців з вирішення питань громадянства України. Виконання рішень, прийнятих з питань громадянства України.

   Правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні. Іноземні громадяни і особи без громадянства (апатриди). Правова регламентація режиму іноземців в Україні. Закони України «Про правовий статус іноземців», «Про біженців», «Про імміграцію». Права, свободи і обов'язки іноземців. Депортація іноземців. Екстрадиція іноземців іноземній державі.

   Особливості правового статусу окремих категорій іноземців. Поняття «іноземець». Підстави та порядок набуття статусу біженця в Україні.  Особливості правового статусу біженців в Україні. Права та обв'язки біженців.

   Підстави та юридичні наслідки припинення статусу біженця.

   Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.

   

   

   

  Основні права, свободи і обов'язки людини і громадян

   Права і свободи людини і громадянина, їх співвідношення.  Конституційні права, свободи людини і громадянина. Класифікація конституційних прав та свобод людини і громадянина. Права людини і права громадянина. Особисті (громадянські) права і свободи. Політичні права і свободи.

   Соціальні, економічні, екологічні, культурні права і свободи.

   Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав та свобод людини і громадянина. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, повноваження.

   Самозахист прав та свобод людини і громадянина. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина.

   Конституційні обов'язки людини і громадянина. Рівність обов'язків людини і громадянина. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

   Турбота про природу та культурну спадщину. Оплата податків і зборів.

   Дотримання Конституції України та законів України. Повага прав і свобод, честі і гідності інших людей.

   

  Конституційно-правове регулювання безпосередньої  демократії в Україні. Вибори

   Поняття та види виборів. Поняття та види виборчого права та виборчої системи.

   Виборче право в об'єктивному розумінні. Суб'єктивне виборче право. Активне і пасивне виборче право. Виборча система України.

   Принципи виборчого права та їх закріплення в Конституції України. Принцип вільних виборів. Загальне, рівне і пряме виборче право. Таємне голосування. Гласність та відкритість виборчого процесу.

   Поняття виборчого процесу. Стадії виборчого процесу. Призначення виборів, утворення виборчих органів і виборчих округів. Виборчі ділянки. Порядок реєстрації виборців. Висунення та реєстрація кандидатів. Передвиборча агітація. Права кандидатів і гарантії їх діяльності. Голосування. Підрахунок голосів і визначення результатів голосування. Встановлення результатів виборів. Повторне голосування і повторні вибори. Визначення та опублікування результатів виборів.

   

  Конституційні основи референдумів в Україні

   Поняття та види референдумів. Референдна демократія. Принципи референдумів. Імперативний та консультативний референдум (дорадче опитування громадян). Предмети референдумів. Референдум за ініціативою народу, президента чи парламенту. Всеукраїнський чи місцевий референдум. Обов'язковий та факультативний референдум. Призначення та порядок проведення референдумів. Предмет всеукраїнського референдуму. Правова регламентація організації референдумів і визначення їх результатів. Правові наслідки референдуму. Зміна і скасування рішень, які прийняті на референдумі. Відповідальність за порушення в організації та проведенні референдумів в Україні.

   

  Теоретичні основи організації та здійснення державної влади

   Державна влада як інститут конституційного права. Легітимність державної влади. Основоположні конституційні принципи організації та функціонування державної влади. Основи розмежування функцій здійснення державної влади.

   Суб'єкти конституційно-правових відносин з приводу організації та функціонування державної влади. Об'єкти конституційно-правових відносин з приводу організації та функціонування державної влади. Мета функціонування державної влади.

   Система державних органів, що здійснюють державну владу. Поняття та основні риси органу державної влади. Види органів державної влади. Закріплення системи органів державної влади в Конституції України.

   Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Місце Президента України і прокуратури України в системі органів державної влади.

   

   

   

  Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

   Конституційний статус Верховної Ради України. Верховна Рада України
  - єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України. Види парламентів. Функції Верховної Ради України. Законодавча функція. Питання, які визначаються і встановлюються виключно законами України. Установча і контрольна функції Верховної Ради України. Контрольні повноваження Верховної Ради України щодо Президента України і органів виконавчої влади.

   Чисельний склад і структура Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

   Організація Верховної Ради України. Органи і посадови особи Верховної Ради України. Порядок обрання і повноваження Голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України: порядок і принципи формування, перелік повноважень.

   Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України.

   Порядок роботи Верховної Ради України. Сесія Верховної Ради України. Порядок скликання і проведення сесій Верховної Ради України. Порядок розгляду питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України.Голосування у Верховній Раді України. Правова регламентація організації
  роботи Верховної Ради України. Законодавство про Регламент Верховної Ради України. Спеціальні процедури у Верховній Раді України.

   Поняття та стадії законодавчого процесу. Законодавча ініціатива.
   Суб'єкти права законодавчої ініціативи. Попереднє обговорення законопроектів в комітетах Верховної Ради України. Обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох читань. Ухвалення законопроекту. Промульгація закону Президентом України. Введення в дію законів і інших актів Верховної Ради України. Особливості проходження конституційних законів.

   Органи і посадовці при Верховній Раді України. Допоміжний апарат Верховної Ради. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини:

  порядок призначення, повноваження. Акти реагування Уповноваженого на факти порушення прав людини. Підстави і порядок дострокового припинення повноважень омбудсмена. Конституційно-правовий статус Рахункової палати.

   

  Правовий статус народного депутата України

   Конституційно-правовий статус народного депутата України. Порядок проведення виборів народних депутатів України.

   Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Форми діяльності народного депутата України. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями. Депутатська етика. Права народного депутата України у Верховній Раді України. Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Право народних депутатів України об'єднуватися в депутатські фракції (групи). Права народного депутата України в органах Верховної Ради України. Право депутатського звернення та запиту. Права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав. Права народного депутата України у взаємовідносинах із засобами масової інформації, на забезпечення інформацією та на її використання. Обов'язки народних депутатів України.

   Види та загальна характеристика гарантій діяльності народного депутата України. Гарантії трудових прав народного депутата України. Право народного депутата України при поселенні в готель та на транспортне забезпечення.

   Депутатська недоторканність.

   Дострокове припинення повноважень народного депутата України.

   

  Конституційно-правовий статус Президента України

   Конституційний статус Президента України як глави держави та його місце в механізмі державної влади. Функції та компетенція Президента України.

   Загальнодержавне представництво і забезпечення єдності державної влади.

   Повноваження Президента України щодо законодавчої влади.
   Повноваження Президента України у сфері особистого статусу громадян. Конституційні основи взаємовідносин Президента України з органами виконавчої влади. Повноваження Президента України у сфері міжнародних відносин, оборони і охорони правопорядку, прав і свобод громадян України. Акти глави держави.

   Порядок обрання Президента України. Юридичні вимоги до кандидатів на пост Президента України. Законодавство про вибори Президента України.

   Конституційні підстави і порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх обов'язків за станом здоров'я. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов'язків Президента України у разі дострокового припинення повноважень Президента України.

   Конституційний статус Ради національної безпеки та оборони України як координаційного органу при Президенті України. Персональний склад, функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони України.

   

  Виконавча влада в Україні

   Поняття і зміст виконавчої влади. Функції виконавчої влади ( правозастосовна, правоохоронна, контрольна, координуюча). Система органів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України - уряд - вищий орган в системі органів виконавчої влади. Місце Кабінету Міністрів України в механізмі державної влади.

   Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету Міністрів України. Порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України.

   Компетенція Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

   Постанови і розпорядження.

   Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України.

   Міністерства і інші центральні органи виконавчої влади: структура, порядок формування. Основні задачі і функції міністерств, державних комітетів і відомств.

   

  Конституційний суд України

   Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади.

   Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Юридичні вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Повноваження Конституційного Суду України. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України. Офіційне тлумачення. Підстави визнання
  правового акту неконституційним та його юридичні наслідки.

  Конституційність міжнародних договорів України. Роль Конституційного Суду України у процедурі внесення змін до Конституції України та у процедурі імпічменту.

   Конституційне провадження, його форми і стадії. Суб'єкти і предмет конституційного подання і конституційного звернення. Акти Конституційного Суду України, їх правова природа і значення для політико-правової теорії та практики.

   

  Конституційно-правові основи судової влади.

   Конституційні принципи правосуддя в Україні. Соціальна роль та система судової влади. Порядок формування судових органів. Суди загальної юрисдикції. Місцеві суди. Апеляційні суди. Загальні та військові суди.

  Спеціалізовані суди. Вищі спеціалізовані суди. Верховний Суд України - найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції.

  Судочинство в Україні. Засади здійснення правосуддя в Україні. Участь професійних суддів, народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя. Призначення і обрання суддів.

   З'їзд суддів України. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

   Конституційно-правовий статус суддів. Суддя - носій судової влади. Порядок призначення і обрання суддів. Припинення повноважень судді. Підстави і порядок припинення повноважень суддів. Права та обв'язки суддів.

   Гарантії незалежності суддів. Дисциплінарна відповідальність суддів.

   Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади.
   Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Юридичні вимоги до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.Повноваження Конституційного Суду України. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України. Офіційне тлумачення. Підстави визнання правового акту неконституційним та його юридичні наслідки. Конституційність міжнародних договорів України. Роль Конституційного Суду України у процедурі внесення змін до Конституції України та у процедурі імпічменту.

   Конституційне провадження, його форми і стадії. Суб'єкти і предмет конституційного подання і конституційного звернення. Акти Конституційного Суду України, їх правова природа і значення для політико-правової теорії та практики.

   

  Прокуратура України

   Місце та роль органів прокуратури в системі органів державної влади в Україні. Завдання та функції прокуратури. Підтримання державного обвинувачення в суді. Представництво інтересів громадянина або держави в суді. Нагляд за додержанням законів. Строк повноважень та компетенція Генерального прокурора.

   

  Адміністративно-територіальний устрій України

   Поняття територіального устрою держави. Співвідношення територіального та адміністративно-територіального устрою. Конституційні засади територіального устрою України. Адміністративно-територіальна одиниця. Система адміністративно-територіальних одиниць України. Види адміністративно-територіальних одиниць за географічними ознаками.

   

  Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні

   Поняття місцевого самоврядування і його політико-правова природа. Основні наукові концепції місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в системі організації публічної влади на місцях. Місцеве самоврядування і місцеве управління. Міжнародно-правова регламентація питань організації місцевого самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування. Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Новітній етап розвитку місцевого самоврядування в Україні. Розвиток законодавства про місцеве самоврядування в Україні. Принципи місцевого самоврядування в Україні.

   Територіальна, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування. Фінансова підтримка місцевого самоврядування державою.

   Система місцевого самоврядування. Форми здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою як суб'єктом муніципальної влади.

   Безпосереднє здійснення муніципальної влади територіальною общиною.

   Органи і посадовці місцевого самоврядування. Статус сільських, селищних, міських рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

   Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття і юридична сила. Припинення і скасування актів органів місцевого самоврядування. Гарантії прав місцевого самоврядування. Судовий захист прав місцевого самоврядування.

   

  0снови національної безпеки України

   Понятті та принципи національної безпеки України. Основні загрози
  національним інтересам і національній безпеці України. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки

   Суб'єкти національної безпеки України. Загальна характеристика повноважень суб'єктів національної безпеки України: Президента України; Верховної Ради України; Кабінету Міністрів України; Ради національної безпеки і оборони України; міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; Національного банку України; судів загальної юрисдикції; прокуратури України; місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України.

   Об'єкти національної безпеки України: людина і громадянин, суспільство, держава. Система забезпечення національної безпеки України. Рада національної безпеки і оборони в системі забезпечення національної безпеки України.

   Поняття та основи організації оборони України. Повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, обов'язки посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Поняття, ознаки, структура та тлумачення кримінального закону

  Поняття кримінального закону, його ознаки і значення. Поняття і види кримінально-правових норм. Структура норм Загальної і Особливої частин кримінального закону. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі. Чинність кримінального закону по колу осіб. Правові наслідки засудження особи за межами України. Чинність кримінального закону в просторі. Тлумачення кримінального закону.

   

  Поняття, ознаки та види злочинів

  Поняття злочину. Ознаки злочину та їх характеристика. Класифікація злочинів, її критерії і кримінально-правове значення. Поняття малозначного діяння. Перспективи впровадження інституту кримінального проступку.

   

  Поняття, ознаки, стадії та форми кримінальної відповідальності

  Поняття кримінальної відповідальності, її відмінність від інших видів юридичної відповідальності. Підстава кримінальної відповідальності. Форми кримінальної відповідальності. Початок і закінчення кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність і покарання.

   

  Поняття, структура та види складу злочину

  Поняття і значення складу злочину. Співвідношення понять «злочин»і «склад злочину». Ознаки складу злочину. Види складу злочину.

   

  Об’єкт злочину

  Поняття і значення об’єкту злочину. Загальний об’єкт злочину і його значення. Родовий об’єкт злочину і його значення. Безпосередній об’єкт злочину. Поняття предмета злочину, його відмінність від об’єкту злочину, знарядь і засобів вчинення злочину.

   

  Об’єктивна сторона складу злочину

  Поняття, ознаки і значення об’єктивної сторони злочину. Злочинне діяння. Форми злочинного діяння. Злочинні наслідки. Поняття, види і значення злочинних наслідків. Матеріальні і формальні склади злочинів. Причинний зв’язок між злочинним діянням і злочинними наслідками, його значення. Спосіб, засоби, знаряддя, обстановка, час, місце вчинення злочину і їх кримінально-правове значення.

   

  Суб’єкт злочину

  Поняття і ознаки суб’єкта злочину. Суб’єкт злочину - фізична особа. Перспективи впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб. Вік як одна з ознак суб’єкта злочину. Осудність, як одна з ознак суб’єкта злочину. Поняття осудності та її зміст. Поняття та критерії неосудності, кримінально-правове значення неосудності. Обмежена осудність та її критерії. Кримінальна відповідальність за злочини вчинені у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин. Поняття спеціального суб’єкта злочину.

   

  Суб’єктивна сторона складу злочину

  Поняття, ознаки і значення суб’єктивної сторони злочину. Форми вини, критерії їх виділення. Умисел і його види. Необережність та її види. Мотив і мета злочину, їх кримінально-правове значення. Юридична і фактична помилки, їх види і кримінально-правове значення.

   

  Стадії вчинення злочину

  Поняття і види стадій вчинення злочину, критерії їх виділення. Закінчений злочин. Момент закінчення окремих видів злочинів і практичне значення правильності його встановлення. Виявлення наміру вчинити злочин. Поняття і ознаки готування до злочину. Поняття і ознаки замаху на злочин. Закінчений і незакінчений замах на злочин. Поняття і види непридатного замаху. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця.

   

  Співучасть у злочині

  Поняття співучасті у злочині, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки. Форми співучасті у злочині, критерії і значення їх виділення. Характеристика форм співучасті за об’єктивним та суб’єктивним критеріями. Види співучасників злочину, критерії і значення їх виділення. Підстави і межі кримінальної відповідальності співучасників злочину. Ексцес виконавця злочину. Поняття причетності до злочину, її відмінність від співучасті у злочині. Види причетності до злочину.

   

  Множинність злочинів

  Поняття і ознаки множинності злочинів. Поняття одиночного (єдиного) злочину. Види одиночних злочинів та їх характеристика. Множинність злочинів та конкуренція кримінально-правових норм. Кримінально-правове значення множинності злочинів.

  Поняття і види повторності злочинів. Поняття і ознаки сукупності злочинів. Поняття, види і кримінально-правове значення рецидиву злочину.

   

  Обставини, що виключають злочинність діяння

  Поняття і ознаки обставин, що виключають злочинність діяння. Чинне кримінальне законодавство і наука кримінального права про види обставин, що виключають злочинність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність. Фізичний або психічний примус. Виконання обов’язкового наказу як обставина, що виключає злочинність діяння. Діяння, пов’язане з ризиком та його кримінально-правова характеристика. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння.

   

  Звільнення від кримінальної відповідальності

  Поняття, підстави і правові наслідки та порядок звільнення від кримінальної відповідальності. Види звільнення від кримінальної відповідальності. Звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку із дійовим каяттям. Поняття корупційних злочинів. Правові підстави такого звільнення. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим. Звільнення від кримінальної відповідальності із передачею особи на поруки колективу підприємства, установи чи організації. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Звільнення від кримінальної відповідальності на підставі актів амністії та помилування.

   

  Поняття, мета та система покарань

  Поняття і ознаки покарання. Відмінність покарання від інших видів державного примусу і заходів громадського впливу. Поняття мети покарання. Поняття, ознаки і значення системи покарання. Види покарань. Класифікація покарань. Основні і додаткові покарання. Покарання, що можуть застосовуватися як основні і як додаткові.

   

  Призначення покарань

  Загальні засади призначення покарання, їх поняття, зміст. Призначення покарання в межах санкції статті закону, яка передбачає відповідальність за вчинений злочин і у точній відповідності із Загальною частиною кримінального кодексу. Врахування при призначенні покарання характеру і ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину та особи винного. Види обставин, що пом’якшують і обтяжують відповідальність та їх характеристика. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Умови такого пом’якшення покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів. Умови і правила призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за сукупністю вироків. Умови і правила призначення покарання за сукупністю вироків. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення.

   

  Звільнення від покарання та його відбування

  Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. Звільнення від відбування покарання з випробуванням та його правові наслідки. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Умовно-дострокове звільнення від покарання. Заміна невідбутої частини більш м’яким покаранням, умови і порядок їх застосування. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Звільнення від відбування покарання в зв’язку з хворобою засудженого. Звільнення від відбування покарання і пом’якшення призначеного покарання в порядку амністії та помилування.

  Cудимість

  Поняття та правові наслідки судимості. Погашення судимості. Строки погашення судимості. Зняття судимості.

   

  Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб

  Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Юридичні особи, до яких застосовуються заходи кримінально-правового характеру. Підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. Загальні правила застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за сукупністю злочинів/

   

  Застосування примусових заходів медичного характеру

  Поняття та мета примусових заходів медичного характеру.

  Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Порядок застосування окремих видів примусових заходів медичного характеру. Підстави передачі особина піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом. Продовження, заміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру їх порядок та підстави. Примусове лікування. Особи до яких може бути застосоване примусове лікування. Порядок здійснення примусового лікування відносно осіб, засуджених до позбавлення або обмеження волі.

   

  Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

  Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Види примусових заходів виховного характеру. Види покарань, які застосовуються відносно осіб, які вчинили злочин в неповнолітньому віці. Особливості застосування штрафу, громадських та виправних робіт, арешту та позбавлення волі на певний строк до неповнолітніх. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від відбування покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру. Види примусових заходів виховного характеру. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх, порядок та умови його застосування. Погашення та зняття судимості неповнолітнім.

  Злочини проти основ національної безпеки України

  Поняття, кримінально-правова характеристика і види злочинів проти основ національної безпеки України. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Поняття, склад і види цього злочину. Посягання на життя державного чи громадського діяча. Поняття, склад і види цього злочину. Державна зрада. Поняття і склад цього злочину. Шпигунство. Поняття, склад і види цього злочину. Диверсія. Поняття і склад цього злочину. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Поняття, склад і види цього злочину.

   

   

   

  Злочини проти життя та здоров’я особи

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти життя та здоров’я особи. Умисне вбивство. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне вбивство, вчинене за пом’якшуючих обставин. Доведення до самогубства. Поняття, склад і види цього злочину. Поняття і види тілесних ушкоджень. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Поняття, склад і види цього злочину. Катування. Поняття і склад цього злочину. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Поняття, склад і види цього злочину. Залишення в небезпеці. Поняття, склад і види цього злочину. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти волі, честі та гідності особи

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Поняття, склад і види цього злочину. Захоплення заручників. Поняття, склад і види цього злочину. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Поняття, склад і види цього злочину. Експлуатація дітей. Поняття, склад і види цього злочину. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Зґвалтування. Поняття, склад і види цього злочину. Примушування до вступу у статевий зв’язок. Поняття, склад і види цього злочину. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості. Поняття, склад і види цього злочину. Розбещення неповнолітніх. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення недоторканності житла. Поняття, склад і види цього злочину. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Поняття, склад і види цього злочину. Грубе порушення законодавства про працю. Поняття, склад і види цього злочину. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Поняття, склад і види цього злочину.

  Злочини проти власності

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти власності. Крадіжка. Поняття, склад і види цього злочину. Грабіж. Поняття, склад і види цього злочину. Розбій. Поняття, склад і види цього злочину. Вимагання. Поняття, склад і види цього злочину. Шахрайство. Поняття, склад і види цього злочину. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне знищення або пошкодження майна. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини у сфері господарської діяльності

  Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Поняття, склад і види цього злочину. Контрабанда. Поняття, склад і види цього злочину. Зайняття гральним бізнесом. Поняття, склад і види цього злочину. Фіктивне підприємництво. Поняття, склад і види цього злочину. Протидія законній господарській діяльності. Поняття, склад і види цього злочину. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Поняття, склад і види цього злочину. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Поняття, склад і види цього злочину. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне використання інсайдерської інформації. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти довкілля

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти довкілля. Незаконна порубка лісу. Поняття і склад цього злочину. Незаконне полювання. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти громадської безпеки

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти громадської безпеки. Створення злочинної організації. Поняття, склад і види цього злочину. Бандитизм. Поняття і склад цього злочину. Терористичний акт. Поняття, склад і види цього злочину. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Поняття, склад і види цього злочину. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Поняття і склад цього злочину. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти безпеки виробництва

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти безпеки виробництва. Порушення вимог законодавства про охорону праці. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Поняття, склад і види цього злочину. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поняття, склад і види цього злочину. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації. Поняття і склад цього злочину. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти громадського порядку та моральності

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти громадського порядку та моральності. Масові заворушення. Поняття і склад цього злочину. Хуліганство. Поняття, склад і види цього злочину. Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Поняття, склад і види цього злочину. Поняття, склад і види цього злочину. Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Поняття, склад і види цього злочину. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття, склад і види цього злочину. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Поняття, склад і види цього злочину. Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Поняття, склад і види цього злочину. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Розголошення державної таємниці. Поняття, склад і види цього злочину. Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Поняття, склад і види цього злочину. Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу. Поняття і склад цього злочину.

   

  Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочинів проти журналістів. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Поняття, склад і види цього злочину. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Поняття, склад і види цього злочину. Погроза або насильство щодо журналіста. Поняття, склад і види цього злочину. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця. Поняття, склад і види цього злочину. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Поняття і склад цього злочину. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань. Поняття, склад і види цього злочину. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Поняття, склад і види цього злочину. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут. Поняття, склад і види цього злочину. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Зловживання владою або службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми. Поняття, склад і види цього злочину. Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу. Поняття, склад і види цього злочину. Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Поняття, склад і види цього злочину. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне збагачення. Поняття, склад і види цього злочину. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поняття, склад і види цього злочину. Провокація підкупу. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти правосуддя

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти правосуддя. Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою. Поняття, склад і види цього злочину. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Поняття, склад і види цього злочину. Примушування давати показання. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення права на захист. Поняття, склад і види цього злочину. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття, склад і види цього злочину. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. Поняття, склад і види цього злочину. Поняття і склад цього злочину. Завідомо неправдиве показання. Поняття, склад і види цього злочину. Невиконання судового рішення. Поняття, склад і види цього злочину. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. Поняття і склад злочину. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові) злочини

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових) злочинів. Поняття військового злочину. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності ознак підлеглості. Поняття, склад і види цього злочину. Дезертирство. Поняття, склад і види цього злочину. Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем. Поняття, склад і види цього злочину. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Поняття, склад і види цього злочину.

   

  Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

  Поняття, кримінально-правова характеристика та види злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Злочини проти миру. Пропаганда війни. Поняття і склад цього злочину. Найманство. Поняття, склад і види цього злочину. Застосування зброї масового знищення. Поняття, склад і види цього злочину. Геноцид. Поняття, склад і види цього злочину. Порушення законів та звичаїв війни. Поняття, склад і види цього злочину. Піратство. Поняття, склад і види цього злочину.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Поняття, суть і завдання кримінального процесу

  Поняття, сутність та значення кримінального процесу. Завдання кримінального провадження. Історичні форми кримінального процесу. Система стадій кримінального процесу. Кримінально-процесуальна форма: поняття, сутність та значення. Поняття та види кримінально-процесуальних функцій. Поняття та сутність кримінально-процесуальних правовідносин. Кримінально-процесуальні гарантії: поняття та система. Поняття та види кримінально-процесуальних актів.

   

  Кримінальний процесуальний закон

  Поняття кримінального процесуального права, його предмет та методи. Поняття, види та структура кримінальних процесуальних норм. Джерела кримінального процесуального права України. Кримінальне процесуальне право в системі інших галузей права. Кримінальне процесуальне законодавство та його система. Дія кримінального процесуального закону в просторі.

  Чинність кримінального процесуального закону в часі. Дія кримінального процесуального закону за колом осіб. Застосування кримінального процесуального закону за аналогією.

   

  Засади кримінального процесу

  Поняття, значення та система засад кримінального провадження. Верховенство права та законність у кримінальному процесі. Рівність перед законом і судом та повага до людської гідності під час кримінального провадження. Зміст і значення засад забезпечення права на свободу і особисту недоторканність та недоторканність права власності. Недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємниця спілкування та невтручання у приватне життя у кримінальному провадженні. Доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень як засада кримінального провадження. Засада змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Безпосередність дослідження показань, речей і документів у кримінальному процесі. Засада забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності. Зміст засади диспозитивності у кримінальному процесі. Засада гласності і відкритості судового провадження та його повного фіксування технічними засобами. Зміст і значення засади розумних строків у кримінальному процесі. Засада мови, якою здійснюється кримінальне провадження. Зміст і значення презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім‘ї у кримінальному процесі. Зміст і значення забезпечення права на захист. Публічність як засада кримінального провадження. Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення.

   

  Суб’єкти кримінального процесу

  Поняття і класифікація суб‘єктів кримінального провадження, сторони кримінального провадження. Суд (суддя), слідчий суддя, присяжний як суб‘єкти кримінальної процесуальної діяльності. Прокурор та його повноваження у кримінальному процесі. Слідчий, керівник органу досудового розслідування та їх повноваження. Оперативні підрозділи як суб‘єкти кримінального провадження.  Підозрюваний, обвинувачений, їх процесуальне становище. Захисник у кримінальному процесі, його права та обов’язки. Обов‘язкова участь захисника. Потерпілий та його представник у кримінальному процесі. Їх процесуальний статус. Правове становище цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників у кримінальному проваджені. Законний представник у кримінальному провадженні. 1. Свідок у кримінальному процесі, його права, обов‘язки та відповідальність. Особи, які не можуть бути допитані як свідки.

  Експерт і спеціаліст у кримінальному процесі, їх роль, повноваження та відмінність у процесуальному становищі. Перекладач, заявник та понятий як учасники кримінального провадження. Секретар судового засідання та судовий розпорядник у кримінальному процесі. Відводи учасників кримінального провадження.

   

  Докази і доказування у кримінальному процесі

  Поняття, значення та мета кримінального процесуального доказування. Поняття і класифікація доказів. Процесуальні джерела доказів. Юридичні властивості доказів у кримінальному процесі. Предмет та межі кримінального процесуального доказування. Суб`єкти доказування. Способи збирання доказів у кримінальному провадженні. Перевірка доказів. Шляхи перевірки доказів та їх процесуальних джерел. Оцінка доказів як один з елементів процесу доказування. Умови та процесуальний порядок визнання доказів недопустимими. Показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. Речові докази: поняття та види. Документи як джерело доказів. Висновок експерта та види експертиз за процесуальною ознакою.

   

   Відшкодування шкоди у кримінальному процесі

  Способи відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Поняття та види шкоди, яка підлягає відшкодуванню (компенсації) у кримінальному провадженні. Процесуальний порядок пред‘явлення та вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю.

   

  Процесуальні строки і витрати

  Поняття, види та значення процесуальних строків у кримінальному провадженні. Порядок обчислення, продовження та поновлення процесуальних строків. Поняття та види процесуальних витрат. Характеристика окремих видів процесуальних витрат.

   

  Заходи забезпечення кримінального провадження

  Поняття, види та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи: поняття та види. Мета і підстави застосування запобіжних заходів. Загальний порядок застосування запобіжних заходів.

  Зміна чи скасування запобіжного заходу. Особисте зобов‘язання та особиста порука. Застава як запобіжний захід. Домашній арешт: підстави та порядок застосування. Тримання під вартою: підстави та порядок застосування, строки тримання особи під вартою. Затримання: види та порядок застосування, момент та строки затримання. Виклик та привід у кримінальному процесі.  Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом як захід забезпечення кримінального провадження. Відсторонення від посади у кримінальному процесі. Тимчасовий доступ до речей і документів під час кримінального провадження. Тимчасове вилучення та арешт майна як заходи забезпечення кримінального провадження.

   

  Досудове розслідування

  Поняття, значення, завдання та форми досудового розслідування. Початок та місце проведення досудового розслідування. Підслідність: поняття та види.

  Об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування. Строки досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування. Розгляд клопотань під час досудового розслідування. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

   

  Слідчі дії

  Поняття, суть та значення слідчих (розшукових) дій. Види та класифікація слідчих (розшукових) дій. Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій та процесуальний порядок їх оформлення. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення допиту. Особливості проведення одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та допиту слідчим суддею під час досудового розслідування. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення пред’явлення для впізнання. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення обшуку. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення огляду. Ексгумація трупа, підстави і процесуальний порядок її проведення. Поняття та процесуальний порядок проведення освідування. Слідчий експеримент: поняття, порядок проведення та процесуальне оформлення. Експертиза у кримінальному провадженні: підстави проведення та порядок залучення експерта. Проведення слідчих (розшукових) дій у режимі відеоконференції. Проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або неповнолітньої особи. Поняття, види, порядок проведення та процесуальне оформлення негласних слідчих (розшукових) дій.

   

  Повідомлення про підозру

  Поняття та значення повідомлення особі про підозру. Підстави та процесуальний порядок повідомлення особі про підозру. Зміст та форма письмового повідомлення про підозру. Підстави і процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру. Особливості повідомлення про підозру окремій категорії осіб.

   

  Зупинення та закінчення досудового слідства

  Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового розслідування. Підстави і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування. Форми закінчення досудового розслідування. Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи. Відкриття матеріалів іншій стороні. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Звернення до суду з обвинувальним актом. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру. Звернення до суду з клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру.

   

  Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

  Поняття і сутність оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування. Порядок оскарження ухвал слідчого судді.

  Порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.

   

  Підсудність та підготовче судове провадження

  Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. Поняття, суть і значення підготовчого судового провадження. Строки і порядок підготовчого судового провадження. Рішення, що можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні.

   

  Судовий розгляд

  Поняття, суть, значення та завдання стадії судового розгляду. Загальні положення судового розгляду та їх характеристика. Межі судового розгляду.

  Спрощене судове провадження щодо кримінальних проступків. Провадження в суді присяжних. Судовий розгляд та його етапи. Судові рішення: види, вимоги до форми та змісту, порядок ухвалення, проголошення. Поняття, значення, види, структура та зміст вироку. Ухвала суду, її зміст.

   

  Провадження з перегляду судових рішень

  Види проваджень з перегляду судових рішень у кримінальному процесі.  Поняття, завдання та основні риси апеляційного провадження. Суб‘єкти, порядок і строки апеляційного оскарження. Провадження в суді апеляційної інстанції. Рішення суду за результатами розгляду апеляції. Суть, завдання і значення касаційного провадження. Строки, суб‘єкти та порядок касаційного оскарження. Рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку. Провадження в суді касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції.  Поняття, завдання та основні риси перегляду судових рішень Верховним Судом України. Підстави, порядок і строки перегляду судових рішень Верховним Судом України. Поняття, сутність і завдання кримінального провадження за нововиявленими обставинами. Підстави та строки перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Порядок перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами та види судових рішень за його наслідками.

   

  Виконання судових рішень

  Поняття, значення та завдання стадії виконання судових рішень. Набрання судовим рішенням законної сили. Наслідки набрання законної сили судовим рішенням. Порядок та строки звернення судового рішення до виконання. Процесуальний порядок розгляду та вирішення питань, які виникають під час виконання вироку. Нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень.

  Особливі порядки кримінального провадження

  Поняття, сутність та види особливих порядків кримінального провадження.  Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. Загальні правила кримінального провадження щодо неповнолітніх. Особливості застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.  Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

   

  Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

  Поняття, сутність і загальні засади міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Міжнародна правова допомога при проведенні процесуальних дій. Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиція). Особливості кримінального провадження у порядку перейняття. Визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передача засуджених осіб.

   

   

  ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

   

  Теорія держави і права як наука та навчальна дисципліна

  Юридична наука: поняття, об’єкт, предмет, функції. Система (структура) юридичної науки. Загальна характеристика окремих груп наук в системі юриспруденції.

  Теорія держави і права як суспільна наука. Поняття, предмет і структура теорії держави і права. Характерні риси теорії держави і права. Теорія держави і права як загальна, фундаментальна, світоглядна, методологічна юридична наука. Виникнення теорії держави і права та історичні етапи її розвитку. Розвиток теорії держави і права в новітню епоху. Теорія держави і права в умовах незалежної України: пострадянські реалії та європейські перспективи.

  Функції теорії держави і права. Гносеологічна функція теорії держави і права. Методологічна функція теорії держави і права. Практично-прикладна функція теорії держави і права. Світоглядна функція теорії держави і права.

  Поняття методології та методу теорії держави і права. Методи дослідження державно-правових явищ. Класифікація методів пізнання державно-правової дійсності. Загальні принципи дослідження державно-правових явищ. Філософсько-світоглядні та загальнонаукові методи дослідження держави і права. Спеціальні методи дослідження держави і права.

  Взаємозв’язок і взаємодія теорії держави і права з іншими суспільними науками. Місце теорії держави і права в системі юридичної науки.

   

  Походження держави

  Загальні закономірності виникнення держави. Загальна характеристика та етапи розвитку первісного суспільства. Соціальна влада в первісному суспільстві: характерні риси. Розпад первіснообщинного родового ладу та поява держави. Основні причини та умови виникнення держави.

  Особливості виникнення держави в різних народів світу. Європейський шлях походження держави. Азіатський шлях походження держави.

  Багатоманітність теорій походження держави та її причини. Патріархальна концепція виникнення держави. Теологічна концепція виникнення держави. Договірна концепція виникнення держави. Психологічна теорія виникнення держави. Теорія насильства. Соціально-економічна (історико-матеріалістична) теорія виникнення держави.

   

  Поняття та сутність держави

  Багатогранність держави як явища і багатозначність визначень її поняття. Основні підходи до розуміння держави: історичний ракурс. Сучасне визначення поняття держави. Ознаки, що відрізняють державу від інших аналогічних явищ.

  Поняття та ознаки держави. Елементи держави. Поняття публічної політичної влади. Специфічні риси державної влади. Легітимність і легальність державної влади. Суверенітет держави як її центральна ознака. Поняття, ознаки, структура та види державного суверенітету. Співвідношення понять «державний суверенітет», «народний суверенітет» і «національний суверенітет».

  Сутність держави. Соціальна сутність держави. Класові та загальносоціальні моменти в соціальній сутності держави. Соціальне призначення сучасної держави.

  Типологія держави: поняття, критерії, загальна характеристика. Сучасні підходи до історичної типології держав. Формаційний підхід до історичної типології держав. Цивілізаційний підхід до історичної типології держав. Історичні типи та різновиди держави. Давньосхідна держава. Рабовласницька держава. Феодальна держава. Буржуазна держава. Соціалістична держава. Сучасна держава: загальна характеристика. Перехідний тип держави.

   

   

   

   

  Функції держави

  Поняття та зміст функцій держави. Взаємозв’язок між сутністю держави та її функціями. Фактори, що визначають напрямки діяльності держави та зміст її функцій. Класифікація функцій держави. Еволюція функцій держави.

  Поняття та характеристика зовнішніх і внутрішніх функцій сучасної держави. Політична, економічна, соціальна, культурна, фінансова, екологічна, правоохоронна та інші внутрішні функції держави. Функції оборони держави, підтримання світового порядку, міжнародного співробітництва та інтеграції у світову економіку як основні зовнішні функції держави.

  Поняття форм здійснення функцій держави. Поняття та різновиди правових форм здійснення функцій держави. Поняття та різновиди організаційних форм здійснення функцій держави. Методи здійснення функцій держави.

  Форма держави

  Поняття та елементи форми держави. Форма держави як набір основних параметрів, що характеризують державу. Поняття, суть та критеріальні ознаки форми державного правління, форми державного устрою і державного режиму.

  Класифікація сучасних форм державного правління. Поняття та ознаки монархії. Еволюція монархічної форми державного правління. Історичні різновиди монархій. Види сучасних монархій. Абсолютна (необмежена) монархія. Конституційна (обмежена) монархія. Дуалістична монархія. Парламентська монархія. Поняття та ознаки республіки. Історичний розвиток республіки як форми державного правління. Історичні різновиди республіки. Сучасні різновиди республіки. Президентська республіка. Парламентська республіка. Змішані республіки. Нетипові форми державного правління.

  Класифікація сучасних форм державного устрою. Проста (унітарна) держава: поняття, ознаки, різновиди. Класифікація складних форм державного устрою. Федерація: поняття, ознаки, види. Конфедерація: поняття, ознаки. Відмінності складних держав від міжнародних об’єднань держав. Історичні різновиди форм державного устрою. Імперія та унія як історичні різновиди форм державного устрою

  Класифікація державних режимів. Демократичний державний режим: поняття, ознаки, види. Ліберально-демократичний державний режим: поняття, ознаки, види. Консервативно-демократичний державний режим: поняття, ознаки, види. Радикально-демократичний державний режим: поняття, ознаки, види. Поняття, ознаки та види недемократичних режимів. Тоталітарний державний режим: поняття, ознаки, види. Авторитарний державний режим: поняття, ознаки, види. Історичні різновиди державного режиму.

  Сучасний стан та проблеми форми державного правління, форми державного устрою та державного режиму в Україні.

   

  Механізм та апарат держави

  Поняття та структура механізму держави. Поняття, природа і призначення державного апарату. Співвідношення понять “механізм держави” та “апарат держави”. Структура державного апарату.

  Принципи організації та діяльності державного апарату. Поняття та значення принципів організації та діяльності державного апарату. Принцип поділу державної влади. Основні положення концепції поділу влади.

  Поняття та ознаки органу держави. Класифікація органів держави. Органи законодавчої, виконавчої і судової влади: загальна характеристика. Співвідношення (спільність, відмінність та взаємодія) державних органів та органів місцевого самоврядування.

  Особливості державного апарату України. Система державних органів України. Сучасний стан та перспективи розвитку державного апарату України.

   

  Походження та історичний розвиток права

  Основні причини та умови виникнення права. Відносна самостійність історичного процесу виникнення і розвитку права та його етапи. Первісне право та його форми. Звичаї, традиції і табу як регулятори поведінки в первісному суспільстві. Трансформація соціальних регуляторів поведінки первісного суспільства в право. Ознаки, що відрізняють норми права від правил поведінки в первісному суспільстві. Раннє звичаєве право як активний фактор державогенезу. Роль держави у процесі становлення і розвитку права. Співвідношення права, закону та державного примусу. Основні юридичні джерела формування права у різних народів світу. Шляхи виникнення права. Теорії (концепції) виникнення права.

   

  Поняття, сутність та цінність права

  Поняття та типи праворозуміння. Загальна характеристика основних теорій права та підходів до праворозуміння. Причини різноманітності підходів до праворозуміння. Юснатуралізм (природно-правовий напрям) та багатоваріантність концепцій природного права. Юридичний позитивізм. Нормативістська теорія права. Соціологічне праворозуміння та його різновиди. Психологічна концепція права. Історична школа права. Марксистська теорія права. Проблема створення універсального поняття права та інтегративний підхід до праворозуміння.

  Поняття та сутнісні ознаки права. Поняття та ознаки позитивного права. Сутність права. Регулятивний і ціннісний аспекти права. Цінність права та її виміри. Характеристика основних аспектів цінності права (право та справедливість; право та рівність; право та свобода; право та порядок; право та відповідальність).

  Поняття та ознаки функцій права. Класифікація функцій права. Загальносоціальні функції права. Основні спеціальні (власне юридичні) функції права. Регулятивна функція права. Охоронна функція права. Неосновні власне юридичні функції права.

  Взаємозв’язок і взаємодія права та держави. Сфери та способи впливу держави на право. Способи впливу права на державу. Право та економіка: основні аспекти співвідношення. Співвідношення права та політики. Відносна самостійність сучасного права.

   

  Право і людина. Правовий статус особи

  Людина як правова істота: загальна характеристика. Правовий зв’язок особи та держави. Співвідношення понять “людина”, “особа”, “громадянин”.

  Поняття і суть правового статусу особи. Правовий статус і фактичне становище особи. Види правового статусу особи. Принципи правового статусу особи в сучасну епоху. Структура правового статусу особи.

  Поняття та характерні риси природних прав людини. Поняття та система прав і свобод особи. Співвідношення понять “права особи” і “свободи особи”. Історичний розвиток прав і свобод людини та громадянина. Теорія трьох поколінь прав людини. Класифікація прав і свобод людини. Загальна характеристика громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини, закріплених в Конституції України. Поняття і види обов’язків людини та громадянина. Гарантії прав і свобод людини та громадянина. Міжнародні та національні гарантії захисту прав людини. Міжнародно-правове регулювання прав людини.

   

  Право і суспільство. Громадянське суспільство

  Суспільство, його інститути та право. Формування та розвиток ідеї та концепції громадянського суспільства. Фактори становлення громадянського суспільства. Поняття, структура та суть громадянського суспільства. Співвідношення держави і громадянського суспільства. Місце та роль держави в громадянському суспільстві. Межі втручання держави в громадянське суспільство та приватне життя особи. Засоби і способи контролю громадянського суспільства над державою. Стан та перспективи розвитку громадянського суспільства в Україні.

   

  Правова держава та верховенство права

  Історичний розвиток ідеї та концепції правової держави. Поняття та ознаки правової держави. Принципи правової держави. Принцип верховенства права та принцип верховенства закону в правовій державі. Правова держава і громадянське суспільство: основні аспекти співвідношення. Правова і соціальна держава: співвідношення.

  Концепції правової держави і верховенства права: відмінність і спільні риси. Поняття, зміст та структура верховенства права. Визнання, закріплення і гарантування прав та основоположних свобод людини як складова верховенства права. Принцип верховенства конституції як основного закону держави. Принцип юридичної визначеності. Принцип законності. Принцип пропорційності. Принцип обмеження дискреційних повноважень. Принцип правової безпеки громадянина та захисту довіри до надійності свого правового становища. Принцип незалежності суду і суддів. Доктрина належної правової процедури.

  Соціальна правова держава в Україні: стан та перспективи. Закріплення основних ознак правової держави в Конституції України. Шляхи формування правової держави в Україні. Принципи концепції верховенства права у рішеннях вітчизняних та міжнародних судових органів.

   

  Право в системі соціального регулювання

  Поняття та типи (види) соціального регулювання. Поняття, ознаки та класифікація соціальних норм. Місце права в системі соціального регулювання. Правові норми в системі інших соціальних норм. Співвідношення правових норм та інших соціальних норм.

  Право і звичаєві норми. Право та релігійні норми. Взаємозв’язок та взаємодія права і норм моралі. Право та політичні норми. Право та корпоративні норми.

  Право і технічні норми. Соціально-технічні норми.

   

  Правове регулювання. Механізм правового регулювання

  Поняття та ознаки правового регулювання. Правовий вплив та правове регулювання: поняття і співвідношення. Предмет правового регулювання. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання.

  Засоби правового регулювання: поняття і види. Правові стимули та обмеження в праві як інформаційно-психологічні засоби правового регулювання. Способи правового регулювання. Методи правового регулювання. Типи правового регулювання. Види правового регулювання. Нормативне та індивідуальне правове регулювання. Стадії правового регулювання.

  Поняття та характерні риси механізму правового регулювання. Структура механізму правового регулювання. Ефективність правового регулювання.

   

  Законність і правопорядок

  Поняття, характерні риси та функції законності: різні теоретичні підходи. Суб’єкти законності. Принципи та вимоги законності. Гарантії законності.

  Поняття та характерні риси правопорядку. Зміст і форма правопорядку. Структура правопорядку. Функції правопорядку. Принципи правопорядку. Співвідношення права, законності і правопорядку. Правопорядок і громадський порядок.

  Основні шляхи зміцнення законності і правопорядку. Забезпечення та охорона законності і правопорядку. Конституційна законність і конституційне правосуддя.

  Поняття, суть і види державної дисципліни.

   

  Правосвідомість і правова культура

  Поняття правосвідомості. Структура правосвідомості. Функції правосвідомості. Роль правосвідомості в процесі правотворчості та реалізації права. Види і типи правосвідомості. Взаємозв’язок права і правосвідомості.

  Поняття та зміст правової культури. Функції правової культури. Види та типи правової культури. Правова культура особи. Особливості професійної правової культури. Поняття, зміст та структура правової культури суспільства. Національна правосвідомість і правова культура: історичні особливості формування та сучасний стан. Правовий менталітет: поняття та національні особливості. Основні шляхи формування правової культури суспільства.

  Деформації правосвідомості. Види деформацій правосвідомості. Правовий нігілізм: поняття, джерела, причини, форми прояву і шляхи подолання. Витоки правового нігілізму в українському суспільстві та можливості його подолання (профілактики).

  Поняття, мета та завдання правового виховання. Принципи та функції правового виховання. Засоби, способи, методи та форми правового виховання. Правова освіта і правова пропаганда. Правовий всеобуч.

  Принципи права

  Поняття та суть принципів права. Класифікація принципів права. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права. Загальні (основоположні) принципи права. Галузеві, міжгалузеві принципи права та принципи інститутів права. Загальна характеристика принципів права, закріплених в Конституції України. Значення принципів права у правотворчій та правозастосовчій практиці.

  Норма права

  Поняття та ознаки норми права. Відмінність правових норм від інших соціальних норм. Відмінність правових норм від індивідуальних приписів. Правові норми і правовідносини: взаємозв’язки.

  Структура норми права. Елементи типової норми права: гіпотеза, диспозиція і санкція. Класифікація диспозицій, гіпотез і санкцій.

  Класифікація правових норм. Види типових норм права. Спеціалізовані (нетипові) норми права: природа, особливості, значення, види.

  Зовнішнє вираження правових норм. Норма права і нормативний припис. Співвідношення правової норми і статті нормативно-правового акту. Форми (способи) викладу правових норм: абстрактна і казуїстична; пряма, бланкетна і відсилочна.

   

  Джерела права

  Поняття джерела права. Джерело права та форма права. Класифікація формально-юридичних джерел права. Основні види джерел права в сучасних державах. Фактори, які обумовлюють різноманітність джерел права.

  Правовий звичай: поняття, ознаки, види. Правовий прецедент як формально-юридичне джерело права та сфера його застосування. Судова практика та її значення в нормативному регулюванні суспільних відносин. Нормативно-правовий договір: поняття, ознаки, види. Загальні принципи права як особливе джерело права. Правова доктрина як джерело права. Формально-юридичні джерела права в сучасній Україні.

   

  Нормативно-правовий акт як джерело права

  Поняття та ознаки нормативно-правового акту. Юридична сила нормативно-правового акту. Переваги нормативно-правових актів перед іншими джерелами права. Класифікація нормативно-правових актів. Система нормативно-правових актів в Україні.

  Закон в системі нормативно-правових актів України. Поняття та ознаки закону. Вища юридична сила закону. Структура закону. Класифікація законів. Конституція – основний закон держави. Особливості конституційних законів.

  Поняття та юридична природа підзаконних нормативно-правових актів. Система підзаконних нормативно-правових актів України.

  Поняття юридичної дії нормативно-правових актів та необхідність її чіткого визначення. Дія нормативно-правових актів в часі. Загальні правила початку і закінчення дії нормативно-правових актів в часі. Набрання чинності нормативно-правових актів України. Напрям дії нормативно-правових актів в часі (пряма, зворотна і переживаюча дія нормативно-правових актів в часі). Особливості та обмеження зворотної дії нормативно-правових актів в часі. Дія нормативно-правових актів за колом осіб. Особливості дії нормативно-правових актів за колом осіб. Дія нормативно-правових актів в просторі. Основні положення, що визначають дію нормативно-правових актів в просторі. Територіальна дія нормативно-правового акту. Екстериторіальна дія нормативно-правового акту.

  Правотворчість

  Поняття та ознаки правотворчості. Правотворчість і правотворення: співвідношення. Підходи до визначення сутності правотворчості. Фактори, що впливають на процес правотворчості. Функції правотворчості. Суб’єкти правотворчості. Принципи правотворчості в сучасних демократичних державах. Стадії правотворчості. Види та форми правотворчості. Характеристика основних видів правотворчості. Сутність законотворчості. Законотворчий (законодавчий) процес та його стадії. Порядок прийняття законів в Україні.

   

   

   

   

  Система права

  Поняття та характерні риси системи права. Структура системи права. Структурні елементи системи права (галузі, інститути та норми права). Приватне і публічне право. Співвідношення національного та міжнародного права.

  Поняття та ознаки галузі права. Критерії розмежування галузей права. Предмет і метод правового регулювання. Класифікація галузей права. Система галузей права України. Загальна характеристика основних галузей права України.

  Поняття та ознаки інституту права. Класифікація інститутів права.

   

  Система законодавства. Систематизація нормативно-правових актів

  Поняття законодавства. Поняття та ознаки системи законодавства. Критерії побудови системи законодавства. Структура системи законодавства. Галузі та інститути законодавства. Співвідношення системи права і системи законодавства.

  Поняття і мета систематизації нормативно-правових актів. Форми систематизації нормативно-правових актів. Інкорпорація нормативно-правових актів: поняття, особливості, різновиди. Кодифікація нормативно-правових актів: поняття, особливості, різновиди. Консолідація нормативно-правових актів. Облік нормативно-правових актів.

   

  Правовідносини

  Правовідносини як особливий вид суспільних відносин. Поняття, ознаки та суть правовідносин. Передумови (підстави) виникнення і динаміки правовідносин. Класифікація правовідносин.

  Склад (структура) правовідносин. Суб’єкти правовідносин: поняття, ознаки, види. Поняття та структура правосуб’єктності. Правосуб’єктність фізичних осіб. Правосуб’єктність юридичних осіб. Компетенція державного органу як вираз його спеціальної правосуб’єктності. Об’єкти правовідносин: поняття, ознаки, види. Зміст правовідносин. Юридичний зміст правовідносин. Суб’єктивне право: поняття, зміст, структура. Юридичний обов’язок: поняття, зміст, структура.

  Поняття та характерні риси юридичних фактів. Спеціальні юридичні вимоги до юридичних фактів. Функції та значення юридичних фактів. Класифікація юридичних фактів. Складні юридичні факти і фактичні (юридичні) склади.

   

  Тлумачення правових норм

  Поняття, мета та значення тлумачення правових норм (юридичного тлумачення). Необхідність тлумачення правових норм. Функції юридичного тлумачення. Структура інтерпретаційно-правової діяльності. Об’єкт юридичного тлумачення. Суб’єкти юридичного тлумачення.

  Класифікація тлумачення правових норм. Види тлумачення норм права за суб’єктами. Поняття, зміст та види офіційного тлумачення правових норм. Неофіційне тлумачення правових норм: поняття, різновиди. Види тлумачення правових норм за обсягом.

  Способи тлумачення правових норм. Філологічний (граматичний, мовний) спосіб тлумачення правових норм: суть, основні правила. Поняття, зміст та основні правила логічного способу тлумачення правових норм. Спеціально-юридичний спосіб тлумачення правових норм. Історичний (історико-політичний) спосіб тлумачення правових норм. Системний, телеологічний (цільовий), функціональний та інші способи тлумачення правових норм.

  Акти тлумачення правових норм (інтерпретаційно-правові акти): поняття, ознаки та значення. Класифікація інтерпретаційно-правових актів. Рішення Конституційного Суду України як акти тлумачення. Рішення Європейського суду з прав людини та їх значення для національної інтерпретаційно-правової практики.

   

  Реалізація правових норм. Застосування правових норм

  Поняття, зміст, форми та ефективність дії права. Поняття та характерні риси реалізації правових норм. Основні форми реалізації правових норм. Прості (безпосередні) форми реалізації правових норм. Види реалізації правових норм.

  Поняття, сутність та особливості застосування правових норм. Підстави (необхідність) застосування правових норм. Принципи застосування правових норм. Вимоги правильного застосування правових норм.

  Стадії застосування правових норм. Встановлення фактичних обставин справи як стадія застосування правових норм. Встановлення юридичної основи справи як стадія застосування правових норм.

  Поняття та ознаки акту застосування правових норм. Відмінність правозастосовчих актів від нормативно-правових та інтерпретаційно-правових актів. Класифікація актів застосування правових норм.

  Юридичні прогалини та способи їх усунення і подолання. Аналогія права та аналогія закону як способи подолання юридичних прогалин. Субсидіарне застосування норм права. Поняття, характерні риси та причини юридичних колізій. Види юридичних колізій. Способи подолання юридичних колізій. Способи попередження та усунення юридичних колізій. Буква і дух права в процесі його застосування. Правозастосувальний розсуд та його межі.

   

  Юридична діяльність. Юридична практика. Юридичний процес

  Поняття та ознаки юридичної діяльності. Структура юридичної діяльності. Суб’єкти та об’єкти юридичної діяльності. Поняття та функції юридичної практики. Структура юридичної практики. Види юридичної практики. Шляхи вдосконалення юридичної діяльності та юридичної практики.

  Поняття, ознаки та суть юридичного процесу. Види юридичного процесу. Стадії юридичного процесу. Принципи юридичного процесу.

   

  Юридична техніка

  Поняття та загальна характеристика юридичної техніки. Засоби юридичної техніки. Види юридичної техніки. Правотворча техніка. Техніка систематизації нормативно-правових актів. Техніка інтерпретаційно-правової діяльності. Правозастосовча техніка.

  Поняття і функції правотворчої техніки. Структура правотворчої техніки. Прийоми і правила правотворчої техніки. Засоби правотворчої техніки. Юридична термінологія. Юридичні конструкції. Правові фікції. Юридичні презумпції. Юридичні символи. Зовнішнє оформлення нормативно-правових актів: вимоги до змісту, структури, реквізитів. Юридична мова.  Юридичний стиль.

   

  Правова поведінка. Правопорушення

  Поняття, ознаки та види правової поведінки. Поняття та ознаки правомірної поведінки. Склад і види правомірної поведінки. Поняття, ознаки та види неправомірної поведінки. Об’єктивно протиправні діяння і зловживання правом.

  Поняття та ознаки правопорушення. Види правопорушень. Причини та умови правопорушень і шляхи їх подолання. Поняття та елементи складу правопорушення. Суб’єкт правопорушення. Об’єкт правопорушення. Об’єктивна сторона правопорушення. Суб’єктивна сторона правопорушення.

   

  Юридична відповідальність

  Соціальна відповідальність та її види. Місце юридичної відповідальності в системі соціальної відповідальності. Поняття, сутність та природа юридичної відповідальності. Юридична відповідальність і державний примус. Мета та функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності. Стадії застосування юридичної відповідальності. Реалізація юридичної відповідальності. Підстави виключення, обмеження і звільнення від юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.

   

  Правова система. Основні типи правових систем сучасності

  Поняття, структура та функції правової системи. Класифікація правових систем. Національні (внутрішньодержавні) та міжнародні правові системи. Правові системи в умовах глобалізації. Процеси гармонізації правових систем.

  Типологія правових систем світу: поняття, критерії. Поняття типу (сім’ї) правової системи. Основні типи правових систем сучасності.

  Романо-германський тип правової системи. Романська правова група. Правова система Франції. Германська правова група. Правова система Німеччини. Англо-американський тип правової системи. Правова система Англії. Правова система США. Змішаний тип правової системи. Північноєвропейська (скандинавська) група правових систем. Латиноамериканська група правових систем. Релігійний тип правової системи. Мусульманське право. Індуське право. Іудейське право. Канонічне право. Звичаєвий тип правової системи. Далекосхідне право. Китайське право. Японське право. Звичаєве право Африки і Мадагаскару. Соціалістична правова система.

  Історичні і соціально-культурні витоки української правової системи. Становлення та розвиток правової системи України. Характерні риси сучасної правової системи України та її зв’язок з правовими системами світу.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Трудове право як галузь права України

  Трудове право як одна з галузей права України. Поняття трудового права. Місце трудового права в системі права.

  Предмет трудового права, трудові відносини працівників і тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Сфера дії норм трудового права.

  Функції трудового права й їх роль в умовах становлення ринкової економіки.

  Метод правого регулювання трудових відносин. Державно-нормативний метод та метод договірного регулювання трудових відносин. Особливості методу трудового права.

  Відмежування трудового права від суміжних галузей права (цивільного, адміністративного, права соціального забезпечення, цивільного процесу, кримінально-виконавчого).

  Система трудового права як галузі права. Предмет і система науки трудового права.

  Система трудового законодавства.

   

  Джерела трудового права

  Поняття джерел трудового права України, їх класифікація та види. Форми вираження джерел трудового права. Класифікація джерел трудового права.

  Конституція України як основне джерело трудового права. Міжнародно-правові акти, як джерело трудового права. Кодекс законів про працю та закони України, що регулюють трудові правовідносини працюючих. Підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють трудові правовідносини. Нормативні акти Міністерства соціальної політики України. Локальні нормативно-правові акти. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України в тлумаченні і застосуванні законодавства про працю.

  Єдність і диференціація в трудовому праві. Загальне і спеціальне законодавство про працю.

  Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

  Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України.

  Дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за категоріями працівників.

   

   Принципи трудового права

  Поняття і значення основних принципів трудового права України. Економічна і соціальна основа принципів трудового права України. Формулювання і система основних принципів трудового права. Зміст і конкретизація основних принципів трудового права. Класифікація принципів трудового права України. Співвідношення загальних принципів з галузевими.

  Загальні принципи правового регулювання трудових відносин, що відображені в основних правах і обов'язках громадян і які закріплені в Конституції України та в КЗпП України і міжнародних актах.

  Принципи трудового права, що закріплені в Законах України та інших актах.

  Зміст основних принципів трудового права.: добровільності праці; право на працю, організаційні та правові гарантії сприяння зайнятості й матеріального забезпечення у випадку безробіття; свободи і рівноправності сторін трудового договору; свободи і добровільності укладення трудового договору; стабільності трудових відносин; забезпечення державою мінімальних гарантій; законодавчого обмеження тривалості робочого часу і законодавчого закріплення часу відпочинку; оплати праці; обґрунтованості дисциплінарної й матеріальної відповідальності; створення здорових і безпечних умов праці; пріоритетності життя і здоров'я працівників; обов'язковості для сторін трудового договору вимог законодавства по охороні праці; свободи об'єднання в громадські та професійні організації; обов'язковості державного соціального страхування і забезпечення працюючих допомогами і пенсіями при настанні страхових випадків; державного посередництва при вирішенні трудових спорів (конфліктів).

   

  Трудові правовідносини: поняття і структура

  Поняття і система правових відносин. Поняття трудових правовідносин, їх особливості. Відмінність трудових правовідносин від суміжних з ними правовідносин: цивільних, адміністративних, соціального забезпечення.

  Суб'єкти трудових правовідносин. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. Правовий статус суб'єктів трудового права. Відповідальність суб'єктів трудового права; види суб'єктів; трудова правоздатність та дієздатність; суб'єктивні права і юридичні обов'язки; гарантії прав і обов'язків; види відповідальності суб'єктів трудового права.

  Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права. Співвідношення правового статусу працівника – громадянина України і правового статусу працівника – іноземця (особи без громадянства).

  Поняття „роботодавець” та його види. Роботодавець як юридична особа. Роботодавець як фізична особа: роботодавці – суб’єкти малого підприємництва; роботодавці – фізичні особи.

  Підприємства, установи, організації як суб'єкти трудового права. Зміст трудової правосуб’єктності державного підприємства (права та обов’язки щодо організації праці працівників).

  Власник підприємства та організації і його управлінські повноваження по організації праці працюючих. Уповноважений власником орган по управлінню підприємством і організацією. Співвідношення понять „власник підприємства” і „адміністрація підприємства”, „керівник підприємства, установи, організації”, „засновник юридичної особи”.

  Правовий статус керівників підприємства, установи, організації як суб’єктів трудових відносин.

  Спільні, кооперативні, орендні, акціонерні підприємства, організації, підприємства з іноземними інвестиціями як суб’єкти трудового права.

  Трудовий колектив як суб’єкт трудового права. Поняття, види, основні функції і повноваження трудових колективів. Законодавство про трудові колективи і його загальна характеристика. Форми і методи здійснення повноважень трудових колективів. Правовий статус колективу виробничої бригади та його повноваження.

  Органи трудового колективу (загальні збори, рада трудового колективу), їх повноваження.

  Первинна профспілкова організація підприємства, як суб'єкт трудового права. Правове положення профспілок. Основні функції і права профспілок. Роль первинної профспілкової організації підприємства у виникненні, зміні та припиненні трудового договору. Їх права у захисті трудових прав працівників, встановленні умов праці, в регулюванні заробітної плати, робочого часу, у контролі і нагляді за дотриманням законодавства про працю, колективного договору і трудового договору.

  Державні органи як суб’єкти трудового права.

  Об’єкт трудових правовідносин.

  Зміст трудових правовідносин, основні права і обов'язки суб'єктів. Підстави виникнення трудових правовідносин. Класифікація трудових правовідносин. Правовідносини, тісно пов'язані з трудовими, їх види. Колективні правові відносини в сфері трудового права.

   

  Міжнародно-правове регулювання праці

  Поняття суб’єктів міжнародно-правового регулювання праці. Міжнародна організація праці (МОП), її цілі і завдання. Рада Європи. Європейський Союз.

  Характеристика конвенцій і рекомендацій МОП у сфері зайнятості і укладення колективних та трудових договорів. Конвенції і рекомендації МОП, ратифіковані Україною.

  Акти Ради Європи, Європейського Союзу, котрі встановлюють міжнародні стандарти в сфері праці.

   

  Забезпечення зайнятості та працевлаштування

  Правовідносини щодо забезпечення зайнятості й працевлаштування. Поняття зайнятості населення. Державна служба зайнятості, її структура, функції та права. Державний фонд сприяння зайнятості. Закон України "Про зайнятість населення", його характеристика і значення.

  Поняття і види працевлаштування громадян. Правові норми працевлаштування. Види органів по працевлаштуванню. Поняття і основні принципи зайнятості населення. Поняття "підходяща робота".

  Особливості працевлаштування деяких категорій громадян: неповнолітньої молоді, яка закінчила середню загальноосвітню школу, демобілізованих із лав Збройних Сил, інвалідів тощо.

  Професійна підготовка, перепідготовка незайнятих громадян. Права і обов'язки громадян, які звернулись з питанням працевлаштування. Права і обов'язки підприємств, установ, організацій у реалізації державної політики зайнятості населення. Безробітні та їх правовий статус. Види компенсацій безробітним.

  Поняття безробітного і порядок реєстрації громадян як безробітних. Система державних гарантій зайнятості населення. Право громадян на зайнятість. Правове забезпечення організації зайнятості населення. Роль державної служби в зайнятості населення. Правова сутність державного фонду сприяння зайнятості населення. Види виплат і допомоги по безробіттю. Юридичне значення оплачуваних громадських робіт. Органи по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення.

  Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від безробіття. Види виплат та допомог.

  Професійне навчання та підвищення кваліфікації працівників.

  Продуктивність праці та кваліфікація працівника. Підготовка робочих кадрів.

  Організація виробничого навчання. Підготовка спеціалістів у вищих навчальних закладах.

  Види пільг, що надаються працівникам, які поєднують роботу з навчанням. Пільги для учнів і студентів, які навчаються без відриву від виробництва. Пільги для працівників, які навчаються без відриву від виробництва вищих навчальних закладах.

  Підвищення кваліфікації працівників. Перепідготовка працівників. Особливості правового регулювання праці школярів

   

   Колективні договори та угоди

  Загальна характеристика законодавства про колективні договори і угоди. Поняття колективного договору. Сторони колективного договору і порядок його укладання.

  Юридичне та господарське значення колективних договорів і угод. Правове регулювання колективних договорів.

  Форма колективного договору. Зміст колективного договору. Нормативні і зобов'язальні умови колективного договору.

  Класифікація колективних договорів.

  Структура колективного договору і правове значення додатків до колективного договору. Порядок укладення, строк дії та перевірка виконання колективного договору, угоди.

  Реалізація колективного договору, контроль за його виконанням. Види відповідальності за порушення колективних договорів.

  Поняття колективної угоди. Види колективних угод, їх сторони і зміст. Генеральна угода. Галузева угода. Регіональна угода. Вирішення розбіжностей під час укладання колективних договорів та угод.

   

  Трудовий договір

  Поняття трудового договору. Реалізація шляхом укладання трудового договору конституційного права громадян на працю. Правове значення трудового договору. Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, які пов'язані з працею (підряд, доручення).

  Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин. Гарантії при прийнятті на роботу. Гарантії при прийнятті на роботу неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей, інвалідів та інших категорій громадян.

  Сторони трудового договору. Зміст трудового договору. Умови трудового договору, що визначаються сторонами. Необхідні і додаткові умови трудового договору. Умови, що передбачаються законодавством.

  Форма трудового договору. Випадки, коли додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим.

  Загальний порядок укладання трудового договору. Документи, що повинні бути поданими при укладанні трудового договору. Порядок оформлення трудового договору. Виборний і конкурсний порядок укладення трудового договору. Трудова книжка і порядок її оформлення при прийнятті на роботу.

  Строки трудового договору. Укладання трудових договорів на невизначений строк, на строк, що визначають сторони, на час виконання певної роботи.

  Види трудових договорів: договори, що укладаються в порядку організованого набору, для роботи в районах з особливими географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, за сумісництвом, на сезонну та тимчасові роботи та інші. Особливості укладення трудових договорів з тимчасовими і сезонними працівниками. Трудовий договір про роботу за суміщенням і сумісництвом, їх практичне застосування. Трудовий договір на спільних підприємствах, кооперативних і фермерських господарствах.

  Випробування при прийнятті на роботу. Строки випробування. Результати випробування при прийнятті на роботу. Оспорювання результатів випробування.

  Поняття та види зміни умов трудового договору. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення, відсторонення і звільнення. Види переведень на іншу роботу. Переведення на іншу постійну роботу. Тимчасові переведення на іншу роботу.Заборона переведення на некваліфіковані роботи. Зміна істотних умов праці.

  Атестація працівників та її значення, правові наслідки атестації. Поняття і випадки відсторонення від роботи. Правове регулювання відсторонення від роботи.

  Підстави припинення трудового договору. Класифікація підстав припинення трудового договору. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін, при закінченні строку трудового договору, при призові на військову службу, при відмові від переведення в іншу місцевість разом з підприємством, при порушенні правил прийняття на роботу з підстав, передбачених контрактом.

  Звільнення працівника за попередньою згодою первинної профспілкової організації і випадки звільнення без її згоди. Особливості звільнення працівників, які відбувають покарання без позбавлення волі. Юридичне значення згоди профспілкового комітету на звільнення працівників.

  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Попередження власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору. Розірвання строкового договору з ініціативи працівника. Спори про дострокове розірвання трудового договору.

  Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Основні і додаткові підстави розірвання трудового договору. Зміни в організації виробництва та праці як підстава розірвання трудового договору.

  Розірвання трудового договору на вимогу органів, які не є його стороною (за вимогою третіх осіб).

  Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці. Гарантії забезпечення права на працю вивільненим працівникам. Порядок вивільнення працівників, надання їм пільг і компенсацій.

  Порядок розірвання трудового договору його оформлення та проведення розрахунку з працівником.

  Вихідна допомога (розмір і випадки виплати). Правові наслідки незаконного звільнення з роботи.

  Правові гарантії при звільненні чи відстороненні працівників від роботи.

   

  Правове регулювання робочого часу

  Поняття робочого часу, значення та порядок встановлення та правового регулювання. Правові нормативи робочого часу. Поняття і види робочого тижня, робочої зміни і робочого дня. Нормальна та скорочена тривалість робочого часу. Неповний робочий день.

  Графіки змінності роботи. Вахтовий метод організації робіт, його суть. Гнучкі графіки роботи. Поняття режиму і обліку робочого часу та порядок його встановлення. Початок і закінчення роботи. Поділ робочого дня на частини.

  Ненормований режим праці. Поденний, тижневий і підсумковий облік робочого часу. Тривалість роботи напередодні святкових, вихідних і неробочих днів. Тривалість роботи в нічний час.

  Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування. Чергування. Обмеження надурочних робіт і заборона залучення до них окремих категорій працюючих.

   

  Правове регулювання часу відпочинку

  Поняття і види часу відпочинку. Перерви протягом робочого дня і між робочими змінами. Щоденні перерви у роботі. Щотижневий відпочинок.

  Особливості встановлення вихідних днів на безперервно діючих підприємствах і в організаціях, що займаються обслуговуванням населення. Заборона роботи у вихідні дні. Святкові та неробочі дні. Щотижневий відпочинок. Щорічні відпустки.

  Право на щорічну і додаткову відпустки. Поняття, види, тривалість і порядок надання відпусток.

  Поняття і види відпусток. Щорічні відпустки. Види щорічних відпусток. Щорічна основна трудова відпустка. Додаткові відпуски, їх види і підстави надання, їх тривалість. Подовжені відпустки. Заохочувальні відпустки. Соціальні відпустки. Відпуски без збереження заробітної плати.

  Порядок надання відпусток. Графіки відпусток. Допустимі випадки перенесення відпусток. Обчислення стажу роботи, що дає право на відпустку. Недопустимість заміни відпустки грошовою компенсацією.

   

  Правове регулювання оплати праці

  Поняття заробітної плати, її зміст та види. Правові методи правового регулювання заробітної плати: державне та договірне регулювання заробітної плати.

  Нормування праці: норми виробітку, норми часу, норми обслуговування.

  Порядок запровадження, заміни і перегляду норм праці. Структура заробітної плати: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати.

  Поняття і форми оплати праці. Відрядна і почасова форми оплати праці і порядок їх застосування.

  Системи оплати праці. Відрядна система заробітної плати. Погодинна система оплати праці. Тарифна система оплати праці та її юридичне значення. Тарифна сітка. Схема посадових окладів. Бригадна форма організації та стимулювання праці.

  Оплата праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифами.

  Особливості оплати праці при виконані надурочних і нічних робіт, робіт у вихідні та святкові дні.

  Нормування праці та його види. Норми виробітку. Норми часу. Норми обслуговування. Норми чисельності. Нормоване завдання.

  Системи преміювання та їх вплив на продуктивність та оплату праці.

  Оплата праці та індексація прожиткового мінімуму в Україні.

  Порядок виплати заробітної плати. Обчислення середнього заробітку. Строки, місце і час виплати заробітної плати. Порядок обчислення заробітку тим, кому надається відпустка.

  Обмеження відрахувань із заробітної плати. Відрахування, що можуть проводитися за наказом чи розпорядженням власника. Поняття гарантійних виплат і їх види. Гарантійні доплати та їх види. Поняття компенсаційних виплат та їх види. Індексація заробітної плати.

  Порядок і види підрахування середнього заробітку при гарантійних виплатах. Гарантії збереження заробітної плати. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

   

  Дисципліна праці. Дисциплінарна відповідальність

   

  Поняття і значення дисципліни праці. Правові засоби забезпечення трудової дисципліни.

  Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Види правил внутрішнього трудового розпорядку та їх юридичне значення (типові, галузеві, локальні). Методи забезпечення трудової дисципліни на підприємствах, установах, організаціях.

  Соціально-правове значення заохочень за успіхи у роботі. Поняття, підстави, заходи і порядок застосування заохочень.

  Поняття дисциплінарної відповідальності працівників. Види дисциплінарної відповідальності. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорсько-слідчих працівників.

  Поняття дисциплінарного проступку. Види дисциплінарних стягнень, порядок їх застосування, оскарження і зняття.

  Заходи громадського впливу, що застосовуються у разі порушення трудової дисципліни.

  Повноваження трудових колективів, профспілкових комітетів у забезпеченні трудової дисципліни.

   

  Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин

  Поняття матеріально ї відповідальності. Матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації і її відмінність від цивільно-правової відповідальності.

  Підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Види матеріальної відповідальності працівників.

  Повна матеріальна відповідальність працівників і випадки її застосування. Межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру шкоди і порядок й відшкодування. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування.

  Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

  Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові. Підстави та умови відповідальності та її розміри.

  Матеріальна відповідальність за моральну шкоду завдану працівнику її умови та підстави.

   

  Правове регулювання охорони праці

  Поняття охорони праці та її правове регулювання. Принципи правової охорони праці. Гарантії прав громадян на охорону праці.

  Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. Номенклатура заходів при охороні праці. Стандарти по охороні праці. Планування і фінансування заходів по охороні праці.

  Гарантії прав працівників у сфері охорони праці.

  Правове регулювання навчання працівників  з питань охорони праці.

  Правове регулювання проведення медичних оглядів працівників.

  Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

  Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, установах, організаціях.

  Роль професійних спілок у контролі за додержанням законодавства про охорону праці. Повноваження трудових колективів і профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій по контролю за додержанням законодавства про працю. Відповідальність службових осіб за порушення законодавства про охорону праці.

   

  Трудові спори та порядок їх вирішення

  Причини виникнення трудових спорів і шляхи їх усунення. Поняття трудових спорів та їх класифікація. Види трудових спорів. Позасудовий і судовий порядок вирішення трудового спору. Міжнародні інстанції по вирішенню трудових спорів.

  Принципи розгляду трудових спорів. Підвідомчість трудових спорів.

  Органи по розгляду індивідуальних трудових спорів і основні принципи їх організації. Компетенція комісій по трудових спорах.

  Порядок і строки розгляду індивідуальних трудових спорів у КТС.

  Виконання рішень комісій по трудових спорах на підприємствах, установах, організаціях. Обмеження повороту виконання рішення по трудових спорах.

  Розгляд індивідуальних трудових спорів у судовому порядку. Розгляд трудових спорів про поновлення на роботі.

  Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів про поновлення на роботі. Порядок поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу.

  Спори про розірвання трудового договору. Спори про недійсність трудового договору.

  Порядок розгляду судами скарг на неправомірні дії органів державного управління і службових осіб, що порушують трудові права громадян.

  Строки звернення і строки вирішення трудових спорів. Позовна давність у трудовому праві.

  Порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів). Право на страйк і його організація. Правові наслідки законного і незаконного страйку.

   

  Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

  Нагляд і контроль за охороною праці і відповідальність за їх порушення. Поняття нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю як гарантія охорони трудових прав працюючих.

  Державні органи, що здійснюють нагляд за додержанням законодавства про працю їх правовий статус і повноваження.

  Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Цивільне право України як галузь права

  Поняття та ознаки цивільного права як галузі права. Співвідношення цивільного права з іншими суміжними галузями права.

  Предмет цивільного права України. Поняття та види майнових відносин, регульованих цивільним правом. Поняття та види немайнових відносин, регульованих цивільним правом.

  Метод цивільно-правового регулювання. Функції цивільного права. Система цивільного права.

   

  Принципи цивільного права

  Система принципів цивільного права.

  Зміст принципів справедливості, добросовісності й розумності в цивільному праві. Принцип свободи в цивільному праві України. Принцип неприпустимості зловживання правом. Принцип моральності в цивільному праві.

   

  Цивільне законодавство України

  Поняття і структура цивільного законодавства. Місце Конституції України в системі цивільного законодавства. Цивільний кодекс України: структура та загальна характеристика.

  Інші кодекси та закони України як джерела цивільного права. Відомчі нормативні акти, що містять норми цивільного права. Звичаї як джерела цивільного права.

  Дія цивільного законодавства в часі. Офіційне опублікування і вступ нормативного акта в силу. Зворотна сила цивільного закону. Дія цивільного законодавства в просторі та за колом осіб.

  Роль судової практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства. Тлумачення норм цивільного законодавства.

   

  Поняття, види та зміст цивільних правовідносин

  Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільного правовідношення.

  Суб’єкти цивільних правовідносин: поняття та види.

  Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види.

  Зміст цивільного правовідношення. Поняття та зміст суб'єктивного цивільного права Поняття та зміст суб'єктивного цивільного обов'язку. Структура цивільного правовідношення.

  Види цивільних правовідносин. Речові, зобов'язальні, корпоративні і виключні правовідносини. Немайнові цивільні правовідносини.

  Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів.

   

  Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

  Поняття фізичної особи. Ім'я, місце проживання, вік та іншіознаки, що індивідуалізують правовий статус фізичної особи, їх цивільно-правове значення.

  Цивільна правоздатність фізичної особи. Зміст (обсяг) правоздатності фізичної особи. Правоздатність тасуб'єктивні цивільні права.

  Поняття цивільної дієздатності фізичної особи та її види. Зміст окремих різновидів цивільної дієздатності.

  Підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.

  Підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Підстави, порядок та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.

  Встановлення та припинення опіки. Права та обов’язки опікуна. Встановлення та припинення піклування. Права та обов’язки піклувальника.

  Фізична особа-підприємець. Особливості цивільної правосуб’єктності фізичної особи-підприємця.

   

  Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин

  Поняття та основні ознаки юридичної особи. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи та їх компетенція. Філії та представництва юридичної особи.

  Порядок створення та державна реєстрація юридичних осіб. Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи. Поняття та форми реорганізації юридичних осіб.

  Види юридичних осіб, їх класифікація та її цивільно-правове значення. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права.

  Поняття та види господарських товариств. Підприємницькі та непідприємницькі товариства.

  Поняття повного товариства та правовий статус його учасників. Поняття командитного товариства та правовий статус його учасників.

  Поняття та правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.

  Законодавство про акціонерні товариства, їх правові ознаки та порядок створення. Управління акціонерним товариством.

  Поняття, юридичні ознаки та порядок створення виробничого кооперативу.

  Правове становище непідприємницьких товариств за законодавством України.

  Публічно-правові утворення як суб’єкти цивільних правовідносин.

   

  Об'єкти цивільних правовідносин

  Поняття та класифікація об'єктів цивільних правовідносин.

  Речі як об'єкти цивільних правовідносин. Оборотоздатність речей. Рухомі і нерухомі речі. Інші види речей.

  Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин.

  Цінні папери як об'єкти цивільних правовідносин. Основні ознаки цінних паперів. Цінні папери на пред’явника, ордерні та іменні цінні папери.

  Результати робіт та послуги як об'єкти цивільних правовідносин. Результати інтелектуальної, творчої діяльності як об’єкти цивільних правовідносин.

  Інформація як об’єкт цивільних прав. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав.

   

  Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів

  Поняття та зміст суб'єктивного права на захист. Підстави виникнення права на захист. Юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту.

  Захист цивільних прав судом. Способи захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів судом.

  Захист цивільних прав та інтересів нотаріусом.

  Самозахист цивільних прав. Заходи оперативного впливу на порушника цивільних прав, їхні основні особливості і види.

   

  Цивільно-правова відповідальність

  Поняття, особливості та функції цивільно-правової відповідальності.

  Форми цивільно-правової відповідальності. Поняття збитків та їх складові. Неустойка та її види, співвідношення неустойки і збитків. Відшкодування моральної шкоди.

  Види цивільно-правової відповідальності. Договірна та недоговірна відповідальність. Часткова, солідарна та субсидіарна відповідальність.

  Повна, обмежена та підвищена відповідальність. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності.

  Підстави й умови цивільно-правової відповідальності. Поняття і склад цивільного правопорушення. Протиправна поведінка як умова цивільно-правової відповідальності. Причинний зв'язок між протиправною поведінкою і шкідливим результатом, що наступив. Вина правопорушника як умова цивільно-правової відповідальності. Поняття вини в цивільному праві. Відповідальність, що не залежить від вини правопорушника.

  Поняття випадку і непереборної сили, їх цивільно-правове значення. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

   

  Строки в цивільному праві. Позовна давність

  Поняття та значення строків і термінів у цивільному праві. Види цивільно-правових строків. Строки виникнення та здійснення цивільних прав. Строки виконання цивільно-правових обов'язків. Строки захисту цивільних прав. Обчислення строків у цивільному праві. Початок перебігу строку. Закінчення строку.

  Поняття та види позовної давності. Обчислення позовної давності. Початок перебігу та закінчення позовної давності. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

   

  Правочини

  Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів. Зміст правочину. Сторони правочину. Воля і волевиявлення в правочині. Способи волевиявлення. Форма правочину, наслідки її недотримання.

  Поняття недійсного правочину. Підстави недійсності правочину. Нікчемні та оспорювані (заперечні) правочини. Правові наслідки недійсності правочину. Недійсність частини правочину.

  Окремі види недійсних правочинів. Правочини з недоліками у формуванні волі. Правочини з дефектами у суб’єктному складі. Правочини з дефектами форми. Правочини з дефектами змісту та порядку укладення.

   

  Представництво. Довіреність

  Поняття, підстави виникнення та види представництва. Склад правовідносин представництва. Передоручення. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. Особливості комерційного представництва.

  Представництво за довіреністю. Поняття та види довіреності. Форма довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіреності.

   

  Поняття, види та захист особистих немайнових прав

  Поняття та зміст особистого немайнового права. Види особистих немайнових прав за Цивільним кодексом України.

  Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи. Право на життя. Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на таємницю про стан здоров’я. Право на свободу та право на особисту недоторканість. Право на донорство.

  Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи. Право на ім’я та право на зміну імені. Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю.

  Поняття та зміст права на повагу до честі та гідності. Право на недоторканість ділової репутації.

  Поняття, зміст і цивільно-правова охорона права фізичної особи на недоторканність житла, права на особисті документи, права на особисте життя а його таємницю.

  Право на місце проживання. Право на свободу пересування.

  Особливості здійснення та захисту особистих немайнових прав у цивільному праві. Загальні способи захисту особистих немайнових прав.

  Спеціальні способи захисту особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відповідь. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права.

   

  Загальні положення про право власності

  Поняття власності та права власності, їх співвідношення. Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.

  Об’єкти, суб’єкти та зміст права власності. Непорушність права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

   

  Підстави набуття та припинення права власності

  Поняття та класифікація підстав набуття права власності.

  Первинні підстави набуття права власності. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва. Привласнення загальнодоступних дарів природи. Набуття права власності на безхазяйну річ. Набуття права власності на знахідку та скарб. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. Набувальна давність як підстава набуття права власності.

  Похідні підстави набуття права власності. Значення передання майна.

  Поняття та класифікація підстав припинення права власності.

  Підстави припинення права власності з волі власника. Відчуження власником свого майна. Відмова власника від права власності. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. Припинення права власності внаслідок знищення майна.

  Підстави примусового припинення права власності. Викуп пам’яток культурної спадщини. Примусове відчуження земельних ділянок приватної власності, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону. Звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника.

  Конфіскація. Реквізиція.

   

  Право спільної власності

  Поняття, підстави виникнення та види права спільної власності.

  Поняття і зміст права спільної часткової власності. Юридична природа частки учасника відносин спільної часткової власності (співвласника). Здійснення права спільної часткової власності. Утримання майна, що є у спільній частковій власності. Право співвласника розпоряджатися своєю часткою у праві спільної часткової власності. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.

  Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності. Поділ майна, що є у спільній частковій власності. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

  Право спільної сумісної власності. Здійснення права спільної сумісної власності. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності.

   

  Речові права на чуже майно

  Поняття та види речових прав на чуже майно. Співвідношення права власності і речових прав на чуже майно. Характерні особливості речових прав на чуже майно.

  Право обмеженого користування чужим майном (сервітут). Поняття та види сервітутів. Встановлення та припинення сервітутів. Зміст сервітуту. Право членів сім’ї власника житла на користування цим житлом.

  Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис). Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб. Права та обов’язки землекористувача. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб.

  Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). Права та обов’язки власника земельної ділянки, наданої для забудови. Права та обов’язки землекористувача. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.

   

  Захист права власності та інших речових прав

  Поняття та види цивільно-правових засобів захисту речових прав. Умови та підстави застосування речово-правових і зобов'язально-правових засобів захисту речових прав.

  Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Добросовісне та недобросовісне володіння річчю, його цивільно-правове значення. Вимога про усунення порушень, не зв'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов).

   

  Спадкове право

  Поняття спадкового права. Основні категорії спадкового права: спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, види спадкування. Усунення відправа на спадщину.

  Поняття та значення відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.

  Поняття та умови дійсності заповіту. Право на заповіт, його скасування та зміну. Спадкоємці за заповітом. Право на обов'язкову частку у спадщині.

  Зміст заповіту. Особливі заповідальні розпорядження заповідача. Заповідальний відказ. Підпризначення спадкоємця. Форма заповіту. Порядок посвідчення заповіту.

  Інститут виконання заповіту. Призначення виконавця заповіту. Повноваження виконавця заповіту.

  Поняття спадкування за законом. Черги спадкування за законом. Прядок закликання до спадкування спадкоємців за законом.

  Поняття, способи та строки прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Відмова від прийняття спадщини. Відповідальність спадкоємця за боргами спадкодавця. Поділ та перерозподіл спадщини. Охорона спадкового майна та управління ним. Порядок визнання спадщини відумерлою. Оформлення права на спадщину.

  Поняття спадкового договору. Сторони та зміст спадкового договору. Зміна та припинення спадкового договору.

   

  Загальна характеристика права інтелектуальної власності

  Поняття інтелектуальної діяльності та права інтелектуальної власності. Джерела права інтелектуальної власності. Інститути цивільного права, що регламентують відносини по охороні та використанню результатів інтелектуальної діяльності.

  Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності. Зміст права інтелектуальної власності. Поняття виключного права його відмінність від речових та інших цивільних прав. Підстави та момент виникнення прав інтелектуальної власності. Строк чинності прав інтелектуальної власності.

   

  Авторське право і суміжні права

  Поняття та джерела авторського права. Міжнародно-правова охорона авторських прав.

  Види об'єктів авторського права. Суб'єкти авторського права Співавторство та його види. Правонаступники та інші суб'єкти авторського права.

  Особисті немайнові права автора. Майнові права інтелектуальної власності на твір. Випадки правомірного використання твору без згоди автора. Виникнення і строки чинності авторських прав.

  Поняття суміжних прав. Об'єкти та суб'єкти суміжних прав. Особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав. Строк чинності майнових прав.

  Цивільно-правовий захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського та суміжних прав.

   

  Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок

  Поняття патентного права та його джерела.

  Поняття й умови патентоспроможності винаходу. Об'єкти винаходу. Поняття й умови патентоспроможності корисної моделі. Поняття й умови патентоспроможності промислового зразка. Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

  Оформлення прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок. Поняття і значення патенту. Видача патенту. Строк дії патенту.

  Права та обов’язки, що випливають з патенту. Виключні права патентовласника. Особисті немайнові права автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Право авторства. Захист прав авторів і патентовласників.

  Припинення дії патенту та визнання його недійсним.

   

  Правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

  Загальні положення про засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.

  Право інтелектуальної власності на торговельну марку. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку та строк їх чинності.

  Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.

  Поняття та ознаки географічних зазначень. Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Набуття прав на географічне зазначення. Зміст прав інтелектуальної власності на географічне зазначення. Припинення правової охорони географічних зазначень.

  Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття.

   

  Загальні положення про зобов'язання

  Поняття зобов'язального права. Зобов'язальне право як підгалузь цивільного права Система зобов'язального права.

  Поняття зобов'язання. Суб'єкти зобов'язань. Зобов'язання з множинністю осіб. Зобов'язання за участю третіх осіб. Заміна осіб у зобов'язанні.

  Виконання зобов'язань. Принципи виконання зобов'язань. Загальні умови виконання зобов'язання.

  Способи забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка. Поняття і види неустойки. Співвідношення неустойки і збитків. Завдаток. Доказова і забезпечувальна функції завдатку. Особливі види завдатку. Порука. Ознаки і види поруки Зміст і виконання зобов'язання з договору поруки. Банківська гарантія. Зміст і види банківської гарантії. Виконання і припинення зобов'язань, що випливають з банківської гарантії. Застава. Види застави. Суб'єкти заставного правовідношення. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідношення. Зміст заставного правовідношення. Звернення стягнення на заставлене майно. Притримання. Предмет права притримання. Права й обов'язки кредитора і боржника.

  Припинення зобов'язань. Поняття і підстави припинення зобов'язань. Припинення зобов'язання угодою. Інші підстави припинення зобов'язань.

   

  Цивільно-правовий договір

  Сутність і значення цивільно-правового договору. Поняття договору. Договір як юридичний факт і як засіб (інструмент) регулювання взаємин його учасників. Свобода договору. Зміст принципу свободи договору і його обмежень.

  Види договорів у цивільному праві. Публічний договір і договір приєднання.

  Зміст договору. Істотні умови договору. Інші умови договору.

  Укладення договору. Порядок і стадії укладення договору. Оферта. Акцепт. Форма договору. Момент укладення договору.

  Розірвання і зміна договору. Наслідки зміни і розірвання договору.

   

  Зобов'язання з договору купівлі-продажу

  Поняття і значення договору купівлі-продажу. Предмет договору купівлі-продажу. Права та обов'язки сторін у зобов'язанні купівлі-продажу.

  Договір роздрібної купівлі-продажу. Права та обов'язки сторін договору роздрібної купівлі-продажу. Особливості захисту прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу.

  Договір поставки товарів. Поставка як різновид договору купівлі-продажу. Суб'єкти договору поставки. Форма договору поставки. Предмет договору поставки. Кількість і асортимент товарів. Якість і комплектність товарів. Зміст договору поставки.

  Договір енергопостачання. Енергопостачання і його цивільно-правове регулювання. Зміст договору енергопостачання. Укладення і виконання договору енергопостачання. Відповідальність сторін договору енергопостачання. Договір про поставку продукції (товарів) через приєднану мережу.

  Договір контрактації. Значення і сфера застосування контрактації. Поняття договору контрактації. Зміст і виконання договору контрактації.

  Договір міни. Особливості зовнішньоторговельного бартеру

   

  Зобов'язання з договорів дарування, ренти і довічного утримання

  Договір дарування. Зміст і форма договору дарування. Обіцянка дарування. Обмеження і заборона дарування. Скасування дарування. Пожертвування.

  Договори ренти і довічного утримання. Різновид договору ренти. Обтяження рентою нерухомого майна Захист інтересів одержувача ренти. Договір постійної ренти. Викуп постійної ренти. Договір довічного утримання.

   

  Зобов'язання з договорів оренди, лізингу і позички

  Договір оренди, його основні елементи. Предмет договору оренди. Сторони договору оренди. Строк договору оренди. Права та обов’язки наймача і наймодавця за договором майнового найму (оренди). Обов'язки сторін по утриманню і ремонту орендованого майна. Орендна плата. Припинення договору майнового найму (оренди). Можливість викупу орендованого майна.

  Договір прокату. Побутовий прокат.

  Договір фінансової оренди (лізингу). Поняття договору лізингу. Зміст договору лізингу. Особливості договору лізингу. Види лізингу.

  Договір безплатного користування майном (позички).

   

  Зобов'язання з договорів наймання житлового приміщення й інші житлові зобов'язання

  Поняття і види договору найму житлового приміщення. Договори соціального і комерційного найму (оренди) житла Укладення і оформлення договорів наймання житлового приміщення.

  Об'єкт договору найму житлового приміщення. Сторони договору найму житлового приміщення. Права й обов'язки учасників договору найму житлового приміщення.

  Поняття й умови зміни договору житлового найму. Розірвання договору найму житлового приміщення.

   

  Зобов'язання з договору підряду

  Поняття договору підряду. Розмежування підрядного і трудового договорів.

  Предмет договору підряду. Сторони договору підряду. Зміст договору підряду. Виконання договору підряду. Організація роботи і ризик підрядника. Права замовника під час виконання роботи. Приймання результату роботи. Оплата результату роботи. Кошторис. .Відповідальність сторін за неналежне виконання умов договору підряду.

  Договір побутового підряду. Виконання договору побутового підряду. Відповідальність підрядника за недоліки виконаної роботи і за прострочення її виконання. Гарантійне й абонементне обслуговування.

  Договір будівельного підряду. Поняття і предмет договору будівельного підряду. Сторони договору будівельного підряду. Структура договірних зв'язків. Зміст договору будівельного підряду.

   

  Зобов’язання із договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

  Поняття договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Види договірних зобов’язань на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

  Поняття і елементи ліцензійного договору. Види ліцензій. Зміст ліцензійного договору. Укладення та припинення ліцензійного договору.

  Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів і їх виробників.

  Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау.

   

  Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзинга)

  Поняття франчайзинга. Поняття, форма і зміст договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія. Виконання і припинення договору комерційної концесії.

   

  Зобов'язання з договору оплатного надання послуг

  Поняття і види договірних зобов'язань по наданню послуг. Поняття договору оплатного надання послуг, його співвідношення з підрядним договором. Предмет і зміст договору оплатного надання послуг. Види договору оплатного надання послуг.

  Транспортні та експедиційні зобов'язання

  Транспортні зобов'язання, їх поняття і види. Транспортне законодавство.

  Договір перевезення вантажу, його основні елементи. Сторони договору перевезення вантажу. Правове положення вантажоодержувача. Порядок укладення і форма договору перевезення вантажу.

  Договори перевезення пасажира і багажу. Цивільно-правовий захист громадян - споживачів транспортних послуг.

  Відповідальність за порушення транспортних зобов'язань. Підстави і межі відповідальності перевізника Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. Загальна і приватна аварія. Відповідальність відправника вантажу і вантажоодержувача Претензії і позови в транспортних зобов'язаннях.

  Поняття і види експедиційних послуг. Договори транспортної експедиції, їх відмінність від суміжних цивільно-правових договорів. Предмет договору транспортної експедиції. Зміст і виконання договору транспортної експедиції. Відповідальність за порушення договору транспортної експедиції, її підстави і межі.

   

  Зобов'язання з договору зберігання

  Поняття і предмет договору зберігання. Зміст договору зберігання.

  Договір зберігання на товарному складі. Складські документи і права їх власників. Зберігання речей із правом їхнього використання.

  Окремі види зберігання. Особливості зберігань в ломбардах, у банківських сейфах, у камерах схову транспортних організацій, у гардеробах і в готелях. Зберігання в порядку секвестру. Обов'язок зберігання в силу закону.

  Зобов'язання з надання посередницьких послуг

  Договір доручення. Зміст і виконання договору доручення. Фідуціарний характер відносин доручення. Припинення договору доручення.

  Договір комісії. Відмінність договору комісії від договору доручення. Зміст договору комісії. Виконання і припинення договору комісії. Відповідальність комісіонера.

  Поняття довірчого управління майном. Особливості довірчого управління. Об'єкти довірчого управління. Особливості правового режиму майна, що знаходиться в довірчому управлінні.

  Зміст і виконання договору довірчого управління. Відповідальність довірчого керуючого.

   

  Зобов'язання зі страхування

  Поняття і система зобов'язань по страхуванню. Форми і види зобов'язань по страхуванню. Майнове й особисте страхування. Добровільне й обов'язкове страхування. Співстрахування, подвійне страхування і перестрахування.

  Підстави виникнення зобов'язань по страхуванню. Договір страхування. Форма договору страхування. Страховий поліс.

  Учасники (суб'єкти) зобов'язання по страхуванню. Страховики. Об'єднання страховиків, товариства взаємного страхування. Страхові агенти і страхові брокери. Страхувальник (полісовласник). Вигодонабувач (бенефіціар) і застрахована особа.

  Зміст зобов'язання по страхуванню. Обов'язки страхувальника Страховий ризик. Страховий випадок. Обов'язки страховика. Страхова сума. Виконання зобов'язань по страхуванню.

   

  Зобов'язання з договорів позики, кредиту і фінансування під уступку грошової вимоги

  Договір позики. Предмет договору позики. Форма, зміст і виконання договору позики. Відсотки за договором позики. Наслідки порушення позичальником обов'язку по поверненню суми позики.

  Кредитний договір, його поняття і співвідношення з договором позики. Сторони кредитного договору. Зміст і виконання кредитного договору.

  Договір фінансування під уступку грошової вимоги. Відмінність факторингу від кредитного договору і від цесії. Зміст і предмет договору фінансування під уступку грошової вимоги. Виконання договору.

   

  Зобов'язання з договорів банківського рахунка і банківського вкладу. Розрахункові зобов'язання

  Договір банківського рахунку. Укладення і оформлення договору банківського рахунку. Виконання договору банківського рахунку. Списання коштів з банківського рахунку. Арешт рахунку і призупинення операцій по рахунку. Правові наслідки порушення договору банківського рахунку.

  Договір банківського вкладу. Сторони договору. Предмет договору банківського вкладу. Види банківських вкладів і їх оформлення (ощадна книжка ощадний сертифікат і т.д.). Виконання договору банківського вкладу. Правові наслідки порушення договору банківського вкладу.

  Поняття і правове регулювання готівкових і безготівкових розрахунків.

  Основні форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки по акредитиву. Розрахунки по інкасо. Розрахунки чеками.

   

  Зобов'язання з договору простого товариства

  Поняття договору простого товариства. Зміст договору простого товариства. Учасники договору простого товариства. Внески учасників договору.

  Правовий режим загального майна товаришів. Ведення загальних справ товариства Відповідальність товаришів по загальних зобов'язаннях.

   

  Зобов'язання з установчого договору

  Поняття установчого договору. Відмінність установчого договору від договору простого товариства Сторони установчого договору. Зміст установчого договору.

   

  Зобов'язання з односторонніх угод і з дій у чужому інтересі

  Зобов'язання з публічної обіцянки винагороди. Поняття, підстави виникнення та зміст зобов’язань з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу. Особливості зобов’язання з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу.

  Поняття і види дій у чужому інтересі. Умови виникнення зобов'язань з дій у чужому інтересі. Правові наслідки здійснення дій по запобіганню небезпеки (рятуванню) чужого майна Укладення угоди в чужому інтересі без доручення.

   

  Зобов'язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди

  Поняття і юридична природа зобов'язань, що виникають унаслідок заподіяння шкоди (деліктних зобов'язань).

  Підстава й умови виникнення деліктних зобов'язань. Принцип генерального делікту.

  Поняття моральної шкоди та випадки її компенсації.

  Окремі види зобов'язань, що виникають із заподіяння шкоди. Відшкодування шкоди, завданої фізичній, юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади чи посадових осіб при виконанні ними своїх обов'язків. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою та неповнолітньою особами, недієздатною фізичною особою та фізичною особою, дієздатність якої обмежена. Особливості відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).

   

  Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного збагачення

  Поняття зобов'язання, що виникає внаслідок безпідставного збагачення (кондикційного зобов'язання). Умови виникнення зобов'язань з безпідставного збагачення. Зміст зобов'язання з безпідставного збагачення. Безпідставне збагачення, яке не підлягає поверненню.

   

   

   

  ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

   

  Предмет і система цивільного процесуального права України

  Сутність правосуддя в цивільних справах і цивільного судочинства. Система судів цивільної юрисдикції. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства). Цивільне судочинство та інші форми судочинства.

  Предмет цивільного процесуального права. Метод правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Цивільне процесуальне законодавство. Межі дії цивільного процесуального закону. Судова практика в цивільному судочинстві. Наука цивільного процесуального права.

  Принципи цивільного процесуального права

  Поняття та система принципів цивільного судочинства. Загальновизнані принципи права. Окремі принципи цивільного судочинства (принцип законності, принцип незалежності суддів та підкорення їх тільки закону, принцип рівності учасників перед законом та судом, принцип гласності судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження, принцип національної мови, принцип обов’язковості виконання рішень, ухвал, постанов суду, принцип диспозитивності, принцип змагальності, принцип рівноправності сторін та інші).

  Цивільні процесуальні правовідносини

  Поняття цивільних процесуальних правовідносин. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

   

  Суд та цивільна юрисдикція

  Правосуб’єктність органів судової влади. Склад суду. Помічник судді, консультант суду. Секретар судового засідання. Судовий розпорядник. Відвід судді та працівників апарату судів.

  Поняття цивільної юрисдикції. Юрисдикція суду щодо справ позовного провадження. Юрисдикція суду щодо справ наказного провадження. Юрисдикція суду щодо справ окремого провадження.

   

  Особи, які беруть участь у справі як учасники цивільного процесу (сторони, треті особи, представники)

  Поняття сторін. Процесуальні права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. Неналежний відповідач і порядок його заміни. Залучення співвідповідачів. Процесуальне правонаступництво.

  Поняття  третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

  Поняття представництва в суді та його відмінність від суміжних процесуальних інститутів. Види судового представництва. Процесуальне становище та повноваження представника в суді.

   

  Органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

  Підстави та форми участі в цивільному процесі Уповноваженого Верховної Ради України, прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, які захищають права інших осіб. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб. Участь органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі для подання висновку у справі.

   

   

  Особи, які сприяють здійсненню правосуддя

  Свідок. Експерт. Спеціаліст. Перекладач.  Особа, яка надає правову допомогу.

   

  Процесуальні строки

  Поняття процесуальних строків та їх види. Обчислення процесуальних строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Службові строки.

   

  Судові витрати

   Поняття і види судових витрат. Ціна позову. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. Судовий збір. Види витрат, пов’язані з розглядом справи. Повернення судового збору. Розподіл судових витрат між сторонами.

   

  Заходи процесуального примусу

  Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу.  Попередження і видалення із залу судового засідання. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом. Привід свідка.

  Відшкодування майнових збитків.

   

  Доказування та докази в цивільному судочинстві

   Поняття і мета судового доказування. Поняття судових доказів. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування. Належність доказів і допустимість засобів доказування. Оцінка судових доказів. Забезпечення доказів. Пояснення сторін і третіх осіб. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Висновок експерта.

   

  Підсудність цивільних справ

  Поняття підсудності. Види підсудності. Правила територіальної підсудності цивільних судів. Наслідки порушення правил підсудності. Порядок передачі справ з одного суду до іншого.

   

  Позов

  Право на звернення до суду за судовим захистом. Поняття позову і його елементи. Види позовів.Захист інтересів відповідача від позову. Зустрічний позов. Зміна позову. Відмова від позову. Визнання позову. Мирова угода. Забезпечення позову.

   

  Пред’явлення  позову. Відкриття провадження у справі

  Передумови права на звернення до суду та порядок його здійснення. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення недоліків позовної заяви. Повернення заяви. Підстави відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

   

  Провадження у справі до судового розгляду

   Мета, значення та порядок провадження у справі до судового розгляду. Зміст і процесуальний порядок провадження попереднього судового засідання. Призначення справи до судового розгляду.

   

  Правове регулювання інформаційного забезпечення учасників цивільного процесу

  Поняття судових викликів та повідомлень та їх види.  Зміст судової повістки та строки її вручення. Способи та порядок вручення судової повістки та повідомлення

  Фіксування цивільного процесу. Технічний запис судового засідання, журнал судового засідання, їх зміст і значення. порядок ознайомлення і подання зауважень. Протокол судового засідання, його зміст і значення.

   

  Судовий розгляд цивільних справ у суді першої інстанції

   Поняття та значення судового розгляду. Процесуальний порядок судового розгляду. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Зупинення провадження по справі. Закриття провадження у справі. Закінчення справи без винесення судового рішення. Фіксування судового процесу технічними засобами.

  Рішення суду першої інстанції

    Поняття та види рішень суду. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Зміст судового рішення. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив. Законна сила судового рішення. Ухвали суду першої інстанції.

   

  Заочний розгляд справи

  Умови та порядок заочного розгляду справи. Сутність заочного рішення, його зміст та законна сила. Порядок перегляду заочного рішення. Скасування та оскарження судового рішення.

   

  Особливості позовного провадження у справах про визнання необгрутованими активів та їх витребування

  Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування. Визнання необґрунтованими активів.Правові наслідки визнання активів необґрунтованими.

   

  Наказне провадження

  Сутність наказного провадження. Підстави для видачі судового наказу. Порушення наказного провадження. Судовий наказ як процесуальний акт і процесуальний документ. Скасування судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили.

   

  Окреме провадження

   Загальна характеристика окремого провадження, його особливості.Справи про змінуправового статусу фізичної особи та  встановлення фактів, що мають юридичне значення (визнання фізичної особи обмежено дієздатною чи недієздатною; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; усиновлення; встановлення фактів, що мають юридичне значення). Справи про визнання або відновлення неоспорюваних суб’єктивних прав (відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі; передача безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність; визнання спадщини відумерлою). Справи про застосування встановлених законом заходів щодо захисту прав та законних інтересів (надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; справи про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю щодо  юридичних та фізичних осіб).

   

  Апеляційне провадження

  Право апеляційного оскарження: суб'єкти та особливості реалізації. Об'єкти апеляційного оскарження. Строки апеляційного оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Порядок подання заяви та прийняття апеляційної скарги до розгляду. Підстави для повернення апеляційної скарги. Приєднання до апеляційної скарги, доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.

  Підготовка розгляду справи апеляційним судом. Межі та порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження апеляційного суду. Ухвала та рішення апеляційного суду, їх зміст. Окрема ухвала апеляційного суду. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду.

  Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи.

   

  Провадження в касаційній інстанції

  Поняття та значення касаційного провадження. Право та строк касаційного оскарження. Порядок подання, форма та зміст касаційної скарги. Відкриття касаційного провадження у справі. Підстави для повернення касаційної скарги. Підстави для відмови у відкритті касаційного провадження у справі. Приєднання до касаційної скарги, доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї.

  Підготовка справи до касаційного розгляду, попередній розгляд справи. Процесуальний порядок та строк розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст. Окрема ухвала касаційного суду.

  Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи.

   

  Перегляд судових рішень Верховним Судом України

   Загальна характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України. Суб’єкти та об’єкти оскарження рішень Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень. Процедура перегляду рішень Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України.

   

  Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

  Підстави перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Відмінність нововиявлених обставин від нових доказів. Коло осіб, які мають право порушувати питання про перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Строк подання заяв про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами. Форма і зміст заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами. Розгляд заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами.

   

  Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб)

  Виконання судових рішень як частина  цивільного процесу. Джерела виконавчого законодавства. Органи примусового виконання судових рішень. Повноваження суду у виконавчому провадженні. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні, їх права та обов’язки. Правовий статус осіб, які сприяють здійсненню виконавчих дій.

  Виконавчі документи. Порядок видачі виконавчих листів. Видача дубліката виконавського листа або судового наказу. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.

  Відкриття виконавчого провадження. Відкладення виконавчих дій. Зупинення, припинення, закінчення виконавчого провадження. Повернення виконавчого документа. Роз'яснення виконавчого документа. Відстрочка і розстрочка виконання судових актів, зміни способу і порядку їх виконання. Заходи примусового виконання.

  Поворот виконання судових рішень. Порядок, строки, особливості  повороту виконання в окремих категоріях цивільних справ. Судовий контроль за виконанням судових рішень, його правова природа. Право сторони виконавчого провадження на оскарження дій або бездіяльності державного виконавця та порядок його реалізації. Розгляд скарги та судове рішення за скаргою.

   

  Відновлення втраченого судового провадження

   Поняття втрати судового провадження. Процесуальний порядок відновлення втраченого судового провадження. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження.

   

  Провадження у справах за участю іноземних осіб. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

   Поняття міжнародного цивільного процесу. Джерела міжнародного цивільного процесу. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб, осіб без громадянства, їх процесуальна правоздатність і дієздатність. Процесуальна правоздатність іноземних юридичних осіб та міжнародних організацій.

  Позови до іноземних держав та міжнародних організацій. Судовий імунітет. Підсудність цивільних справ за участю іноземних осіб. Провадження у справі за участю іноземної особи до судового розгляду. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів. Визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні.       

   

  Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів

  Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. Оскарження рішення третейського суду.Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду.Підготовка справи до розгляду.Судовий розгляд справи про оскарження рішення третейського суду.Підстави для скасування рішення третейського суду.Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду.

  Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі.

   

  Альтернативні форми розгляду цивільних справ

  Третейські суди. Значення третейського розгляду цивільно-правових спорів.Порядок розгляду спорів третейським судом. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.

  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.