enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Програмові вимоги

  до державного комплексного іспиту із  фахових дисциплін  для випускників ННІПОДН  спеціальності “Дошкільна освіта”,

  освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Педагогіка дошкільна»

   

  Тема 1. Предмет, завдання і методи дошкільної педагогіки як науки

  Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань. Основні поняття дошкільної педагогіки: виховання, навчання, розвиток особистості в дошкільному віці, дошкільна освіта.  Зміст дошкільної педагогіки як науки, її місце в системі педагогічних дисциплін. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. Функції дошкільної педагогіки. Джерела дошкільної педагогіки. Українська етнопедагогіка як основа наукової педагогіки, її компоненти. Зв’язок дошкільної педагогіки з іншими науками.

  Тема 2.Сучасна система дошкільної освіти в Україні

              Організаційно-правові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти в Україні. Система дошкільної освіти. Типи дошкільних закладів на сучасному етапі. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти.

  Тема 3. Програми розвитку, виховання і навчання дітей

  в сучасних дошкільних навчальних закладах України

  Створення і вдосконалення програм виховання дошкільників. Принципи побудови програм. Державні комплексні програми: «Оберіг» (програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років), «Дитина в дошкільні роки», «Дитина» (програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років), «Соняшник» (комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку), «Впевнений старт» (програма розвитку дітей старшого дошкільного віку). Регіональна програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля». Парціальні програми.

   

  Тема 4. Виховання і розвиток

  Поняття розвитку. Фактори становлення особистості. Виховання і розвиток. Вплив на формування особистості середовища. Соціалізація дитини. Роль дорослого у розвитку дитини. Вплив різних видів діяльності на психічний розвиток дитини. Суперечності та кризові явища розвитку. Поняття про зону найближчого розвитку (Л.С.Виготський) і сензитивні періоди розвитку. Педагогічна вікова періодизація дитинства. Індивідуальні та вікові особливості дітей. Явище акселерації. Обдаровані діти і особливості їх виховання. Виховання дітей з проблемами розвитку.

  Тема 5. Розвиток і виховання дітей першого року життя

  Особливості раннього дитинства як вікового періоду. Завдання педагогіки раннього дитинства. Взаємозв’язок фізичного і психічного розвитку. Урахування вікових особливостей дітей в організації виховання.

  Організація життя дітей раннього віку в дошкільному закладі. Основні педагогічні правила виховання дітей раннього віку. Соціальна адаптація та чинники, що визначають характер і тривалість звикання дітей до нових умов. Зміст виховної роботи. Роль сім’ї у вихованні дітей раннього віку.

  Теоретичне обґрунтування необхідності виховання дітей з моменту народження. Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя. Періодизація розвитку дітей на першому році життя. Організація життя дітей першого року життя. Режим дня дітей першого року життя. Завдання виховання дітей першого року життя. Значення спілкування з дорослими для розвитку дитини. Методика проведення навчально-виховної роботи з дітьми першого року життя.

  Тема 6. Виховання дітей другого року життя

  Розвиток дитини 2-го року життя та завдання виховання. Організація умов життєдіяльності дітей. Особливості режиму в другій групі раннього віку. Засоби створення предметно-ігрового середовища. Організація прогулянок. Форми спілкування з дорослим, методика їх організації. Зміст і методика проведення занять з дітьми. Педагогічне керівництво самостійною діяльністю дітей.

  Тема 7. Виховання дітей третього року життя

  Особливості розвитку дітей третього року життя і завдання виховання. Явище “кризи 3-х років” та педагогічні засоби попередження її негативних наслідків. Значення індивідуального підходу для правильного виховання дітей.

  Організація життя трирічних дітей. Режим дня у групі третього року життя. Організація режимних процесів та розвивального предметного середовища. Послідовність і тривалість режимних процесів. Вдосконалення вмінь і навичок самообслуговування. Мова і мислення в трирічних дітей. Розвиток спостережливості у дітей. Формування самостійності дітей у різних видах діяльності. Взаємовідносини дітей третього року життя. Розвиток рухів у дітей третього року життя.

  Тема 8. Теорія гри

  Походження гри в історії суспільства, її зв’язок з працею і мистецтвом. Основоположник теорії гри Карл Гросс. Сучасні психолого-педагогічні дослідження гри Л. Виготського, О. Запорожця, Д. Ельконіна, О. Усової. Класифікація дитячих ігор (К. Гросс, П. Лесгафт, С. Новосьолова). Сучасна класифікація дитячих ігор: творчі ігри, ігри за правилами, народні ігри. Народні ігри – важливий чинник виховання в українській етнопедагогіці; їх види, відповідність віковому періоду, виховна цінність.

  Тема 9. Іграшка

  Виховна і освітня цінність іграшки.Історія виникнення іграшки. Українська народна іграшка. Історія народної іграшки в Україні, її види та місце в педагогічному процесі.

  Види іграшок. Сучасна класифікація дитячих іграшок: за станом готовності, за видами сировини, за розміром, за функціональними властивостями, за художньо-образним вирішенням. Вимоги до іграшок. Характеристика предметно-ігрового середовища. Особливості організації предметно-ігрового середовища в різних вікових групах ДНЗ.

  Тема 10. Творчі ігри дітей дошкільного віку

  Виховне значення творчих ігор. Особливості творчої гри. Етапи становлення та рівні розвитку творчої гри у дошкільному віці. Виникнення і розвиток гри у ранньому віці у зв’язку з загальними закономірностями розвитку дитини. Формування взаємин дітей дошкільного віку у творчих іграх. Виховання дітей дошкільного віку засобами народної гри.

  Режисерські ігри дошкільників. Педагогічні умови розвитку режисерських ігор. Індивідуальні та спільні режисерські ігри.

  Сюжетно-рольові ігри дітей дошкільного віку. Структура сюжетно-рольової гри: ролі; ігрові дії; ігрове використання предметів; реальні стосунки між дітьми. Педагогічне керівництво розвитком сюжетно-рольових ігор і взаємин дітей у них. Аналіз сюжетно-рольової гри дошкільника. Розвиваюче і виховне значення будівельно-конструктивних ігор. Типи будівельного матеріалу. Види конструювання. Характеристика ігор з будівельним матеріалом, їх зв’язок із сюжетно-рольовими іграми. Педагогічне керівництво будівельно-конструктивними іграми дітей в різних вікових групах. Театралізовані ігри дітей дошкільного віку.. Структура гри-драматизації. Театральний ігровий матеріал. Організація та педагогічне керівництво театралізованими іграми в різних вікових групах.

  Тема 11. Дидактичні ігри дітей дошкільного віку

  Особливості дидактичної гри дошкільників. Функції дидактичної гри. Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор за навчальним змістом; за характером матеріалу; за характером ігрових дій. Народна дидактична гра, її характеристика, різновиди за навчально-виховною метою і змістом. Методика організації та керівництво дидактичною грою в різних вікових групах. Місце дидактичної гри у педагогічному процесі дошкільного закладу. Педагогічне керівництво дидактичними іграми: підготовки до гри; проведення гри; аналіз гри та її результатів.

  Комп’ютерні ігри, їх значення для розвитку особистості. Комп’ютерні ігри для дошкільників: розвивальні, навчальні, ігри-експерименти, ігри-забави, комп’ютерні діагностуючі ігри. Педагогічні умови розвитку інтелектуальної активності дошкільників у комп’ютерних іграх. Гігієнічні правила роботи дітей на комп’ютері.

  Тема 12. Моральне виховання дітей дошкільного віку

  Моральне виховання і моральний розвиток. Мета, завдання і зміст  морального виховання. Закономірності процесу морального виховання. Моральне виховання у процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання в різних видах діяльності дошкільників. Роль художньої літератури, етичних бесід у моральному вихованні дошкільників. Методи морального виховання.

  Виховання у дітей вольової поведінки та дисциплінованості. Становлення вольової поведінки у дітей раннього та дошкільного віку. Попередження і корекція негативних проявів у поведінці дітей. Виховання у дітей культури поведінки: культурно-гігієнічні навички, культура діяльності, культура спілкування.Методи та прийоми формування у дітей культурно-гігієнічних навичок, звичок. Формування культури спілкування дітей з дорослими та однолітками. Правила культури діяльності. Виховання гуманістичної спрямованості особистості в дошкільному віці. Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку. Основні напрямами патріотичного виховання. Завдання виховання у дітей дошкільного віку любові до Батьківщини, рідного краю.

  Тема 13. Розумове виховання дітей дошкільного віку

  Поняття про розумовий розвиток і розумове виховання. Показники розумового розвитку. Особливість розумового розвитку дітей дошкільного віку. Зміст та завдання розумового виховання дітей дошкільного віку. Засоби розумового виховання. Характеристика методів розумового виховання. Формування у дошкільників системних знань про явища навколишнього життя, їх роль у розумовому розвитку дитини і оволодінні різними видами діяльності. Особливості розумової активності дітей дошкільного віку. Роль різних видів діяльності у формуванні розумової активності дітей.

  Сенсорне виховання як основа розумового виховання. Завдання сенсорного виховання. Формування сенсорної культури дітей. Сенсорні еталони. Етапи сенсорного виховання. Методи сенсорного виховання. Особливості сенсорного виховання дітей в різних видах діяльності.

  Тема 14. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

  Фізичне виховання і фізичний розвиток, єдність фізичного і психічного розвитку дитини. Завдання фізичного виховання. Зміст фізичного виховання. Основні засоби фізичного виховання. Загартування дітей. Зміст культурно-гігієнічних навичок у різних вікових групах. Методика і умови формування культурної гігієнічних навичок. Гігієнічні фактори фізичного розвитку дітей. Вимоги до приміщення дошкільного закладу, його обладнання, освітлення, вентиляції, температури повітря, обладнання території дитячого садка. Наукові засади режиму дня дитини, його значення режиму дня. Фізіологічні основи режиму. Педагогічні вимоги до режиму дня. Організація режиму дня в різних вікових групах.

  Тема 15. Трудове виховання дітей дошкільного віку

  Зміст, мета і завдання трудового виховання дітей дошкільного віку. Засоби трудового виховання. Своєрідність трудової діяльності дошкільника. Зв’язок дитячої праці з грою. Виховання дітей дошкільного віку у праці. Виховання позитивного ставлення до праці та працелюбства у дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. Виховання взаємодопомоги у спільній праці. Спільна діяльність дітей як засіб формування колективних взаємин. Види праці дітей.  Характеристика форм організації праці дітей в дошкільному закладі. Керівництво вихователя працею дітей. Спільна робота з сім’єю у трудовому вихованні дітей. Ознайомлення з працею дорослих як засіб вирішення інтелектуально-моральних завдань виховання.

  Тема 16. Естетичне виховання дітей дошкільного віку

  Естетичний розвиток і естетичне виховання. Становлення і вдосконалення естетичної свідомості та естетичної діяльності особистості. Естетична культура особистості. Завдання та зміст естетичного виховання дошкільників. Засоби естетичного виховання. Форми організації естетичного виховання. Характеристика методів естетичного виховання. Використання у естетичному вихованні дітей народних засобів. Значення спільної художньої діяльності дорослого і дитини в сім’ї і дошкільному закладі.

  Тема 17. Навчання дітей дошкільного віку

  Основні категорії дошкільної дидактики. Особливості навчання дітей дошкільного віку. Функції навчання: освітня, розвивальна, виховна. Зміст навчання дітей дошкільного віку Своєрідність освоєння дітьми навчальних умінь і навичок. Індивідуально-диференційований підхід до навчання дітей.

  Принципи навчання дітей в дошкільних навчальних закладах. Типи навчання: проблемне навчання; програмове навчання; розвиваюче навчання; особистісно зорієнтоване навчання. Класифікація методів навчання. Характеристика методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку. Форми організації навчання дошкільників за провідним видом діяльності: дидактична гра, екскурсія, заняття. Їх характеристика. Організація навчальної діяльності дітей дошкільного віку. Навчально-ігрове середовище як засіб підвищення пізнавального інтересу.

  Тема 18. Виховання і навчання дітей в різновіковій групі

  Комплектування різновікових груп в дошкільному навчальному закладі. Організація життєдіяльності дітей в умовах різновікової групи. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладу. Вимоги до створення предметно-розвиваючого середовища в різновіковій групі. Організація ігрової діяльності в різновіковій групі дошкільного навчального закладу. Організація взаємодії дітей у різновіковій групі. Форми організації навчання в різновіковій групі дошкільного навчального закладу. Диференційований підхід до навчання дітей в різновіковій групі.

  Тема 19. Взаємодія дошкільного навчального заклад і, сім’ї у вихованні дітей

  Українська етнопедагогіка про сімейне виховання. Родинне виховання. Принципи родинного виховання. Функції сім’ї. Роль сім’ї у формуванні особистості дитини дошкільного віку. Особливості сімейного виховання дітей дошкільного віку. Умови забезпечення емоційного комфорту дитини в сім’ї. Батьківський авторитет. Значення батьківського авторитету у вихованні дітей в сім’ї. Педагогічна культура батьків. Педагогічні умови виховання дітей у сім’ї.

  Зміст і форми  організації спільної виховної роботи дитячого садка та сім’ї. Характеристика форм роботи з батьками: колективні, індивідуальні, наочно-інформаційні. Сучасні підходи до проблеми співробітництва дошкільного закладу і сім’ї. Методи вивчення сім’ї. Шляхи оптимізації співробітництва з батьками.

  Тема 20. Підготовка дитини до навчання в школі

  Поняття «готовність до шкільного навчання». Основні компонентами загальної (психологічної) готовності до школи. Особливості, зміст спеціальної готовності дітей до навчання в школі. Значення комплексної готовності дітей до навчання в школі. Соціально-психологічна адаптація дітей до школи. Труднощі адаптації дитини до шкільного навчання.

  Зміст і форми зв’язку дошкільного закладу і школи. Спільна робота дитячого садка і сім’ї у підготовці дитини до школи. Значення наступності у системі безперервної освіти України.

  Тема 21. Планування та облік навчально-виховної роботи. Організація роботи дошкільного навчального закладу та керівництво ним.

  Необхідність планування і обліку роботи як умови успішного здійснення педагогічного процесу. Організаційно-прогнозуюча функція планування. Вимоги до планування і умови його правильного здійснення. Види і форми планування. Планування освітньо-виховної роботи в групах раннього віку. Планування освітньо-виховної роботи вихователя у першу та другу половину дня в дошкільних групах. Складання плану роботи вихователя за основними режимними моментами у першу і другу половину дня. Складання плану роботи вихователя за видами дитячої діяльності.

  Вимоги до сучасного керівника дошкільного закладу. Функції керівника дошкільного навчального закладу. Документація керівника дошкільного закладу. Форми методичної роботи. Традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи. Методичний кабінет дошкільного закладу. Матеріали методичного кабінету. Куточок педагога в методичному кабінеті. Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу. Напрями робота завідувача з батьками. Санітарно-гігієнічні вимоги утримання дошкільного навчального закладу.

  .

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

  2.     Декларація прав дитини. Виховна робота в закладах освіти в Україні. – Випуск 2. – К.: Освіта, 1998.

  3.     Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. –  2001. – №141 (серпень).

  4.     Етнопедагогічний контекст професійної підготовки студентів у вишах Прикарпатського регіону: навчально-методичний посібник / За ред. проф. Н.В. Лисенко. − Київ - Івано-Франківськ, 2009. – 344 с.

  5.     Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.: Освіта, 1993. – С.16.

  6.     Лисенко Н.В. Педагогіка українського дошкілля: У 3 частинах. – Ч. 2: Навчальний посібник / Н.В. Лисенко, Н.Р. Кирста. − К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 360 с.

  7.     Лисенко Н.В. Етнопедагогіка дитинства. Навчально-методичний посібник / Н.В. Лисенко − К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 720 с.

  8.     Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. –№7.

  9.     Національна програма «Діти України». Виховна робота в закладах освіти в Україні. – Випуск 2. – К.: Освіта, 1998. – С.116-145

  10.                       Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум. / Т. І. Поніманська І. М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 352 с.

  11.                       Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М. Г. Стельмахович. –К., 1985.

  12.                       Українська етнопедагогіка: історичний контекст: Навчально-методичний посібник / За ред. проф. Н.В. Лисенко. – Івано-Франківськ: Плай, 2004. −    208 с.

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Психологія дитяча»

   

  Тема 1.  Предмет , завдання і методи дитячої психології як науки.

  Історія становлення і розвитку дитячої психології.

  Дитяча психологія у системі гуманітарних наук. Роль дитячої психології у діяльності вихователя дошкільного навчального закладу. Методологічні принципи вивчення психіки дитини. Методи науково-психологічного вивчення дітей. Спостереження у дитячій психології і його види.  Експеримент і його види у дитячій психології. Бесіда у дитячій психології. Аналіз продуктів діяльності у дитячій психології. Тестування у дитячій психології. Соціометричний метод у дитячій психології. Застосування методів дослідження вихователем дошкільного навчального закладу.

  Зародження знань про психічний розвиток дитини у філософії та природознавстві. Дитяча психологія у Радянському Союзі. Дитяча психологія в Україні. Передісторія дитячої психології в Україні. Розвиток дитячої психології в Україні у ХІХ-ХХ ст. Основні теорії психічного розвитку дитини за кордоном.

  Тема 2.Фактори і закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку.

  Роль біологічних і соціальних факторів у психічному розвитку дитини. Основні концепції психічного розвитку дитини. Психічний розвиток як засвоєння суспільно-історичного досвіду. Роль навчання і виховання у передаванні суспільного досвіду. Спадкові особливості і вроджені властивості організму як передумови психічного розвитку дитини. Вплив соціальних умов життя на психічний розвиток дитини. Основні закономірності психічного розвитку. Діяльність як детермінанта психічного розвитку дитини. Провідні види діяльності дитини. Роль навчання у психічному розвитку дошкільника. Зони найближчого розвитку дитини. Навчання і сензитивні періоди розвитку психіки дитини. Розвивальне навчання дітей.  

  Тема 3. Періодизація вікового розвитку.

  Поняття віку. Принципи і критерії вікової періодизації. Засади періодизації психічного розвитку дітей дошкільного віку. Періоди психічного розвитку у дитячому віці. Авторські вікові періодизації Л.С.Виготського, Д.Б.Ельконіна, А.В.Петровського, Е.Еріксона. Індивідуально-психологічні відмінності дітей.

   

  Тема 4. Пренатальний розвиток як початок людського життя.

  Пренатальний розвиток. Загальні тенденції пренатального розвитку . Фази пренатального розвитку . Початок психічного життя . Філософія вагітності. Підготовка сім’ї до народження дитини. Чинники формування материнської прив’язаності. Характеристика тератогенів.

  Тема 5. Психічний розвиток  дитини у фазі новонародженості.

  Ситуація дозрівання і розвитку новонародженого. Характеристика умовних і безумовних рефлексів. Розвиток емоційної та рухової сфери новонародженого. Психосенсорний розвиток новонародженого. Криза новонародженості. Комплекс пожвавлення.

  Тема 6. Психологія немовляти.

  Соціальна ситуація розвитку немовляти. Безпосередньо-емоційне спілкування , як провідний вид діяльності в період немовляти. Пізнавальний розвиток немовляти. Взаємодія немовляти з  предметами й оточуючими людьми. Новоутворення періоду немовляти. Криза першого року життя.

  Тема 7. Психологія періоду  раннього дитинства.

  Ранній вік і його значення у подальшому розвитку дитини. Соціальна ситуація розвитку у ранньому дитинстві. Роль ходьби у психічному розвитку дитини. Формування предметної діяльності у ранньому дитинстві. Перехід від маніпулювання до предметних дій. Особливості предметної діяльності у ранньому дитинстві. Зародження нових видів діяльності у ранньому дитинстві. Формування психологічних передумов ігрової діяльності. Виникнення зображувальної діяльності. Розвиток мовлення дитини раннього віку. Формування активного мовлення дитини. Новоутворення пізнавальної сфери у період раннього дитинства. Розвиток сприймання і виникнення уявлень про властивості предметів. Розвиток мислення у ранньому дитинстві. Особливості пам’яті, уваги та  уяви у ранньому дитинстві. Психологічна характеристика поведінки дитини раннього віку. Особливості перших уявлень про себе у ранньому дитинстві. Ім’я і його значення у ранньому дитинстві. Криза трьох років.

  Тема 8. Психологічна характеристика діяльності дитини дошкільного віку.

  Соціальна ситуація розвитку у дошкільному віці. Загальна характеристика ігрової діяльності дошкільника. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дошкільника. Розвиток сюжетно-рольової гри у дошкільному віці. Роль дорослих у розвитку ігрової діяльності дошкільника. Види ігрової діяльності дошкільника і їх роль у психічному розвитку. Розвиток зображувальної діяльності у дошкільному віці. Малювання і стадії його розвитку у дошкільному віці. Розвиток графічних образів у дошкільному дитинстві. Використання кольору у зображувальній діяльності дошкільників. Вплив зображувальної діяльності на психічний розвиток дошкільників. Конструктивна діяльність дошкільника. Типи конструктивної діяльності, їх вплив на психічний розвиток дошкільника. Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільника. Становлення трудової діяльності дошкільників.

  Особливості уявлень дошкільників про працю дорослих. Вплив трудової діяльності на психічний розвиток дошкільника. Психологічні передумови формування навчальної діяльності у дошкільному віці. Основні рівні розвитку і готовність дошкільника до навчання. Особливості спілкування дитини з дорослими. Розвиток форм спілкування у дошкільному закладі.

   

  Тема 9.  Спілкування дитини з дорослими і однолітками.

  Особливості спілкування дитини з дорослими. Розвиток форм спілкування у дошкільному закладі. Особливості спілкування дитини з батьками . Специфіка спілкування дитини з вихователем. Педагогічне спілкування із дошкільниками. Форми спілкування дошкільників з однолітками. Конфлікти між дітьми і їх причини.

  Тема 10. Сенсорний розвиток дошкільника.

  Розвиток основних видів відчуття у дошкільному віці. Психологічні основи сенсорного розвитку дошкільників. Розвиток сенсорних еталонів у дошкільників. Розвиток у дошкільників дій сприймання. Сприймання дошкільниками простору. Специфіка сприймання часу дошкільниками. Сприймання дошкільниками художніх творів, малюнків і картин. Сприймання дошкільниками людей.

  Тема 11. Розвиток мислення, пам’яті, уяви та уваги дітей дошкільного  віку.

  Загальна характеристика мислення дошкільників. Наочно-дійове мислення дітей. Наочно-образне мислення дітей. Словесно-логічне мислення дітей. Мислення і діяльність дошкільників. Керівництво розвитком мислення дітей. Мимовільна пам’ять дошкільників і умови її розвитку. Довільна пам’ять і етапи її розвитку у дошкільному віці. Формування елементів логічної і інших видів пам’яті у дошкільному дитинстві. Управління розвитком пам'яті дітей дошкільного віку. Особливості уяви дошкільника. Розвиток видів уяви у дошкільників. Розвиток операцій уяви у дошкільному віці. Розвиток функцій уяви у дошкільників. Управління розвитком уяви дітей.Функції уваги у дошкільників. Мимовільна увага і умови її розвитку у дошкільному віці. Довільна увага дитини дошкільного віку і умови її формування. Післядовільна увага дошкільників. Розвиток властивостей уваги у дошкільному віці. Шляхи і засоби організування і підтримання уваги дошкільників.

  Тема 11. Розвиток мовлення в дошкільному віці.

   Розвиток лексичного запасу і граматичної будови мовлення дітей дошкільного віку . Розвиток звукового і синтаксичного аспектів мовлення. Усвідомлення дошкільниками звукового складу слова. Усвідомлення дошкільниками словникового складу мови. Функції мовлення дошкільників.

  Тема 12. Умови розвитку особистості дитини дошкільного віку.

  Вплив дорослих на розвиток особистості дошкільника. Роль однолітків у розвитку особистості дитини. Психологічні основи статевого виховання дошкільників. Діяльність і розвиток особистості дошкільника.

  Тема 13. Становлення самосвідомості дошкільника.

  Розвиток передумов самосвідомості у немовлячому віці. Розвиток самосвідомості у ранньому дитинстві. Виникнення елементів самооцінки. Розвиток самосвідомості старшого дошкільника. Психолого-педагогічні умови розвитку самосвідомості.

  Тема 14.Розвиток особистісної сфери дітей дошкільного віку.

  Загальна характеристика мотивів поведінки дитини. Пізнавальні і змагальні мотиви дошкільника. Розвиток моральних мотивів у дошкільників. Підпорядкування мотивів у поведінці дошкільників. Роль гри у розвитку мотиваційної сфери дошкільника. Самосвідомість і самооцінка дошкільника. Управління розвитком самосвідомості у дошкільників. Моральне становлення особистості дошкільника.  Умови морального розвитку особистості дитини. Розвиток моральної поведінки у дошкільному віці. Причини негативних особистісних утворень у дошкільників. Емоційне благополуччя дитини у групі. Особливості емоцій і почуттів у дошкільному віці. Розвиток почуттів у дошкільному віці. Розвиток вищих почуттів у дошкільників. Емоційні порушення у дошкільників. Воля і її роль у поведінці дитини. Особливості розвитку вольових дій дошкільників.

  Тема 15.Темперамент і характер дитини дошкільного віку. Розвиток здібностей у дошкільному віці

  Вікові особливості виникнення і прояву різних властивостей темпераменту дошкільників. Співвідношення спадкового і набутого у темпераменті дитини. Психологічні особливості дітей різних типів темпераменту. Прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з дошкільниками. Характер дитини.

  Пізнавальні здібності дошкільників. Практичні здібності дошкільників. Спеціальні здібності дошкільників. Вивчення здібностей дитини. Умови розвитку здібностей у дошкільному віці. Робота з обдарованими дошкільниками.

  Тема 16. Психологічна готовність дитини до школи.

  Криза шести-семи років. Формування нової внутрішньої позиції. Розвиток особистості у старшому дошкільному віці. Мотиваційна готовність дитини до школи. Емоційно-вольова готовність дитини до школи. Розумова готовність дитини до школи. Соціально-психологічна готовність дитини

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Дуткевич Т. В. Дитяча психологія: навч.посіб. / Т. В.Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

  2.     Заброцький М.М. Основи вікової психології / М.М. Заброцький. – Т.: Богдан, 2001. – 112 с.

  3.     Кричковська Т.Д. Психологія дошкільного віку: навч.-метод.посіб. –Ніжин, 2001. – 61 с.

  4.     Кулачківська С.Є. Я – дошкільник / С.Є. Кулачківська, С.О. Ладивір. – К.: Нора-принт, 1996.

  5.     Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Р. В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – 469 с.

  6.     Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч. посіб. для самостійної роботи студента / Р.В. Павелків, О.П.Цигипало. – К. : Академвидав, 2011. – 376 с. – (Серія «САМ!»).

  7.     Павелків Р.В. Дитяча психологія: навч.посіб. / Р. В. Павелків, О.П. Цигипало. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с .

  8.     Павелків Р. В. Дитяча психологія: практикум / Р.В.Павелків. – Рівне: Волинські обереги , 2008. – 320 с.

  9.     Приходько Ю. О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології : навч. посіб. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 1999. – 205 с.

  10.Психічний розвиток дитини-дошкільника: навч. посіб. / С.Є.Кулачківська (наук.ред.), С.О.Ладивір, Т.О. Піроженко. – К.: Світич, 2004. – 75 с.

  11.Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч.посіб. / О. П. Сергєєнкова, О.А.Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 376 с.

   

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю дітей»

   

  Тема 1. Організація образотворчої діяльності дітей

  Методи й прийоми навчаннядітей образотворчому мистецтву. Види методів і прийомів та їхня характеристика (наочні, словесні, практичні; інформаційно-рецептивні,репродуктивні,евристичні). Місце ігрових прийомів навчання в різних вікових групах дошкільного навчального закладу.

  Планування образотворчого мистецтва в дошкільному навчальному закладі. Принципи планування. Види планування.

  Тема 2. Форми організації образотворчої діяльності в ДНЗ.

  Форми організації образотворчої діяльності в ДНЗ.  Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Зміст освітньої лінії «Світ мистецтва». Самостійна художня діяльність дітей, її організація і місце в режимі дня різних вікових груп. Заняття як форма організованого навчання образотворчої діяльності та види занять.

  Тема 3. Організація спільної роботи дошкільного навчального закладу та сім’ї з питань розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва.

  Мета, завдання і методи розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва у сім’ї. Форми і методи педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу з родинами з питань художньо-естетичного розвитку дітей

  Тема 4. Методика і педагогічні технології розвитку особистості дитини засобами образотворчої діяльності

  Види малювання в дошкільному навчальному закладі, їх значення і місце в кожній віковій групі. Основні прийоми декоративного малювання.

  Ознайомлення дошкільників із видами та жанрами образотворчого мистецтва. Освітня лінія «Світ мистецтва» («Базовий компонент дошкільної освіти в Україні»).

  Аплікація – вид декоративно-прикладного мистецтва, її своєрідність. Колективні роботи з аплікації, їх значення в підготовці дітей до трудового навчання в  початковій школі.

  Ліплення як вид образотворчої діяльності дітей дошкільного віку. Види ліплення, їх значення і місце в кожній віковій групі. Способи ліплення.

   Конструювання. Своєрідність конструювання, його значення для розвитку дітей. Використання природного і викидного матеріалу в конструюванні.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Дитина в дошкільні роки. Комплексна додаткова освітня програма / [наук. керівник Крутій К.]. – К. : ЛІПС, 2011.

  2.     Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / [наук. кер. Проскура О., Кочина Л., Кузьменко В., Кудикіна Н.]. – К. : Київський університет імені Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

  3.     Калуська Л.В. Ремесла українського народу: Методичний посібник для вихователів дошкільних закладів / Л. В. Калуська. – Харків: Ранок-НТ, – 2007.

  4.     Комарова Т.С. Образотворча діяльність в дитячому садку / Т. С. Комаров. – К., 2007. – 173 с.

  5.     Котляр В. П. Основи образотворчого мистецтва. Методика художнього виховання дітей / В. П. Котляр. – К., 2006, – 197 с.

  6.     Ликова І. О. Програма художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років / І. О. Ликова. – Харків, 2007. – 128 с.

  7.     Підкуганна Г. О. Дитяча творчість. Програма та методичні рекомендації з художнього розвитку дітей дошкільного віку / Г. О. Підкуганна. – К., 2001.

  8.      Сухорукова Г.В. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дош-кільному навчальному закладі / Г. В. Сухорукова. – К., 2010. – 361 с.

   

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою»

   

  Тема 1. Теоретичні основи методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

  Методика ознайомлення дошкільників з природою як наука. Основні етапи її становлення та розвитку. Використання прогресивних ідей зарубіжної педагогіки щодо вико­ристання природи як засобу виховання дітей на сучасному етапі (Ж.Ж.Руссо, Песталоці, Ф. Фребеля, М. Монтесорі). Діячі освіти України про роль та значення природи в житті дитини. Зміст та завдання курсу. Принципи відбору знань дітей про природу.

  Тема 2. Куток та ділянка ДНЗ

  Основні вимоги до оформлення та розміщення кутка природи в ДНЗ. Постійні та тимчасові мешканці кутка природи. Догляд за ними. Утримання та догляд за акваріумом в кутку природи. Вимоги до оформлення ділянки ДНЗ. Насадження різних видів рослин на ділянці ДНЗ та догляд за ними. Тимчасові та постійні мешканці ділянки ДНЗ.

  Тема 3. Форми організації ознайомлення дітей з природою

  Заняття як основна форма організації ознайомлення дітей з природою. Екскурсія і цільова прогулянка в системі роботи з ознайомлення дошкільників з природою. Повсякденні прогулянки в ДНЗ, методика їх проведення в різних вікових групах.

  Тема 4. Методи навчання дітей природи рідного краю

  Наочні методи ознайомлення дітей дошкільного віку з природою (спостереження, демонстраційний матеріал, ілюстрації). Практичні методи ознайомлення дошкільників з природою та їх загальна характеристика. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою з допомогою словесних методів.

   

  Тема 5. Засоби фіксації знань дітей з природи

  Ведення календарів погоди та природи. Методика використання гербарії та колекцій з ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.

  Тема 6. Планування та облік роботи з методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

  Види планів та їх загальна характеристика. Облік роботи з методики ознайомлення дошкільників з природою. Роль завідувача та старшого вихователя в організації роботи з методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Білан О.І. екологічне виховання дітей дошкільного віку / О. І. Білан. – Львів, 1996. – 71 с.

  2.     Концепція екологічної освіти // Інформаційний збірник МОіН України. – 37. – 2002. – С.3.

  3.     Лисенко Н. В. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку / Н. В. Лисенко. – К.: РУМК, 1990. – 252 с.

  4.     Лисенко Н. В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку: навчальний посібник / Н. В. Лисенко. – Львів: Світ, 1994. – 144 с.

  5.     Лисенко Н. В. Практична екологія для дітей: навч.-метод. посібник для батьків, вихователів, учителів / Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 1999. – 156 с.

  6.     Лучич М. В. Детям о природе / М. В. Лучич. – М.: Просвещение, 1989. – 108 с.

  7.     Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. посібник / З. П. Плохій. – К., 2002. – 173с.

  8.     Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». – Тернопіль: «Мандрівець». – 2013.

  9.     Тайбан Н.  Знания о природе и человеке в детском саду /Н.Тайбан. –М., 1992. – 277с.

  10.                       Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з природою / Н.Ф. Яришева. – К.: Вища школа, 1993. – 195с.

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Дошкільна лінгводидактика»

   

  Тема 1. Теоретичні основи дошкільної лінгводидактики

  Зміст та завдання курсу «Дошкільна лінгводидактика». Філософські та природничі основи дошкільної лінгводидактики. Психологічні та лінгводидактичні основи дошкільної лінгводидактики. Методи та прийоми навчання дітей рідної мови. Принципи та закономірності дошкільної лінгводидактики. Засоби навчання дітей рідної мови.

   

  Тема 2.Заняття як основна форма навчання дітей рідного мовлення

  Види та типи мовленнєвих занять. Особливості проведення мовленнєвих занять в різних вікових групах. Специфіка та методика проведення мовленнєвих занять у групах раннього віку.

  Тема 3. Методика виховання звукової культури мовлення

  Особливості формування та засвоєння звуків дітьми від народження до 6 років. Характеристика компонентів звукової культури мовлення дітей дошкільного віку. Методика проведення занять з розділу «Звукова культура» в різних вікових групах.

  Тема 4. Методика навчання дітей звязного мовлення

  Види зв’язного мовлення. Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв’язного мовлення. Характеристика методів розвитку діалогічного мовлення. Види розповідей, їх класифікація, послідовність уведення різних видів розповідей. Характеристика методів розвитку монологічного мовлення.

  Тема 5. Методика навчання дітей словникової роботи

  Закономірності засвоєння слова дитиною в різні вікові періоди. Характеристика методів і прийомів з словникової роботи. Види занять із словникової роботи та методика їх проведення в різних вікових групах.  

  Тема 6. Методика навчання дітей граматично правильного мовлення

  Особливості засвоєння дітьми граматичної будови рідної мови. Типові помилки в мовленні дітей та їх причини. Шляхи й методи формування граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку.

  Тема 7. Навчання дітей дошкільного віку художньої літератури

  Методика навчання дітей читання та розповідання. Методика роботи з дітьми на творами різних жанрів. Організація та методика проведення занять з художньої літератури у різних вікових групах.

  Тема 8. Навчання дітей дошкільного віку грамоти

  Теоретичні основи навчання грамоти. Підготовка руки дитини до письма. Методика проведення звукового аналізу слів. Методика проведення занять з грамоти в старшому дошкільному віці.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Богуш А. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі / А. Богуш, Н. Шиліна. – Одеса, 2003.

  2.     Богуш А.М. Готуємо руку дитини до письма / А. М. Богуш. – Тернопіль «Мандрівець», 1999 р.

  3.     Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і практика / А. М. Богуш. – Запоріжжя: «Просвіта», 2000.

  4.     Богуш А.М. Заняття з розвитку мови в дитячому садку / А. М. Богуш. – К: Рад.шк., 1988 р.

  5.     Богуш А.М. Мова ваших дітей / А. М. Богуш. – К: Рад.шк., 1989.

  6.     Богуш А.М. Теорія і методика розвитку мови дітей раннього віку / А. М. Богуш. – К., 2004 р.

  7.     Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови і ознайомлення з навколишнім у дошкільному закладі / За ред. А.М. Богуш. – К., 1992.

  8.     Гавриш Н. Розвиток зв’язного мовлення дошкільнят / Н.Гавриш. – К., 2006 р.

  9.     Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н.Гавриш. – К., 2005.

  10.                       Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. / Упор. А. М. Богуш. – Ч. I. –К:Вища школа, 1999.

  11.                       Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія. / Упор. А. М. Богуш. – Ч. II. –К:Вища школа, 1999.

  12.                       Крутій К.Л. Мовленнєве заняття: досвід, проблеми, пропозиції. – Запоріжжя, 1998.

  13.                       Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. – Одеса, 2001.

  14.                       Мацук Л.О. Методика ознайомлення дітей з природою: Навчально-методичний посібник / Л.О. Мацук. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – 192 с.

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень»

   

  Тема 1. Предмет, значення та завдання курсу «ТМФЕМУ»

  у дітей дошкільного віку.

  Організація навчання дітей дошкільного віку. Планування та облік роботи з ФЕМУ у дітей. Особливості формування елементарних математичних уявлень у дітей раннього та дошкільного віку. Форми навчання дошкільників елементів математики в ДНЗ.Система дидактичних принципів формування елементарних математичних уявлень.

  Тема 2. Організація навчання дітей дошкільного віку. Планування та облік роботи з ФЕМУ у дітей.

  Структура математичного заняття. Дидактична і методична класифікації навчальних завдань з математики в ДНЗ.Планування і проведення занять з математики  з дітьми дошкільного віку.Планування курсу математичного розвитку в ДНЗ. Завдання формування у дітей дошкільного віку елементарних математичних уявлень.

  Тема 3. Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з множинами в різних вікових групах

  Особливості сприймання й відтворення множин дітьми раннього віку. Характеристика кількісної оцінки величини, що формуються у дітей в різних вікових групах. Роль аналізаторів у формуванні уявлень про множину.  Методика формування первинних уявлень у дітей дошкільного віку про рівність та нерівність множин.

  Тема 4. Методика формування у дітей уявлень про величину предметів та вимірювання.

  Особливості формування поняття «величина» у дітей дошкільного віку. Завдання і зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів. Методи  та  прийоми  формування у дітей уявлень і понять про  величину предметів. Навчання дітей дошкільного віку вимірювати величини. Методика навчання дітей розпізнавати висоту, довжину, ширину й товщину предмета.

  Тема 5. Особливості розвитку в дітей понять про число, лічбу, обчислювальну діяльність. Завдання та методика навчання дітей лічити в різних вікових групах.

  Формуються у дітей дошкільного віку знань про натуральний ряд чисел. Прийоми навчання дітей розрізняти кількісну та порядкову лічбу. Послідовність методичної роботи педагога у формуванні знань дітей про склад числа. Методика формування знань дітей дошкільного віку про цифри. Методика навчання дітей складати й розв’язувати прості арифметичні задачі. Методика формування у дітей дошкільного віку поняття про поділ цілого числа на частини.

  Тема 6. Методика формування у дітей уявлень та понять про форму предметів.

  Розкрити значення формування в дошкільному віці уявлень про форму предметів. Особливості сприймання форми предметів дітьми раннього дошкільного віку. Поняття про форму предметів. Особливості сприймання форми предметів та геометричних фігур дітьми дошкільного віку. Завдання і зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з геометричними фігурами. Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про форму предметів та геометричні фігури.

  Тема 7. Методика формування просторових уявлень у дітей раннього і дошкільного віку

  Значення формування просторових уявлень для розумового розвитку дітей дошкільного віку. Особливості сприйняття простору дітьми раннього і дошкільного віку. Ознайомлення дітей дошкільного віку з просторовими уявленнями. Методи і прийоми формування просторових уявлень  у дітей дошкільного віку.

  Тема 8.Методика формування уявлень та понять про час у дітей дошкільного віку

  Особливості сприймання часу дітьми раннього та дошкільного віку. Методика роботи з дітьми з формування часових уявлень у дітей 3-6 років. Завдання формування орієнтування у часі у дітей дошкільного віку і шляхи їх реалізації. Методика ознайомлення дітей з календарем як системою мір.

  Тема 9. Наступність у роботі ДНЗ, школи та сім’ї в навчанні дітей математики

  Принципи наступності математичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

  Тема 10. Забезпечення логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку

  Логіко-математична компетентність дітей дошкільного віку. Засвоєння дітьми логічних операцій у різних вікових групах. Основні логічні поняття й термінологія. Методичні прийоми ознайомленнядошкільників з логічними поняттями. Формування логічних прийомів розумових дій у дітей дошкільного віку.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.      Белошистая А.В. Математика вокруг тебя. Методические рекомендации для организации занятий с детьми 4-5 лет / А.В. Белошистая. – М.: Издательство «Ювента», 2007. – 40 с.

  2.      Белошистая. А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. Дошк. Факультетов высш. Учеб. Заведений / А.В. Белошистая. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с.

  3.      Ерофеева. Т.И. Математика для дошкольников: Кн. Для воспитателей дет. сада. – 2-е изд., доп. /  Т.И. Ерофеева. – М.: Просвещение, 1997. – 175 с.

  4.      Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку / К. Й. Щербакова. – Євр. Університет, 2005. – 261с.

   

   

   

  ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

  «Методика проведення занять з народознавства»

   

  Тема 1. Теоретичні основи методики проведення занять з народознавства

  Теоретичні основи методики проведення занять з українського народознавства у дошкільному закладі. Витоки народної педагогіки. Принципи методики ознайомлення дітей з українським народознавством. Завдання ознайомлення дітей з народознавством. Вплив рідної мови на виховання дітей.

  Тема 2. Історія розвитку етнопедагогіки як галузі народознавства.

  Історія розвитку етнопедагогіки. Ідеї народного виховання у творчості українських письменників. Народознавчі ідеї XIX століття. Етнопедагогіка XX – поч. ХХІ століття.

  Тема 3. Обряди, звичаї, традиції українського народу

  Звичаї українського народу. Історія їх виникнення, розвиток на сучасному етапі. Зміст попередньої роботи з дітьми різних вікових груп. Свята, звичаї й традиції в українській календарній обрядовості. Обряд, історія його виникнення і розвитку.

  Тема 4. Ознайомлення дітей з народними промислами, ремеслами та мистецтвом українського народу

  Зародження і розвиток народних ремесел на Україні. Сучасні традиції в народному декоративно-прикладному мистецтві. Ознайомлення дітей з національним мистецтвом.

  Тема 5. Малі жанри українського фольклору в роботі з дітьми дошкільного віку

  Жанрова характеристика української народної творчості. Видатні вчені-дослідники про її вплив на формування національної свідомості. Методика ознайомлення дітей з малими жанрами українського фольклору.

  Тема 6. Методика ознайомлення дітей з символами України.

  Методика ознайомлення дітей з державними символами України (герб, прапор, гімн) в різних вікових групах. Народні обереги України, їх характеристика. Рушник – фольклорний символ України.

  Тема 7. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм

  Україна – моя Батьківщина. Рідний край. Природний колорит України. Методика ознайомлення дітей з рідним краєм. Особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з історичними коренями України, її сучасною етнографічною картою.

   

  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.    Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К.: Вища школа, 2002. – 407 с.

  2.    Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. – К., 1991.

  3.    Довженко Г. В. Український дитячий фольклор / Г.В. Довженко. – К., 1981.

  4.    Ковальчук О. В. Українське народознавство / О. В. Ковальчук. – К., 1994.

  5.    Кравець М. Сімейний побут і звичаї українського народу / М. Кравець. – К., 1986.

  6.    Лепеха Т. В. Українознавство. Навч. Посібник / Т.В. Лепеха. – К.: Просвіта, 2005. – 376 с.

  7.    Лисенко Н. В. Етнопедагогіка / Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2003.

  8.    Лисенко Н. В. Українська етнопедагогіка у контексті розвитку сучасних теорій виховання та навчання / Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2005.

  9.    Лозко Г.С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – Х.: Див, 2010. – 472 с.

  10.                       Марчій-Дмитраш Т. Наступність навчально-виховної роботи дошкільного навчального закладу і початкової школи: Навчально-методичні рекомендації / Т. Марчій-Дмитраш. – Івано-Франківськ, 2014. – 72 с.

  11.                       Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В.І. Кононенко, Н.В. Лисенко, І.М. Шоробура [та ін.]; за ред. проф. Н. Лисенко. – К.; Івано-Франківськ, 2011. – 256 с.

  12.      Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку / [Білан О., Возна Л., Максименко О. та ін.]. – Т.: Мандрівець, 2012.

  13.                       Фоменко Е.В. Формування національної самосвідомості дітей / Е.В. Фоменко. – Х. : Основа, 2009. – 121 с.

  14.      Щербань П. Національне виховання в сім’ї / П. Щербань. – К., 2000.

  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.