enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Програмові вимоги

  до державного комплексного іспиту із  фахових дисциплін  для випускників ННІПОДН  спеціальності “Початкова освіта”,

  освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”

  Частина 1. Загальні основи педагогіки

  1.    

  Предмет і завдання педагогіки початкової школи.

  2.     Основні категорії (поняття) педагогіки, їх визначення та суть.

  3.     Система педагогічних наук.

  4.     Зв’язок педагогіки з іншими науками.

  5.     Взаємозв’язок педагогічної теорії і практики.

  6.     Джерела педагогіки.

  7.     Закон України “Про освіту” про основні принципи освіти (стаття 6).

  8.      Завдання педагогічної науки у відповідності до Закону України “Про освіту” (статті 18, 44).

  9.      Система освіти і виховання в Україні згідно Закону “Про освіту” (статті 27, 28).

  10.           Структура системи загальної середньої освіти у відповідності до Закону України “Про загальну середню освіту” (ст. 4).

  11.           Завдання загальної середньої освіти передбачені Законом України “Про загальну середню освіту” (ст. 5).

  12.           Закон України “Про загальну середню освіту” про типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (ст. 9)

  13.           “Концепція національного виховання” про перебудову виховної роботи в школі.

  14.           Загальна характеристика  методів науково-педагогічних досліджень.

  15.           Характеристика методів педагогічного спостереження, бесіди, інтерв’ю, анкетування.

  16.           Педагогічний експеримент, його види, застосування.

  17.           Вивчення шкільної документації і учнівських робіт як метод педагогічного дослідження.

  18.           Поняття про особистість, її розвиток і виховання.

  19.           Закономірності розвитку особистості дитини.

  20.           Рушійні сили розвитку особистості дитини.

  21.           Характеристика основних факторів, що впливають на розвиток особистості.

  22.           Виховання як провідний фактор розвитку особистості.

  23.           Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості.

  24.           Навчання і розвиток, їх взаємозв’язок та взаємозалежності.

  25.           Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов розвитку. Явища інтеріоризації та екстеріоризації.

  26.           Особиста активна діяльність і спілкування як важливі фактори, що впливають на розвиток особистості.

  27.           Вікова періодизація.

  28.            Вікові особливості фізичного і психічного розвитку особистості молодших школярів.

  29.            Індивідуальні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку.

  Частина 2. Теорія навчання

  1.     Предмет і завдання дидактики.

  2.     Основні компоненти педагогічного процесу.

  3.     Зміст освіти в школі.

  4.     Поняття про Державний стандарт початкової освіти.

  5.     Навчальні плани і програми для початкової школи.

  6.     Підручники для початкової школи і вимоги до них.

  7.     Поняття і суть процесу навчання.

  8.     Закономірності навчання і їх характеристика.

  9.      Функції навчання.

  10.           Підготовка учнів до уроку. Домашня навчальна робота учнів.

  11.             Етапи /ланки/ пізнавальноі діяльності учнів у процесі навчання.

  12.            Підходи до організації процесу навчання у сучасній початковій школі.

  13.            Пояснювально-ілюстративне /традиційне/ навчання.

  14.            Проблемне навчання.

  15.            Програмоване навчання.

  16.            Суть і поняття мотивів. Класифікація мотивів учіння.

  17.            Методи і прийоми навчання.

  18.            Принципи і правила навчання. Класифікація принципів навчання.

  19.            Характеристика принципів навчання у сучасній дидактиці.

  20.            Принцип науковості навчання.

  21.            Принцип зв’язку теорії з практикою у навчанні.

  22.            Принцип систематичності, послідовності та наступності у навчанні.

  23.            Принцип свідомості та активності у навчанні.

  24.            Принцип наочності навчання. Поєднання наочності навчання з абстрактним мисленням.

  25.            Принцип доступності навчання.

  26.            Врахування індивідуальних особливостей учнів початкових класів у процесі навчання.

  27.            Методи організації навчального процесу в початковій школі.

  28.           Методи організації і здійснення навчальної діяльності учнів.

  29.            Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

  30.            Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

  31.            Вибір і поєднання методів навчання.

  32.           Форми організації навчального процесу в початковій школі.

  33.           Поняття та особливості класно-урочної системи.

  34.           Урок як основна форма організації навчання в школі.

  35.            Мета уроку.

  36.           Типи та структура уроків.

  37.            Підготовка учителя до уроку.

  38.            Основні вимоги до уроку.

  39.           Нестандартні уроки в сучасній школі (уроки з різновіковим складом учнів, уроки з використанням рольових та ділових ігор, уроки-подорожування, уроки-змагання та інші).

  40.           Особливості організації інтегрованих уроків у початковій школі.

  41.           Форми організації навчання у початковій школі /крім уроку/.

  42.            Особливості роботи вчителя в сільській малокомплектній школі.

  43.            Освітнє і виховне значення контролю і оцінки успішності учнів.

  44.            Педагогічні вимоги до контролю і оцінки успішності учнів.

  45.            Основні функції, форми та види контролю успішності учнів.

  46.            Диференціація та індивідуалізація навчання в початковій школі.

  47.            Критерії оцінки знань, умінь і навичок учнів початкових класів.

  48.            Дидактичні засоби стимулювання інтересу до навчання.

  49.            Бальна система оцінки в школі. Критерії оцінювання якості знань.

  50.            Особливості оцінювання знань за 12 бальною системою.

  51.           Особливості оцінювання знань учнів 1 класу.

  52.            Основні функції перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів.

  53.           Соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні компетентності, їх первірка і оцінка у початкових класах.

  54.           Способи формування інтересу до навчання.

  55.            Засоби навчання і їх характеристика.

  56.            Наочність. Її значення в організації навчального процесу.

  57.            Причини втрати інтересу до навчання в початкових класах.

  58.            Розвивальне навчання, його сутність і значення.

  59.           Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності.

  60.           Педагогічні інновації (нововведення) та технології як засоби управління розв’язуванням навчальних проблем.

   

           Частина 3. Теорія виховання

  1.     Суть процесу виховання учнів, його структура і рушійні сили.

  2.     Мета та ідеал виховання

  3.     Завдання та складові частини виховання.

  4.     Зміст національного виховання в початковій школі.

  5.     Специфіка виховання учнів початкових класів.

  6.     Закономірності виховання

  7.     Принципи виховання учнів початкових класів.

  8.     Принцип зв’язку виховання з життям

  9.     Принцип систематичності, послідовності і наступності у вихованні.

  10.           Принцип природовідповідності та врахування індивідуальних особливостей у вихованні.

  11.           Принцип цілеспрямованості у вихованні.

  12.           Принцип поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів.

  13.           Принцип поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього.

  14.           Принцип єдності педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості.

  15.           Принципи національного виховання згідно з “Концепцією національного виховання”.

  16.           Методи виховання. Їх класифікація.

  17.           Методи формування свідомості особистості молодших школярів.

  18.           Методи організації діяльності дітей та формування суспільної поведінки.

  19.           Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності молодших школярів.

  20.           Процес самовдосконалення особистості та методи самовиховання.

  21.           Принципи, шляхи і засоби перевиховання.

  22.           Засоби виховання.

  23.           Форми організації виховного процесу.

  24.           Колективні творчі справи (КТС).

  25.           Планування виховної роботи в молодших класах.

  26.           Виховна робота з учнями на уроці.

  27.           Основні форми позаурочної виховної роботи з молодшими школярами.

  28.           Поняття про колектив, його ознаки,структуру.

  29.           Стадії та шляхи розвитку колективу.

  30.           Учнівське самоврядування в школі та класі.

  31.           Формування основ наукового світогляду молодших школярів..

  32.           Формування ідейних переконань і національної свідомості учня.

  33.           Значення та роль розумового виховання у початковій школі.

  34.           Зміст розумового виховання у початковій школі.

  35.           Шляхи та форми розумового виховання в початковій школі.

  36.           Науково-педагогічні вимоги до організації розумового виховання учнів молодшого шкільного віку.

  37.           Моральне виховання учнів початкових класів.

  38.           Форми та методи морального виховання.

  39.           Шляхи та форми морального виховання в початковій школі.

  40.           Науково-педагогічні вимоги до організації морального виховання учнів молодшого шкільного віку.

  41.           Суть, мета і завдання громадянського виховання учнів початкових класів у відповідності до Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності..

  42.           Шляхи та форми громадянського виховання в початковій школі.

  43.           Науково-педагогічні вимоги до організації громадянського виховання учнів молодшого шкільного віку.

  44.           Завдання і зміст трудового виховання у початковій школі.

  45.           Види трудової діяльності учнів початкових класів та методи їх здійснення.

  46.           Використання в початковій школі трудових традицій українського народу.

  47.           Шляхи та форми трудового виховання в початковій школі.

  48.           Науково-педагогічні вимоги до організації трудового виховання учнів молодшого шкільного віку.

  49.           Екологічне виховання молодших школярів початкових класів.

  50.           Шляхи та форми екологічного виховання в початковій школі.

  51.           Науково-педагогічні вимоги до організації екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку.

  52.           Значення і завдання  естетичного виховання учнів початкових класів.

  53.           Врахування елементів народної педагогіки в естетичному вихованні.

  54.           Шляхи та форми естетичного виховання в початковій школі.

  55.           Науково-педагогічні вимоги до організації естетичного виховання учнів молодшого шкільного віку.

  56.           Правове виховання молодших школярів.

  57.           Шляхи та форми правового виховання в початковій школі.

  58.           Науково-педагогічні вимоги до організації правового виховання учнів молодшого шкільного віку.

  59.           Профорієнтаційна робота в школі.

  60.           Економічне виховання учнів молодшого шкільного віку.

  61.           Особливості організації протипожежної роботи з учнями молодшого шкільного віку.

  62.           Форми і методи виховної роботи з учнями початкових класів і знайомства з правилами вуличного руху.

  63.           Зміст, засоби та організаційні форми фізичного виховання учнів початкових класів.

  64.           Поняття про позашкільне виховання, його завдання. Системи позашкільних виховних установ і організації.

  65.           Перебудова змісту і форми позаурочної і позашкільної виховної роботи на засадах народної педагогіки.

  66.           Група продовженого дня як важливий фактор організації виховної роботи в позаурочний час.

  67.           Вимоги до організації виховної роботи в малокомплектній школі.

  68.           Форми роботи школи і вчителя початкових класів з батьками учнів.

  69.           Особливості роботи вчителя з дітьми з неповної сім’ї.

  70.           Основні народно-педагогічні традиції сімейного виховання дитини.

  71.           Сучасні проблеми сімейного виховання.

  72.           Вплив сім’ї на розвиток дитини.

  73.           Вивчення сім’ї школяра.

  74.           Критерії оцінювання ефективності виховного процесу.

   

  Частина 4. Основи школознавства.

  1.     Управління і керівництво школою

  2.     Принципи управління освітою.

  3.     Структура управління освітою в Україні.

  4.     Органи управління системою освіти в Україні та їх завдання.

  5.     Методи організації педагогічного управління.

  6.     Організаційно-педагогічні методи управління освітою

  7.     Соціально-психологічні методи управління школою.

  8.     Функції управління.

  9.     Службові обов’язки директора школи.

  10.           Службові обов’язки заступників директора школи.

  11.           Органи громадського самоврядування в школі..

  12.           Система шкільного планування, його принципи.

  13.           Зміст внутрішкільного планування на тиждень.

  14.           Зміст річного плану роботи загальноосвітньої школи.

  15.           Педагогічна рада школи, її роль та особливості роботи.

  16.           Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу в школі.

  17.           Системний аналіз уроку.

  18.           Логіка аналізу виховного заходу.

  19.           Вимоги до організації внутрішкільного контролю і регулювання.

  20.           Види контролю у початкових класах.

  21.           Форми і методи контролю в початкових класах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

  22.           Інтегровані рівні навчальних досягнень учнів і їх характеристика.

  23.           Основні групи компетентностей, набутих завдяки навчанню та їх характеристика.

  24.           Особливості оцінювання в першому і другому класах.

  25.           Основні функції перевірки і оцінювання навчальних досягнень учнів.

  26.           Основні форми  і зміст методичної роботи в школі.

  27.           Функції методичної роботи в школі.

  28.           Критерії визначення передового педагогічного досвіду.

  29.           Проблеми вивчення, узагальнення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

  30.           Педагогічний досвід і його види.

  31.           Методика вивчення і впровадження педагогічного досвіду.

  32.           Інновації (нововедення) в освіті та критерії їх оцінки.

  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.