enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

   ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ ІЗ ФАХОВИХ

  ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ННІПОДН СПЕЦІАЛЬНОСТІ

  7.03050801 «ФІНАНСИ»

   

  “ ПОДАТКОВА СИСТЕМА’’

   

  1.                  Фіскальна політика держави, критерії її здійснення. Суть і принципи побудови системи оподаткування.

  2.                  Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового регулювання.

  3.                  Непрямі податки, їхні переваги і недоліки.

  4.                  Порядок розрахунку податку на доходи фізичних осіб.

  5.                  Економічна суть податку на додану вартість як непрямого податку.

  6.                  Економічна суть акцизного податку. Платники, об’єкти оподаткування акцизним податком і перелік груп підакцизних товарів. Товари та операції, які не обкладаються акцизним податком. Ставки акцизного податку.

  7.                  Економічна суть податку на прибуток підприємств. Платники податку на прибуток підприємств, об’єкт оподаткування і ставки податку.

  8.                  Поняття неприбуткових організацій і їх види та особливості оподаткування податком на прибуток.

  9.                  Суть та значення амортизаційних відрахувань. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації

  10.              Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.

  11.              Особливості оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

  12.              Особливості оподаткування юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

  13.              Контролюючі органи за сплатою податків і зборів та їх компетенція.

  14.              Порядок визначення доходів при оподаткуванні податком на прибуток підприємств.

  15.              Склад витрат та порядок їх визнання при оподаткуванні податком на прибуток.

  16.              Плата за землю. Платники, ставки та пільги щодо плати за землю.

  17.              Порядок подання податкової декларації та визначення суми податкових зобов’язань.  Визначення суми податкового зобов’язання за непрямими методами.

  18.              Особливості розрахунку та сплати екологічного податку.

  19.              Податок на доходи фізичних осіб. Платники, ставки та пільги щодо сплати.

  20.              Суть та значення податкових соціальних пільг при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб. Види податкових соціальних пільг та порядок їх розрахунку.

  21.              Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники, об’єкт оподаткування та пільги щодо збору.

  22.              Місцеві податки. Порядок нарахування й оплати.

   

  “ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ”

   

  1.      Сутність і зміст бюджетної політики на сучасному етапі розвитку України

  2.      Призначення бюджету, його ознаки та функції

  3.      Характеристика ланок бюджетної системи України та принципи її побудови

  4.      Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів України

  5.      Бюджетні запити: порядок їх складання та подання

  6.      Бюджетний механізм та його структура

  7.      Сутність, завдання, етапи і методи бюджетного планування та прогнозування

  8.      Бюджетний процес в Україні, його сутність, стадії та учасники

  9.      Бюджет як основний фінансовий план держави

  10.  Порядок розгляду проекту Закону «Про Державний бюджет» Верховною Радою України

  11.  Сутність та необхідність консолідованого (зведеного) бюджету України

  12.  Бюджетна класифікація та її складові частини

  13.  Загальна характеристика доходів бюджетів, методів їх формування та джерел

  14.  Організація роботи з виконання бюджетів, роль і завдання фінансових органів

  15.  Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела покриття, шляхи і методи подолання

  16.  Організація виконання доходної частини бюджетів

  17.  Розпорядники бюджетних коштів, їх види, права та обов’язки

  18.  Видатки бюджетів: сутність, принципи і порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи

  19.  Організація виконання видаткової частини бюджетів

  20.  Бюджетне фінансування видатків, його сутність, принципи, форми і методи

  21.  Порядок складання проекту Державного бюджету України

  22.  Сутність казначейської системи виконання бюджету

  23.  Суть державного кредиту та його класифікація

  24.  Сутність міжбюджетних відносин та порядок їх врегулювання в Україні

  25.  Склад видатків на освіту, особливості їх планування і фінансування

  26.  Бюджетне фінансування економіки в Україні

  27.  Кошторис як основний фінансовий план бюджетної установи. Види кошторисів, порядок їх складання та затвердження.

  28.  Склад видатків на науку та джерела їх фінансування

  29.  Бюджетні резерви: необхідність, значення та форми

  30.  Міжбюджетні трансферти: види, порядок надання

  31.  Склад видатків на охорону здоров'я, особливості їх планування та фінансування

  32.  Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України

  33.  Система бюджетного вирівнювання в Україні

  34.  Склад видатків на соціальний захист населення, їх роль

  35.  Економічна сутність державного боргу

  36.  Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети

   

   

  “СТРАХОВІ ПОСЛУГИ’’

   

  1.      Економічна суть страхування. Функції страхування.

  2.      Визначення основних понять галузі страхування.

  3.      Класифікація страхування за різноманітними ознаками.

  4.      Принципи страхування, їх характеристика.

  5.      Страховий тариф: суть, структура, характеристика його елементів.

  6.      Страхова послуга, страховий продукт: суть та характеристика понять.

  7.      Посередники на страховому ринку: види та характеристика їх діяльності.

  8.      Страхова угода та її основні етапи. Порядок укладення договору страхування. Права і обов’язки сторін страхової угоди.

  9.      Андерайтинг: поняття, сутність, роль у формуванні збалансованого страхового портфеля.

  10.  Системи страхового забезпечення (пропорційна, першого ризику, гранична) та їх сутність.

  11.  Таблиця смертності у страхуванні життя: призначення, зміст, порядок складання.

  12.  Обов’язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність, види страхування.

  13.  Зміст поняття “підприємницькі ризики”. Форми і види страхування.

  14.  Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

  15.  Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції, що виробляється.

  16.  Страхування відповідальності роботодавця.

  17.  Сутність та економічний зміст страхування кредитних ризиків. Кредитні ризики та їх характеристика.

  18.  Організаційні форми страхування кредитів (товарних, споживчих, експортних, заставного майна) та їх характеристика.

  19.  Страхування ризику непогашення кредиту. Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту.

  20.  Сутність та економічний зміст страхування фінансових ризиків.

   

  «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

   

  1.      Державні соціальні стандарти і гарантії, їх економічний зміст та умови встановлення.

  2.      Економічний зміст соціальних ризиків, їх види та характеристика.

  3.      Системи соціального страхування у зарубіжних країнах: основи побудови.

  4.      Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, його характеристика.

  5.      Соціальне страхування у разі нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, його характеристика.

  1. Соціальне страхування на випадок безробіття, його характеристика.
  2. Основи механізму функціонування трьохрівневої пенсійної системи в Україні.
  3. Основи пенсійного забезпечення за віком в Україні.
  4. Порядок визначення середньомісячного заробітку для обчислення пенсій.
  5. Недержавні пенсійні фонди, їх види та характеристика діяльності.
  6. Особливості сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

  12.  Пенсійна реформа в Україні та її соціальні наслідки.

   

   

  “БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ”

   

  1.      Сутність та функції банку. Класифікація банків.

  2.      Операції банків, їх класифікація.

  3.      Організаційна структура банку. Органи управління та контролю банку, їх повноваження. Функціональні підрозділи банку, їх функції.

  4.      Організаційно-правові основи діяльності НБУ. Органи управління НБУ.

  5.      Зміст, структура  і порядок формування власного капіталу банку.

  6.      Сутність та структура зобов’язань банків.

  7.      Депозитні операції банків. Види депозитів, їх характеристика. Умови депозитних вкладів.

  8.      Гарантування вкладів фізичних осіб. Організація і функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

  9.      Порядок залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Види міжбанківських кредитів.

  10.  Економічний зміст кредитних відносин  банку з НБУ. Класифікація  кредитів рефінансування НБУ.

  11.  Кредитування як основна функція банку. Види банківських кредитів.

  12.  Сутність кредитного процесу та принципи його організації.

  13.  Основи організації безготівкових рахунків. Форми  безготівкових розрахунків, їх характеристика (чеки, акредитиви, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення), сфера застосування та порядок проведення розрахункових операцій.

  14.  Рахунки, які відкриваються у банках клієнтами: поточні, депозитні. Порядок оформлення відкриття рахунків в банках.

  15.  Суть, принципи та завдання організації готівково-грошового обігу в економіці. Порядок організації готівкових розрахунків. Порядок оформлення касових операцій на підприємствах

  16.  Організація касових операцій в банках в Україні. Порядок надходження готівкових грошей до кас банків. Порядок видачі готівки з кас банків.

  17.  Суть та види банківських операцій з цінними паперами.

  18.  Поняття та види валютних операцій банку.       

  19.  Порядок проведення банками валютно-обмінних операцій.

  20.  Порядок проведення операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку. Типи валютних угод, їх характеристика.

   

   

   

  «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»

   

  1.        Теоретичні основи формування ринку фінансових послуг, його структура.

  2.        Суб’єкти ринку фінансових послуг, їх класифікація.

  3.        Роль та функції ринку фінансових послуг. Принципи його функціонування.

  4.        Особливості організації та діяльності кредитних спілок.

  5.        Депозитні послуги фінансових установ, їх види і характеристика.

  6.        Практика відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах.

  7.        Факторингові кредити. Механізм здійснення факторингових операцій.

  8.        Особливості діяльності банків на ринку споживчих кредитів.

  9.        Практика надання послуг банками з обслуговування вексельного обігу.

  10.    Особливості фінансових послуг на ринку банківських металів

  11.    Механізм фінансового лізингу та порядок здійснення лізингових платежів.

  12. Фінансові послуги при здійсненні грошових платежів і розрахунків.

  13. Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток

  14. Види фінансових послуг на валютному ринку, їх характеристика.

  14.    Професійна діяльність на фондовому ринку, її суть.

  15.    Основи державного регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

   

   

   

  “ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ”

   

  1.      Необхідність і сутність фінансового аналізу

  2.      Методи і прийоми фінансового аналізу

  3.      Фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу підприємств

  4.      Зміст,  структура, призначення основних форм фінансової звітності

  5.      Склад і структура бухгалтерського балансу: його значення для фінансового аналізу

  6.      Економічна сутність і структура майна підприємства

  7.      Аналіз наявності та стану основних засобів і нематеріальних активів

  8.      Аналіз ефективності використання нематеріальних активів та основних засобів

  9.      Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних коштів

  10.  Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами

  11.  Сутність, цілі, основні завдання та напрями аналізу виробничих запасів.

  12.  Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості

  13.  Оцінка впливу ефективності використання нематеріальних активів на фінансові результати діяльності підприємства

  14.  Аналіз ефективності використання оборотного капіталу.

  15.  Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування підприємства.

  16.  Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених коштів

  17.  Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості

  18.  Основні завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

  19.  Оцінка рівня й динаміки показників прибутку.

  20.  Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ( робіт, послуг )

  21.  Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами

  22.  Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо і пренумерандо.

  23.  Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості

  24.  Аналіз собівартості продукції

  25.  Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

   

   

   “ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

   

  1.      Грошові потоки та їх класифікація за видами діяльності, напрямами руху.

  2.      Методи розрахунку чистого грошового потоку підприємства.

  3.      Фінансова інформація підприємства: види та основні джерела її надходження.

  4.      Основи формування прибутку підприємства, основні фактори впливу.

  5.      Сутність та етапи формування дивідендної політики підприємства.

  6.      Форми рефінансування дебіторської заборгованості.

  7.      Основи планування обсягу виробничих запасів на підприємстві.

  8.      Взаємозв’язок операційного, фінансового та виробничого циклів на підприємстві.

  9.      Особливості управління власним капіталом підприємства.

  10.   Управління позичковим капіталом підприємства.
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.