enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Програмові вимоги

  до державного комплексного іспиту із  фахових дисциплін  для випускників ННІПОДН  спеціальності “Соціальна педагогіка”,

  освітній рівень “спеціаліст”

   

   

  інтегровані курси з соціально-педагогічної діяльності

   

  1.     Соціальна педагогіка як наука: основні поняття, об'єкт, предмет, проблеми дослідження.

  2.     Пріоритетні завдання та функції соціальної педагогіки як науки на сучасному етапі.

  3.     Суб'єкти та об'єкти соціально-педагогічної діяльності.

  4.     Принципи соціально-педагогічної діяльності.

  5.     Суть та структурні компоненти соціально-педагогічної діяльності як процесу.

  6.     Сфери діяльності соціального педагога, особливості соціально-педагогічної діяльності в залежності від типу навчального закладу.

  7.     Характеристика основних напрямів та форм професійної діяльності соціального педагога.

  8.     Загальні та специфічні функції соціального педагога. Соціальні ролі соціального педагога.

  9.     Професійно значущі якості соціального педагога. Вимоги до особистості соціального педагога на сучасному етапі.

  10.                       Критерії та показники ефективності роботи соціального педагога. Вимоги до оцінки діяльності соціального педагога.

  11.                       Етичний кодекс соціального педагога.

  12.                       Організаційні основи діяльності соціального педагога (планування, розпорядок дня, облік роботи тощо).

  13.                       Алгоритм (етапи) соціально-педагогічної діяльності.

  14.                       Рівні взаємодії соціального педагога у розв’язанні завдань соціально-педагогічної діяльності.

  15.                       Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога.

  16.                       Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” про суть та проблеми соціально-педагогічної діяльності на сучасному етапі.

  17.                       Положення про психологічну службу системи освіти України про соціального педагога та його діяльність.

  18.                       Завдання, структура, зміст роботи соціальних служб. ССМ як центр соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді.

  19.                       Роль школи в соціалізації особистості учня. Основні напрями та особливості роботи соціального педагога в ЗОШ.

  20.                       Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності. Функції сім'ї. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями в залежності від їх типології.

  21.                       Гендерний рух в Україні на сучасному етапі. Напрями, форми соціально-педагогічної роботи з жінками.

  22.                       Неблагополучна сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

  23.                       Форми, методи соціальної роботи в “кризових сім’ях”.

  24.                       Молодь як особлива соціально-демографічна група. Принципи, напрями, форми соціальної роботи з молоддю.

  25.                       Дитячі та молодіжні організації як чинник соціалізації особистості. Зміст та особливості роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями.

  26.                       Психологічні особливості обдарованих дітей. Особливості роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в школі та сім'ї.

  27.                       Зміст та особливості роботи соціального педагога в мікрорайоні, за місцем проживання.

  28.                       Зміст та особливості роботи соціального педагога в закладах інтернатного типу.

  29.                       Зміст та особливості роботи соціального педагога в дитячих будинках.

  30.                       Зміст та особливості роботи соціального педагога в соціальних притулках.

  31.                       Девіантна поведінка як соціально-педагогічна проблема. Види девіантної поведінки. Особливості роботи соціального педагога з підлітками-девіантами.

  32.                       Наркоманія в молодіжному середовищі як соціально-педагогічна проблема. Напрями, форми, методи соціально-педагогічної роботи з наркоманами.

  33.                       Дитяча інвалідність як соціально-педагогічна проблема. Робота соціального педагога з дітьми та молоддю з особливими потребами.

  34.                       Зміст та особливості роботи соціального педагога в літніх оздоровчих закладах.

  35.                       Взаємодія соціального педагога з церквою та релігійними громадами.

  36.                        Соціально-педагогічна експертиза як напрям роботи соціального педагога.

  37.                       Професійна взаємодія соціального педагога.

  38.                        Діяльність соціального педагога в ЦСССДМ.

   

  інтегровані курси

   з методики викладання соціально-педагогічних дисциплін

  1.     Сутність реформ і пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Україні.

  2.     Предмет, мета і завдання навчального курсу (“Педагогіка вищої школи” (ПВШ), “Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін” МВСПД).

  3.     Методологічна, теоретична й джерельна база курсів “ПВШ”, “МВСПД”.

  4.     Закон України “Про вищу освіту” про психолого-педагогічну підготовку педагогічних кадрів.

  5.     Сутність структури процесу навчання в педагогічному ВНЗ.

  6.     Зміст освіти в педагогічному ВНЗ. Дидактичні вимоги до змісту освіти майбутніх педагогічних кадрів.

  7.     Нормативно-методичне забезпечення читання соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ.

  8.     Навчальні плани підготовки фахівців із напряму “Педагогічна освіта”. Вимоги до навчальних планів.

  9.     Навчальна (робоча програма) з соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ: загальна характеристика, принципи, аналіз.

  10.                        Підручник, навчальний посібник як виразник змісту навчальної дисципліни: загальна характеристика, структура, анотація, аналіз.

  11.                        Дидактичні принципи вивчення соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ.

  12.                        Класифікація та характеристика методів навчання у ВНЗ.

  13.                        Застосування методів програмованого навчання в соціальній педагогіці.

  14.                        Методика проблемного навчання в соціальній педагогіці (завдання-ситуації, запитання, етапність).

  15.                        Методи інтерактивного навчання в соціальній педагогіці (евристична бесіда, навчальні дискусії, мозкова атака, круглий стіл, рольові ігри, конкурсні практичні роботи).

  16.                        Особливості застосування словесних, наочних і практичних методів навчання з соціально-педагогічних дисциплін.

  17.                        Методика застосування технічних засобів у навчанні.

  18.                        Модульно-рейтингова технологія навчання.

  19.                        Модульно-кредитна технологія навчання.

  20.                        Технологія ситуативного навчання.

  21.                        Технологія дистанційного навчання.

  22.                        Комп’ютерні технології у навчанні з соціально-педагогічних дисциплін.

  23.                        Організаційні форми навчання у педагогічному ВНЗ.

  24.                       Лекція як організаційна форма проведення навчальних занять, особ­ливості проведення різновидів лекцій (лекції-монологу, проблемної, із застосуванням евристичної бесіди, аудіовізуальних засобів тощо).

  25.                        Особливості організації і проведення семінарських і практичних занять із соціально-педагогічних дисциплін.

  26.                        Особливості організації і проведення лабораторних занять із соціально-педагогічних дисциплін.

  27.                        Особливості проведення уроків, позаурочних занять у загальноосвітній школі з соціально-педагогічних дисциплін.

  28.                        Особливості підготовки й написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт.

  29.                        Організація й особливості проведення педагогічної (виробничої) практик студентів.

  30.                        Принципи, види, методи поточного й підсумкового контролю та оцінювання знань і корекція навчальною діяльністю учнів, студентів.

  31.                        Особливості підготовки і проведення занять варіативного циклу з соціально-педагогічних дисциплін у загальноосвітній школі (“Людина і світ”, “Етика і психологія сімейного життя”, “Основи християнської етики” тощо).

  32.                        Особливості розвитку, самовдосконалення особистісних якостей студентів у процесі засвоєння соціально-педагогічних дисциплін й позааудиторної виховної роботи куратора (академнаставника).

  33.                        Технологія розробки навчального курсу з соціально-педагогічних дисциплін.

  34.                        Особливості підготовки навчально-методичних комплексів як основи проведення занять із соціально-педагогічних дисциплін.

  35.                        Професійна підготовка, педагогічна майстерність та оцінка ефективності діяльності викладача соціально-педагогічних дисциплін.

   

  інтегровані курси “Технології соціально-педагогічної діяльності”

   

  1.      Технології соціально-педагогічної діяльності як наукова галузь і навчальний предмет: сутність, мета, завдання.

  2.     Дослідження українськими та зарубіжними науковцями соціальних технологій та технологій соціально-педагогічної діяльності.

  3.     Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

  4.     Сутність та специфіка соціальних технологій.

  5.     Фактори, що зумовлюють розмаїття соціальних технологій.

  6.     Характеристика основних видів соціальних технологій.

  7.     Групи соціальних технологій залежно від сфери докладання зусиль та масштабності соціальних операцій.

  8.     Діяльнісний аспект розуміння соціальних технологій: основні види.

  9.     Завдання підвищення технологічного рівня соціально-педагогічної діяльності.

  10.                       Характеристика основних етапів реалізації соціальних технологій.

  11.                       Особливості технологій соціально-педагогічної діяльності.

  12.                       Умови ефективності процесу технологізації.

  13.                       Технології соціальної та соціально-педагогічної діяльності: компаративістичний аспект.

  14.                       Технології організаційно-методичної діяльності соціального педагога.

  15.                       Технології реалізації діагностичного напряму роботи у діяльності соціального педагога.

  16.                       Технології консультаційної діяльності соціального педагога.

  17.                       Технології профілактичного напряму діяльності соціального педагога.

  18.                       Технології взаємодії соціального педагога зі співробітниками методичних центрів, клубами, студіями дитячої творчості.

  19.                       Технології взаємодії соціального педагога зі співробітниками спеціальних державних органів по боротьбі з дитячою злочинністю.

  20.                       Технології взаємодії соціального педагога з членами громадських формувань, об’єднань, громадськістю.

  21.                       Технології організації соціальним педагогом дозвілля учнів в умовах загальноосвітньої школи.

  22.                       Технології організації соціальним педагогом дозвілля учнів в умовах позашкільних установ.

  23.                       Технології організації та реалізації діяльності “Школи молодого фахівця”.

  24.                       Технології діяльності творчого об’єднання соціальних педагогів.

  25.                       Технології планування роботи соціальних педагогів.

  26.                       Технології реалізації соціальним педагогом моделі соціально-педагогічного супроводу учнів загальноосвітнього навчального закладу.

  27.                       Технології реалізації первинної соціально-педагогічної діагностики.

  28.                       Основні методи діагностичного напряму діяльності соціального педагога.

  29.                       Форма складання висновку за результатами соціально-педагогічного дослідження.

  30.                       Технології реалізації соціальним педагогом консультативної функції.

  31.                       Соціально-педагогічна допомога учням у професійному самовизначенні.

  32.                       Технологія використання соціальним педагогом діагностичних методик для профорієнтації учнів.

  33.                       Технології реалізації форм спільної діяльності працівників загальноосвітнього навчального закладу.

  34.                       Технології реалізації основних напрямів та форм просвітницької діяльності соціального педагога з батьками.

  35.                       Консультативний напрям діяльності соціального педагога з батьками.

  36.                       Технології реалізації соціальним педагогом основних форм та методів у роботі з педагогічними працівниками з урахуванням спрямованості сучасної школи.

  37.                       Технології проектування і формування особистості, адаптивної в сучасних соціальних умовах.

  38.                       Технології використання тренінгів у соціально-педагогічній діяльності з підлітками та юнацтвом.

  39.                       Технології використання тренінгів у соціально-педагогічній діяльності з учителями та батьками.

  40.                       Технології реалізації арт-терапії у сучасній соціально-педагогічній діяльності.

  41.                       Використання рекламних технологій у соціально-педагогічній діяльності.

  42.                       Технології підготовки й реалізації соціально-педагогічного проекту, в т. ч. складання портфоліо.

  43.                       Технологічний підхід “Кваліметричний профіль” у діагностичній діяльності соціального педагога.

  44.                       Технологія застосування методики контактної взаємодії.

  45.                       Застосування технологічних принципів методики контактної взаємодії на 1-2 стадіях.

  46.                       Застосування технологічних принципів методики контактної взаємодії на 3-4 стадіях.

  47.                       Застосування технологічних принципів методики контактної взаємодії на 5-6 стадіях.

  48.                       Врахування технологічних прийомів методики контактної взаємодії на 1-2 стадіях.

  49.                       Врахування технологічних прийомів методики контактної взаємодії на 3-4 стадіях.

  50.                       Врахування технологічних прийомів методики контактної взаємодії на 5-6 стадіях.

  51.                       Умови забезпечення високої ефективності педагогічної освіти батьків.

  52.                       Технології діяльності соціального педагога з підвищення педагогічної культури батьків.

  53.                       Технології вивчення виховних можливостей сім’ї та розвитку виховного потенціалу сім’ї.

  54.                       Форми і методи соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

  55.                       Форми соціально-педагогічної допомоги сім’ї (кризоінтервентна, проблемно зорієнтована, довгострокова).

  56.                       Технології соціально-педагогічного патронажу різних за складом і структурою типів сімей.

  57.                       Технології соціально-педагогічного консультування різних типів сімей.

  58.                       Технології соціально-педагогічного супроводу сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

  59.                       Технології соціально-педагогічної допомоги дітям із асоціальних сімей.

  60.                       Технології соціально-педагогічної діяльності з опікунськими сім’ями.

  61.                       Технології соціально-педагогічного супроводу сім’ї, в якій виховується прийомна дитина.

  62.                       Технології соціально-педагогічного патронажу молодої сім’ї.

  63.                       Технології соціально-педагогічного супроводу з різними за стилем виховання сім’ями.

  64.                       Технології соціально-педагогічної допомоги студентським сім’ям.

  65.                       Соціально-педагогічний супровід дітей із дистантних сімей.

  66.                       Соціально-педагогічний супровід дітей із маргінальних сімей.

  67.                       Технології профілактики жорстокого поводження з дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу та сім’ї.

  68.                       Технології соціально-педагогічної допомоги дитині, що потерпіла від насильства.

  69.                       Технології діяльності соціального педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  70.                       Технології соціально-педагогічної діяльності у притулках для дітей.

  71.                       Технології соціально-педагогічної діяльності з вихованцями соціальних гуртожитків.

  72.                       Технології соціально-педагогічної діяльності в умовах дитячого оздоровчого табору.

  73.                       Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованим молодшим школярем.

  74.                       Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованими підлітками.

  75.                       Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованою молоддю.

  76.                       Діяльність соціального педагога з розвитку різних видів обдарованості.

  77.                       Технології соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей в загальноосвітній школі.

  78.                       Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми Індиго.

  79.                       Технології соціально-педагогічної допомоги дітям із порушеннями в розвитку.

  80.                       Технології соціально-педагогічної допомоги сім’ї, що виховує дитину з обмеженими можливостями.

  81.                       Технології підвищення рівня соціальної адаптації індивіда з обмеженими функціональними можливостями.

  82.                       Соціально-педагогічна профілактика явищ дезадаптації у дітей з функціональними обмеженнями.

  83.                       Технології соціокультурної реабілітації осіб з обмеженими функціональними можливостями.

  84.                       Форми й методи діяльності соціального педагога з дітьми з обмеженими функціональними можливостями.

  85.                       Технології діяльності гувернера з дітьми з обмеженими функціональними можливостями, які потребують особливої опіки.

  86.                       Технології діяльності гувернера з підготовки дитини до школи.

  87.                       Технології індивідуальної підтримки гувернером обдарованих дітей.

  88.                       Технології діяльності гувернера з педагогічно занедбаними дітьми.

  89.                       Технології психолого-педагогічної підтримки гувернерами батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу.

  90.                       Технології соціально-педагогічної допомоги дітям вулиці.

  91.                       Технології використання ігрових технік у вуличній соціальній педагогіці.

  92.                       Технології соціально-педагогічної діяльності соціального педагога з дітьми й підлітками девіантної і делінквентної поведінки.

  93.                       Технології профілактики девіантної і делінквентної поведінки неповнолітніх.

  94.                       Профілактика дитячого алкоголізму: зміст, методи, форми роботи соціального педагога.

  95.                       Профілактика дитячої наркоманії: зміст, методи, форми роботи соціального педагога.

  96.                       Соціально-педагогічна профілактика правопорушень неповнолітніх. Засоби соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників.

  97.                       Технології соціальної профілактики комп’ютерної залежності.

  98.                       Технології соціальної профілактики Інтернет-залежності.

  99.                       Соціально-педагогічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості.

  100.                  Соціально-педагогічна профілактика та корекція лихослів’я у шкільному середовищі.

  101.                  Технології профілактики деструктивних впливів мас-медіа у сучасному соціумі.

  102.                  Технології соціально-педагогічної діяльності у країнах близького зарубіжжя (Росія, Прибалтика тощо).

  103.                  Становлення і розвиток соціально-педагогічної діяльності у країнах Західної Європи.

  104.                  Технології соціально-педагогічної діяльності у США.

  105.                  Досвід організації соціально-педагогічної діяльності у Великій Британії.

  106.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Роль сім’ї у соціалізації дітей”.

  107.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціальне виховання молодших школярів в умовах соціокультурного середовища загальноосвітньої школи”.

  108.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціальне виховання підлітків в умовах соціокультурного середовища загальноосвітньої школи”.

  109.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Насильство у сім’ї як соціально-педагогічна проблема”.

  110.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Жорстокість підлітків у спілкуванні з ровесниками як соціально-педагогічна проблема”.

  111.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Фактори та механізми соціалізації дітей “групи ризику”.

  112.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Функції соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт”.

  113.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями роботи соціального педагога з сім’єю, в якій виховуються прийомні діти”.

  114.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями роботи соціального педагога з опікунською сім’єю”.

  115.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями роботи соціального педагога з неповною сім’єю”.

  116.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Моральне виховання дітей із неповних сімей”.

  117.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування моральної культури особистості”.

  118.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування родинної культури особистості”.

  119.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування мовної культури особистості”.

  120.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування духовної культури особистості”.

  121.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування громадянської культури особистості”.

  122.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування правової культури особистості”.

  123.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування трудової культури особистості”.

  124.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування естетичної культури особистості”.

  125.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування фахової культури майбутнього соціального педагога”.

  126.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування педагогічної культури батьків”.

  127.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Підвищення педагогічної культури соціальних педагогів щодо надання ними допомоги дітям із неповних сімей та їхнім батькам”.

  128.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Ігрова діяльність як чинник соціалізації дітей дошкільного віку”.

  129.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Ігрова діяльність як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку”.

  130.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Ігрова діяльність як чинник соціалізації підлітків”.

  131.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями соціалізації дітей з ДЦП”.

  132.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями соціалізації дітей з функціональними обмеженнями”.

  133.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна діяльність гувернера з організації дозвілля дітей і молоді”.

  134.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Етичні особливості соціально-педагогічної взаємодії”.

  135.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічні проблеми формування молодіжного руху в Україні на сучасному етапі”.

  136.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді”.

  137.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання”.

  138.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Структура діяльності соціального педагога з обдарованими школярами”.

  139.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна корекція девіантної поведінки школярів”.

  140.                  Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічні умови профорієнтаційної діяльності соціального педагога з учнями”.

   
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.