enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Програмові вимоги

  до державного комплексного іспиту із  фахових дисциплін  для випускників ННІПОДН

  спеціальності “Психологія”,

  освітній рівень “спеціаліст”

   

   

  Психологія особистості

   

  1.     Актуальність психологічної проблематики  особистості на сучасному етапі розвитку.

  2.     Біологічна, суспільна і духовна природа людини.

  3.     Диференціація понять: особистість, людина, індивід (індивідум), особа, індивідуальність.

  4.     Задатки і здібності особистості.

  5.     Конституційно і антропометричний підхід до особистості. Концепція  Е. Кречмера.

  6.       Епіптилік (епілептоїд) як тип особистості за П.Б. Ганнушкін. Ядерний тип злочинця і геніальності за Ч. Ламброзо.

  7.     Сутність, фактори та механізм конформізму особистості «Втеча в Натовп».

  8.     «Негативна свобода», «Втеча від свободи», «Позитивна свобода» за  

               Е. Фроммом.

  9.     Основний психологічний зміст духовності, моральності,  совісті особистості.

  10.           Екзистенційний абсурд. «Втеча від абсурду». Віра в Бога як духовний  вибір особистості.

  11.           Психологія християнської любові  і «розумного егоїзму.»

  Психологія конфлікту

  1.     Поняття про конфлікт. Функції конфлікту.

  2.     Психологічна характеристика міжособистісних конфліктів.Принципи безконфліктного спілкування.

  3.  Внутрішньоособистісні конфлікти: психологічна характеристика, причини виникнення, особливості подолання.

  4.     Сімейні конфлікти.

  5.     Структура конфлікту.

  6.     Основні напрями управління конфліктами.

  7.     Конфлікти в організаціях: характеристика, класифікація, специфіка попередження, роз вязання.

  8.     Педагогічні конфлікти: психологічна характеристика, причини виникнення, особливості управління.

  Соціальна психологія

  1.     Предмет та завдання соціальної психології. Принципи, категорії та закони соціальної психології.

  2.     Методологія соціально-психологічних досліджень.

  3.     Соціалізація особистості: механізми, напрямки та стадії соціалізації.

  4.     Соціальна установка. Структура та функції соціальної установки.

  5.     Психологічна характеристика великих соціальних груп. Класифікація великих соціальних груп.

  6.     Психологічні особливості етнічних груп.

  7.     Вплив групи на особистість: соціально-психологічний аналіз феномену.

  8.     Психологія малої соціальної групи.Класифікація малих соціальних груп.

  9.     Аналіз соціально-психологічних феноменів: психологічний клімат, групова сумісність, групова нормалізація, групова поляризація, групова ізоляція.

  10.           Лідерство і керівництво в малій групі. Теорії лідерства.

  11.           Психологічні бар’єри спілкування.

  12.           Спілкування як взаємодія. Поняття взаємодії та її види.

  13.           Спілкування як обмін інформацією. Засоби комунікації.

  14.           Перцептивна сторона спілкування. Функції та механізми соціальної перцепції.

  15.           “Ефекти” міжособистісного сприйняття.

  16.           Соціально-психологічні механізми взаємовпливу: взаєморозуміння, переконування, емоційне зараження, наслідування, навіювання, ідентифікація, емпатія, рефлексія.

  Загальна психологія

  1.     Поняття про психологію як науку.Предмет та завдання загальної психології.

  2.     Галузі сучасної психології. Психологія серед інших наук.

  3.     Неекспериментальні психологічні методи дослідження.

  4.     Експериментальні психологічні методи дослідження.

  5.     Еволюція форм відображення: подразливість, чутливість, інтелект.

  6.     Свідомість як вища форма психічного відбраження. Структура свідомості.

  7.     Основні види мотиваційних станів: потреба, потяг, мотив бажання,інтерес, пристрасть, прагнення, схильність, установка.

  8.     “Я-концепція” особистості.

  9.     Поняття про відчуття. Види відчуттів, властивості відчуттів.

  10.           Поняття про сприймання, властивості сприймання.

  11.           Поняття про пам’ять, види пам’яті.

  12.           Поняття про уяву. Способи створення образів уяви.

  13.           Мислення як вищий рівень пізнавальної діяльності людини.

  14.           Увага. Види уваги. Властивості уваги.

  15.           Поняття про емоції та почуття.

  16.           Задатки, здібності, талант, геніальність.

  17.           Поняття про темперамент. Природа темпераменту. Властивості темпераменту.

  18.           Поняття про характер. Структура характеру.

  Вікова і педагогічна психологія

  1.     Вікова і педагогічна психологія як галузь психологічних знань.

  2.     Психологічна характеристика дітей переддошкільного віку.

  3.     Психологічна характеристика дітей дошкільного віку.

  4.     Психологічна характеристика учнів молодшого шкільного віку.

  5.     Психологічна характеристика підлітка.

  6.     Психологічна характеристика старшого шкільного віку.

  7.     Психологічна характеристика особистості вчителя.

  8.     Мета, завдання і функції шкільної психологічної служби.

  Основи психокорекції

  1. Поняття про експресивну психотехніку.Психогімнастика як метод комплексної експресивної психокорекції.

  2. Діагностика і корекція тривожності у дітей.

  3. Вимірювання і засоби зменшення дитячої імпульсивності.

  4. Визначення і послаблення агресивності у дітей.

  9.     Діагностика і психокорекція асоціальної та нечесної поведінки у дітей.

  10.           Психотехнічні прийоми визначення і подолання замкнутості у дітей.

       Діагностика і корекція раннього дитячого аутизму.

  7. Психологічна допомога невпевненим дітям.

  8. Виявлення і методи зменшення екстернальності у дітей.

  9.     Вимірювання і засоби посилення естетичної чутливості у дітей.

  10. Зміст завдання і процедури Т– груп.

  11. Комунікативний тренінг для підлітків.

  Психодіагностика в практичній психології

  1.     Тест як метод психодіагностики.

  2.     Вимоги та умови проведення психодіагностичних процедур.Класифікація

  3.     методів психодіагностики.

  4.     Надійність тесту. Типи надійності.

  5.     Контент-аналіз як психодіагностична процедура.

  6.     Використання кореляційного аналізу у психодіагностиці. Видикореляційного аналізу.

  7.     Самосвідомість як об'єкт психодіагностики. Структура самосвідомості.

  8.     Діагностика самосвідомості за допомогою методики Ч. Осгуда.

  9.     Проективні методи діагностики самосвідомості. Методика “Символічнізавдання”.

  10.                       Інтелектуальна шкала Векслера для дітей.

  11.                       Тест структури інтелекту Амтхауера.

  12.                       Тест Равена та його аналоги.

  13.                       Способи діагностики темпераменту у дитячому віці.

  14.                       Опитувальники акцентуації типів /рис/ характеру.

  15.                       Опитувальник темпераменту Русалова.

  16.                       Методика Роршаха: діагностичний інструментарій та особливості

  проведення.

  17.                       16-факторний опитувальник Кеттела /16РF/.

  18.                       Опитувальник ММРІ.

  19.                       Методики самовідношення. Опитувальник Століна.

  20.                       Методика ТАТ.

  21.                       Методика Розенцвейга. Діагностика фрустрації.

  22.                       Методика Люшера.

  Основи психологічного консультування

  1.     Визначення, мета та завдання психологічного консультування.

  2.     Специфічні особливості й види психологічного консультування.

  3.     Поняття про консультативний контакт і його особливості в різних психотерапевтичних напрямах.

  4.     Перенесення і контрперенесення в консультуванні: визначення, риси, причини, значення.

  5.     Загальна характеристика невербальних засобів консультативної взаємодії. Значення невербальної поведінки клієнта для консультативного процесу.

  6.     Фізичні компоненти консультативної взаємодії (обстановка психологічної консультації, структурування терапевтичного простору і часу).

  7.     Умови та чинники ефективності процесу консультування.

  8.     Особливості застосування психодіагностичного інструментарію в практиці психологічного консультування.

  9.     Морально-етичні принципи і відповідальність психолога-консультанта.

  10.           Основні вимоги до особистості консультанта. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта («синдром вигорання»).

  11.           Етапи психологічного консультування. П’ятикрокова модель інтерв’ю.

  12.            Еклектична модель консультативного процесу, за Б.Е. Гілландом: завдання та психотехнічне забезпечення.

  13.            Елементи класичного психоаналізу в практиці психологічного консультування: процедури, техніки, опір та опрацювання механізмів психологічного захисту.

  14.            Характеритсика консультативного процесу в руслі аналітичної психології К.Юнга. Застосування методу піскової терапії.

  15.           Поведінкове консультування: мета, особливості консультативного контакту, технічне забезпечення.

  16.           Гештальт-консультування: основні поняття, мета та психотехнічне забезпечення.

  17.           Трансактний аналіз: основні поняття, мета, сучасні психотехніки.

  18.           Раціонально-емотивне поведінкове консультування. Застосування АВС-схеми у практиці психологічного консультування.

  19.           Клієнт-центроване консультування. Характеристика недирективних методів роботи з клієнтами.

  20.            Особливості консультування клієнтів з екзистенційною проблематикою, за Р.Меєм, І.Яломом, В.Франклом та ін.
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.