enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Загальні положення

      Дипломна робота є підсумковою роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об’єкта діяльності. Дипломна робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завершеним дослідженням зі спеціальності перепідготовки та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

     Дипломна робота виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень та має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» знання для розв’язання складних практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок професійної роботи; здатність критично та креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

     Керівником дипломної роботи призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук.

     Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об’єкта з метою вирішення визначених прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.

     Робота повинна містити результати теоретичних і прикладних досліджень.

     Мета виконання дипломної роботи – визначення рівня підготовленості студента до розв’язання комплексу прикладних завдань відповідно до узагальненого об’єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі навчання.

    Виконання дипломної роботи забезпечує:

  — систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних прикладних завдань;

  —  розвиток навичок самостійної роботи;

  —  оволодіння методикою дослідження при вирішенні прикладних проблем.

    Дипломна робота має бути написана державною мовою, науковим стилем, логічно й аргументовано.

    Основні етапи підготовки та виконання дипломної роботи: вибір та затвердження теми; складання та затвердження завдання на роботу; проведення досліджень; опрацювання та викладення результатів досліджень; оформлення роботи; попередній розгляд  дипломної на випусковій кафедрі та допуск її до захисту у державній екзаменаційній комісії (ДЕК); зовнішнє рецензування; захист на засіданні ДЕК.

  1. Вимоги до написання дипломної роботи

    Вибір теми. Тема дипломної роботи повинна відображати основну ідею, завдання, положення, які необхідно дослідити. Критерієм вибору теми дослідження є бути її актуальність щодо сучасних тенденцій розвитку науки і практики у відповідній галузі.

    Теми робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної діяльності.

    У назві теми зазначається об’єкт (навчальний заклад / організація), за матеріалами якого виконувалася робота. Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та містити однозначне тлумачення.

    Закріплення теми, призначення наукового керівника затверджується розпорядженням директора Навчально-наукового інститутуДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

  Структура роботи. Дипломна робота складається з:

  — титульної сторінки;

  —завдання на дипломну роботу;

  —переліку умовних позначень (за необхідності);

  —змісту;

  —вступу;

  —основної частини;

  —висновків;

  —списку використаних джерел;

  —додатків (за необхідності).

    Титульна сторінка є першою сторінкою роботи та оформлюється відповідно до вимог ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

    Завдання на роботу містить мету, об’єкт і предмет дослідження, розгорнутий зміст (план) роботи та календарний графік виконання роботи. Завдання затверджується керівником роботи та завідувачем випускової кафедри.

    За потреби у роботі подається перелік умовних позначень, якщо в ній вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо.

    Зміст роботи визначається її темою та відображається в плані, що затверджується науковим керівником, розміщується безпосередньо після переліку умовних позначень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки.

    У вступі  зазначаються: проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження; обґрунтовується актуальність обраної теми, мета і завдання досліджень; формулюються об’єкт і предмет досліджень, методи наукових досліджень, теоретична та методологічна основа дослідження, інформаційна база дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, апробація результатів роботи на підприємствах, в організаціях, установах (у разі наявності), публікації, загальна характеристика структури й обсягу дипломної роботи. Обсяг вступу, як правило, не повинен перевищувати 4-5 сторінок.

    Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та напрямів розв’язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень для підприємств, організацій та установ.

    Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

    Об’єкт дослідження  – це процес або явище, що створює проблемну ситуацію й обрані для вивчення.

    Предметом дослідження роботи є психолого-педагогічні та соціально-економічні закономірності функціонування та розвитку об’єкта, різноманітні його якості, властивості тощо. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

    Об’єкт і предмет як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

    Методи досліджень – спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

    Теоретичну та методологічну основу дослідження складають наукові положення сучасної теорії управління, концепції розвитку, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних й зарубіжних вчених, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; матеріали наукових і науково-практичних конференцій; нормативно-правові документи.

    Інформаційну базу наукового дослідження формують дані офіційної статистики, планові, звітні, облікові, аналітичні дані окремих підприємств, установ, організацій тощо.

    Наукова новизна одержаних результатів характеризує особистий внесок автора у вирішення досліджуваної проблеми. Слід чітко сформулювати наукові положення, запропоновані студентом самостійно, зосереджуючи особливу увагу на ступені досягнутої при цьому новизни. Виділяють такі ступені наукової новизни результатів дослідження:

  — запропоновано принципово нові у даній галузі знання (вперше здійснено..., одержано..., розроблено..., визначено..., формалізовано...);

  —науковий результат розширює або доповнює відомі теоретичні чи практичні положення, вносить у них нові елементи (удосконалено..., розширено..., доповнено...);

  —науковий результат конкретизує та уточнює відомі положення, використовує відомі методи для дослідження нових об’єктів і явищ (набуло подальшого розвитку..., уточнено...).

    Наукова новизна може виявлятися у теоретичних положеннях, які вперше сформульовано і змістовно обґрунтовано; методичних рекомендаціях, які впроваджено у практику, і які спричиняють суттєвий вплив на досягнення нових психолого-педагогічним чи соціально-економічних результатів.

    При формулюванні наукової новизни слід використовувати такі вирази: «вперше здійснено комплексне...», «науково узагальнено та систематизовано...», «розроблено модель (чи методику)...», «досліджено специфічні зв’язки...», «визначено причинно-наслідкові зв’язки, фактори впливу...». Використовуючи наведені вирази, слід конкретизувати особистий внесок автора з відповідними поясненнями. У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення увигляді анотації, коли просто констатують, що в роботі зроблено, а в сутності наукової новизни виявити неможливо.

    Практичне значення одержаних результатів повинно містити результати самостійно проведених досліджень, що можуть бути впроваджені в діяльність навчальним закладів, установ, організацій.

    Апробація результатів роботи. Зазначається, на яких науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, круглих столах оприлюднено результати досліджень, що викладені в роботі.

    Загальна характеристика структури й обсягу роботи. Перераховуються структурні елементи дипломної роботи та подається їх коротка анотація.

    Основна частина роботи складається з розділів (теоретичний, дослідницько-аналітичний, рекомендаційний) і підрозділів, які мають бути взаємопов’язані, а матеріал – викладеним послідовно і логічно з критичним аналізом теоретичних положень, статистичних даних, інформації різноманітного характеру.

    У першому теоретичному розділі основної частини розглядаються теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, аналітичний огляд літературних джерел з предмета дослідження, критично аналізуються різні погляди, здійснюється їх класифікація, обґрунтовуються основні фактори впливу на стан і розвиток досліджуваного об’єкта тощо. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та тенденції розвитку предмета дослідження, методичні підходи повинні мати елементи полемічності, розкривати власну позицію щодо предмета дослідження, що створює передумови для проведення у наступному розділі власних прикладних досліджень.

    Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, зарубіжних виданнях та інших джерелах, у т.ч. з наукометричної бази Scopus.

    У другому дослідницько-аналітичному розділі студент, використовуючи фактичний матеріал і зібрану інформацію аналізує та розкриває зміст питань, що підлягають вивченню на прикладі конкретного підприємства, установи  чи організації.

    Дослідження проблеми має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, групування та обробки даних, що дозволяє проводити кваліфікований аналіз, обґрунтовувати пропозиції у наступному розділі. Текст роботи слід підкріпити реальними документами підприємств, установ та організації, що наводяться у додатках.

    Третій рекомендаційний розділ містить декілька взаємопов’язаних підрозділів, в яких поступово надано конкретні науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення управління та підвищення ефективності діяльності підприємств, установ, організацій. У цьому розділі розкривають також зміст і результати власних досліджень, які мають практичне значення.

   У висновках роботи рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти основні практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх практичного використання.

    Формулювання висновків повинно базуватися на матеріалах основної частини роботи відповідно до поставлених завдань. Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження в реально діючих підприємствах професійної сфери діяльності.

    Обсяг висновків, як правило, не повинен перевищувати 3-4 сторінки.

    До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі конкретних положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, інформаційних ресурсів Інтернету.

    У додатках наводятьсядопоміжні матеріали: копії документів, витяги із законодавчо-нормативних документів, звіти, інструкції/ положення / правила, результати досліджень, громіздкі таблиці, рисунки тощо.

    Рекомендований обсяг роботи – 70-80 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел і додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

  2. Вимоги до оформлення дипломної роботи

    Оформлення магістерської роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008- 95 «Документація. Звіти у сфері науки та техніки. Структура і правила оформлення».

    Текст роботи набирають на комп’ютері через 1,5 міжрядкові інтервали (29-30 рядків на сторінці), друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); шрифт текстового редактора – Word Times New Roman, розмір 14 мм. Поля: зліва – не менше 25 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту однаковою.

    Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

    Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом навпроти кожної складової роботи проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

    Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік надасться перед вступом і вноситься до змісту як «Перелік умовних позначень». Перелік умовних позначень надасться у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після завдання. Перелік слід друкувати у дві колонки, у лівій за абеткою наводять скорочення, у правій – детальне розшифрування.

    Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, додатків, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №.

    Нумерація сторінок дипломної роботи має бути наскрізною (включаючи ілюстрації) і проставлятися у правому верхньому куті аркуша без крапки. Першою сторінкою є титульний аркуш, який входить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші, аркушах завдання та аркуші змісту номер сторінки не ставиться. Нумерація сторінок проставляється, починаючи зі «Вступу».

    На титульному аркуші зазначають повну назву міністерства, вищого навчального закладу, випускової кафедри; тему роботи; дані про студента, наукового керівника, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочення у назвах міністерства, вищого навчального закладу та теми  роботи не допускаються.

    Текст основної частини роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки.

    Складові роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують.

    Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», без крапки та з нового рядка друкують заголовок розділу великими літерами.

    Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять.

    Оформлення посилань на інформаційні джерела. Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст у дипломній роботі, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга –  номеру сторінки (наприклад, [32, с. 85]).

    Наприкінці дипломної роботи наводиться список використаних джерел. До цього списку включаються публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються мовою видання.

    Під час складання списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

    Оформлення допоміжних матеріалів. Допоміжними матеріалами є: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, додатки.

    Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку. Наприклад, Рис. 1.2. – другий рисунок першого розділу. Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією, відокремлених крапкою.

    Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках.

    Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому по тексту слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад «... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад «див. табл. 3.2».

    Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

    Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

    Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номер формули зазначають на рівні формули у круглих дужках у крайньому правовому положенні, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули надають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком.

    Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток друкується з нової сторінки.

    З правого боку рядка малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: «Додаток Б». Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А.

    Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. Якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому куті зазначається «Продовження додатку...».

  3. Захист дипломної роботи

    Підготовка роботи до захисту та його організація.

    Державна атестація спеціаліста передбачає захист  дипломної роботи, яка є підсумком навчання за спеціальністю перепідготовки.

    До захисту роботи допускаються студенти, які успішно та повною мірою виконали навчальний план.

    Дипломна робота подається науковому керівникові для перевірки у строки, визначені у завданні на виконання роботи (не пізніше 30 днів до початку державної атестації).

   Науковий керівник надає відгук про роботу, в якому визначаються: актуальність дослідження; ефективність використаної методології; рівень застосування здобутих у процесі навчання теоретичних знань та підготовки до виконання наукових досліджень; вміння самостійно вирішувати наукові та практичні задачі; вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки; перспективність запропонованих рекомендацій та ступінь обґрунтованість висновків; недоліки роботи (за наявності).

    Робота обов’язково повинна мати відгук (рецензію) зовнішнього рецензента. Рецензентами можуть бути: фахівці-практики, науковці, викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації тощо.

  Під час рецензування роботи рекомендується визначати:

  — новизну постановки і розроблення задачі;

  —використання наукових методів дослідження;

  —обґрунтованість висновків і пропозицій;

  — участь студента у проведених дослідженнях, теоретичній та аналітичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення/ідеї/методики;

  — вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

  —   недоліки щодо змістової частини роботи, оформлення.

    Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендацій до захисту (рекомендовано або не рекомендовано) у Державній екзаменаційній комісії.

    Попередній захист роботи студент проходить на випусковій кафедрі. Студенти, роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються до захисту на засіданні ДЕК.

    Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на засіданні Державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Студент готує для виступу доповідь та ілюстративний матеріал до неї. Під час прилюдного захисту студент доповідає і демонструє основні положення результатів дослідження, відповідає на запитання членів Державної екзаменаційної комісії та інших присутніх фахівців на захисті.

    Секретар комісії протоколює процедуру захисту.

    Загальні критерії оцінювання дипломної  роботи. Автор роботи повинен продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи, проводити власні дослідження; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з інформаційними джерелами ініціювати та обґрунтовувати інноваційні підходи до вирішення проблеми, що досліджується.

    Критеріями оцінювання роботи є:

  — чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

  —науковість стилю викладання;

  —відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;

  —правильне оформлення роботи відповідно до стандартів.

    Дипломна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено дослідження, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище, ніж «задовільно».

    Робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства, установи, організації, на базі яких досліджувалася тема, проведено комплексні дослідження, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

    Робота, в якій зроблено власне оцінювання різних літературних джерел, використано сучасні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, проведено комплексні дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати дослідження мають практичне значення і рекомендовані до впровадження, може бути оцінена на «відмінно».

   Результати захисту дипломнихробіт оцінюються з використанням Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) (за шкалою «А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»); національної системи («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»); системи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (100-бальна шкала).

    За результатами публічного захисту дипломної роботи на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів приймає рішення щодо оцінки захисту роботи (враховуючи відгук керівника, зовнішнього рецензента, зміст доповіді, відповіді на запитання).

   

   

  Додаток 1

  Зразок заяви про вибір теми дипломної роботи


                                                          Директору Навчально-                                                                           наукового інституту                                                                                післядипломної освіти та                                                                       дистанційного навчанння

                                                          ДВНЗ «Прикарпатський                                                                         національний університет                                                                     імені Василя Стефаника»

                                                          професору Нагорняку М.М.

  студента  ___курсу спеціальності перепідготовки «__________________»

  заочної форми навчання

  групи _____

  ______________________________________

  (прізвище, ім’я, по батькові)

  З А Я В А

   Прошу затвердити тему дипломної роботи___________________________________________________________________________________________________________________________

   (назва роботи)

  і призначити науковим керівником _______________________________________________________________

   (вчений ступінь, звання, прізвище, ім’я, по батькові)
  Дата                                                                                                      Підпис

   Додаток 2

  Зразок завдання на дипломну роботу

  Державний вищий навчальний заклад

  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

   Інститут, факультет _________________________________________________

  Кафедра___________________________________________________________

  Освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________

  Спеціальність)________________________________________________________

  (шифр і назва)

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                       Завідувач кафедри                                                                                                         ________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (підпис)

                                                                                                          ________________

                                                                                                                                                                                                             (прізвище, ініціали)

                                                                                                     “____” ______2014 р.

   З А В Д А Н Н Я

  НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

   ________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім’я,  по батькові)

           1. Тема роботи________________________________________________

  __________________________________________________________________

  ______________________________________________________________,

   керівник роботи___________________________________________________

                                                                                                ( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

  затверджені розпорядженням директора ННІПОДН від “___”__________20__ р. №______.

           2. Строк подання студентом роботи_______________________________

           3. Вихідні дані до роботи________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

           4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

           5. Перелік графічного матеріалу

  ________________________________________________________________________________

  _          6. Консультанти розділів роботи

  Розділ

  Підпис, дата

  завдання видав

  завдання прийняв

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

           7. Дата видачі завдання _____________________________________

   

  КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  з/п

  Назва етапів роботи

  Строк виконання етапів роботи

  Примітка

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                               Студент _________  ____________________________

                                                            ( підпис )                                                                     (прізвище та ініціали)

     Керівник роботи _________   ____________________________

                                                            ( підпис )                                                                     (прізвище та ініціали)

   Додаток 3

  Зразок титульного аркуша дипломної роботи

   Державний вищий навчальний заклад

  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

  Навчально-науковий інститут післядипломної освіти та дистанційного навчанння

  _____________________________________________________________________________________________________

  (повна назва кафедри)


   

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  ________________________________

   (освітньо-кваліфікаційний рівень)

   

  на тему ___________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________

   

   

                                                                   Виконав: студент ___курсу, групи ______

                                                                   спеціальності перепідготовки __________

                                                                   ___________________________________

                                                                                                                                                (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

                                                                                     __________________________

                                                                                                                                                             (прізвище та ініціали студента)

                                                                                     Керівник _______________

                                                                                                                                                                                                (прізвище та ініціали)

                                                                                     Рецензент_______________

                                                                                                                                                                                                           (прізвище та ініціали)

   

   

  Івано-Франківськ - 2015 р.

   

  Додаток 3

  Зразок подання голові ДЕК щодо захисту дипломної роботи

   Державний вищий навчальний заклад

  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

   ПОДАННЯ

  ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

            ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

   Направляється студент _______________________________ до захисту дипломної роботи за                  прізвище та ініціали)

  спеціальністю______________________________________________________________

                                                                                          (шифр і назва спеціальності)

   на тему:_______________________________________________________________

                                                                                     (назва теми)

  ____________________________________________________________________

   Дипломна робота  і рецензія додаються.

  Директор ННІПОДН            _____________________

                                                                                                      (підпис)

   

   

  Довідка про успішність

   ______________________________________ за період навчання в ННІПОДН

                          (прізвище та ініціали студента)

  з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

  національною шкалою: відмінно ____%, добре ____%, задовільно ____%;

  шкалою ЄКТС:               А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

                                  

                                     Секретар ____________ ____________________________

                                                                                                                        (підпис)                                                (прізвище та ініціали)

   

  Висновок  керівника дипломної роботи

  Студент _________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   

                                                                         Керівник роботи                                                                                                                             ______________________

                                                                                                                                                                                                              (підпис)

                                                                                         “____”____________20 __ р.

  Висновок кафедри про дипломну роботу

     Дипломна робота розглянута. Студента ________________________________

                                                                                                                                                               (прізвище та ініціали)

  допускається до захисту даної  роботи в Державній екзаменаційній комісії.

                                                                                   Завідувач кафедри 

                                                                                     _____________________

                                                                                                                                                                                    (назва)

                                                                                     ______________________      

                                                                                           (підпис)      (прізвище та ініціали)

                                                                                    “_____”___________20___ р.

   

  Додаток 3

  Зразок плану дипломної роботи

     ЗМІСТ

  ........................................................................                                                Стор.

  ВСТУП ………..……………………………………………………………                                                                                                                                               3

  РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОШУКУ ШЯХІВ УДОСКОНАЛЕННЯ

  ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ                       4

  1.1.    Поняття заробітної платні та її основні принципи                                4      1.2.    Організація оплати праці та її елементи                                              12

  1.3.    Планування оплати праці                                                                       25

   

  РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ

  ПІДПРИЄМСТВІ   …………………………….. .....                                       31

  2.1.         Характеристика діяльності ВАТ«Прикапаття-ліс»………             31

  2.2.         Аналіз оплати праці .....................                                                     44

  2.3.         Співвідношення темпів росту продуктивності праці і

  заробітної платні...........................                                                                   57

   

  РОЗДІЛ III.  ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА

  ПІДПРИЄМСТВІ ………………………… ...........                                         60

  3.1.     Система преміювання ІТП щодо оцінки якості праці                        60

  3.2.     Організація преміювання робітників за виконання завдання ……………………………………………………    ....                                     65

  ВИСНОВКИ…………………………………………………………….           72

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   ……………………………            75

  ДОДАТКИ     …………………………………………………………….          78

   

   

   
  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.